becoming established in

listen to the pronunciation of becoming established in
Englisch - Türkisch
istikrar
becoming established in

  Silbentrennung

  be·com·ing established in

  Türkische aussprache

  bîkʌmîng istäblîşt în

  Aussprache

  /bəˈkəməɴɢ ēˈstabləsʜt ən/ /bɪˈkʌmɪŋ iːˈstæblɪʃt ɪn/

  Wort des Tages

  haplography
Favoriten