beginning to want what belongs to others

listen to the pronunciation of beginning to want what belongs to others
Englisch - Englisch
becoming envious
beginning to want what belongs to others

  Silbentrennung

  be·gin·ning to want what belongs to others

  Türkische aussprache

  bîgînîng tı wônt hwʌt bîlôngz tı ʌdhırz

  Aussprache

  /bəˈgənəɴɢ tə ˈwônt ˈhwət bəˈlôɴɢz tə ˈəᴛʜərz/ /bɪˈɡɪnɪŋ tə ˈwɔːnt ˈhwʌt bɪˈlɔːŋz tə ˈʌðɜrz/

  Wort des Tages

  cacophony
Favoriten