being five more than one hundred forty

listen to the pronunciation of being five more than one hundred forty
Englisch - Englisch
145
one hundred forty-five
being five more than one hundred forty

  Silbentrennung

  be·ing five more than one hun·dred for·ty

  Türkische aussprache

  biîng fayv môr dhın hwʌn hʌndrıd fôrti

  Aussprache

  /ˈbēəɴɢ ˈfīv ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈhəndrəd ˈfôrtē/ /ˈbiːɪŋ ˈfaɪv ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈhʌndrəd ˈfɔːrtiː/

  Wort des Tages

  french leave
Favoriten