be advanced to the rank of

listen to the pronunciation of be advanced to the rank of
Englisch - Englisch
be promoted to the position of (Military)
be advanced to the rank of

  Silbentrennung

  be ad·vanced to the Rank of

  Türkische aussprache

  bi ıdvänst tı dhi rängk ıv

  Aussprache

  /bē ədˈvanst tə ᴛʜē ˈraɴɢk əv/ /biː ədˈvænst tə ðiː ˈræŋk əv/

  Wort des Tages

  eschatology
Favoriten