aviation

listen to the pronunciation of aviation
Englisch - Türkisch
{i} havacılık

Onun hayali bir uzay havacılık mühendisi olmaktır. - His dream is to become a space aviation engineer.

Havacılık uzmanı, istatistikleri ayrıntılı olarak analiz etti. - The aviation expert analyzed the statistics in detail.

hava ulaşımı
havacılık endüstrisi
(Askeri) Havacılık, kara havacılık
(Askeri) HAVA KUVVETİ: Hava araçları ve bu araçları sevk ve kontrol eden, bakım ve onarımlarını yapan personel. Askeri hava kuvveti, esas itibariyle, dört ana kısma ayrılmıştır: Muharebe hava kuvveti (combat aviation), Tecrübi hava kuvveti (experimental aviation), özel maksat hava kuvveti (special purpose aviation) ve eğitim hava kuvveti
uçuş
tayyarecilik
(isim) havacılık
aviation accident
uçak kazası
aviation cadet
(Askeri) hava astsubayı
aviation medicine
(Askeri) hava hekimliği
aviation officer
(Askeri) havacı subay
aviation safety
(Havacılık) havacılık güvenliği
aviation terminology
(Havacılık) havacılık terimleri
aviation fuel
uçak yakıtı
aviation gasoline
uçak benzini
aviation turbine fuel
uçak türbin yakıtı
aviation games
havacılık oyunları
aviation badge
(Askeri) uçuş brövesi
aviation badge
(Askeri) HAVA BRÖVESİ: A. B. D. Hava Kuvvetlerinde ve Kara ordusunda, uçuş yapan personel tarafından taşınan, bir çift gümüş kanattan ibaret, ihtisas brövesi. Kanatların merkezine işlenmiş olan bir şekil, bunu taşıyan kimsenin pilot, hafif uçak pilotu, bombardıman pilotu veya rasıt olduğunu gösterir
aviation badge
(Askeri) hava brövesi
aviation cadet
(Askeri) HAVA ASTSUBAYI: A. B. D. Hava Kuvvetlerinde; teğmen ve üsteğmen (flight officer) olmak üzere eğitim gören öğrenci. Buna, eskiden (flying Cadet) denirdi
aviation center
(Askeri) havacılık merkezi
aviation duty
(Askeri) havacılık görevi
aviation duty
(Askeri) HAVACILIK GÖREVİ: Teşkilat ve malzeme kadroları ile kuruluş dışı birlik kadrolarında gösterilen personel tarafından yapılan ve hava araçları malzemesinin çalıştırılması, bakımı, tedarik ve ikmali; havacılık ve havacılıkla ilgili görevler için personel tedariki, eğitimi ve manajmanı, belli başlı işleri arasında bulunan görevleridir
aviation forecast
(Meteoroloji) havacılık tahmini
aviation fuel
(Askeri) TAYYARE YAKITI: 115/145, 100/130 ve 91/96 oktanlı benzinler ile JP-4 ve JP-5 oktanlı jet yakıtı
aviation ground duty
(Askeri) hava yer görevi
aviation ground duty
(Askeri) HAVA YER GÖREVİ: Esas görevi hava araçlarında pilotluk olmayan, fakat uçucu durumunda bulunan Ordu hava subaylarının (Army aviators) veya ordu hava üstsubaylarının (senior army aviators) yaptıkları iş
aviation industry
havacılık sanayi
aviation insurance
havacılık sigortası
aviation intermediate maintenance
(Askeri) havacılık ara bakım
aviation kit bag
(Askeri) HAVA SIHHİYE ÇANTASI: Sahra sıhhiye malzemesini ihtiva eden çanta. Bu çanta, paraşütle, hava indirme birliklerinin sıhhiye müfrezelerine atılır veya böyle bir birlik personeli tarafından taşınır
aviation kit bag
(Askeri) hava sıhhiye çantası
aviation life support equipment
(Askeri) bkz: "life support equipment"
aviation logistics support ship
(Askeri) hava lojistik destek gemisi
aviation medical examiner
(Havacılık) havacılık tıp doktoru
aviation medicine
(Askeri) HAVA HEKİMLİĞİ: Uçuşun biyolojik ve psikolojik sorunlarıyla ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanı
aviation observation
(Askeri) rasadat-ı havaiye
aviation officer
(Askeri) Havacı subayı
aviation oil
(Askeri) uçak yağı
aviation oil
(Askeri) TAYYARE YAĞI: Tayyarelerde kullanılan yağ
aviation ordnance safety supervisor
(Askeri) havacılık ordonat emniyet amiri
aviation overgarment
(Askeri) havacılık üstgiysileri
aviation pay
(Askeri) UÇUŞ ZAMMI: Muntazam uçuşlar karşılığı hava personeline, normal istihkaklarından fazla olarak, 50 oranında verilen ek para. Ayrıca bakınız: "incentive pay"
aviation pay
(Askeri) uçuş parası
aviation psychology
(Havacılık) havacılık psikolojisi
aviation spirit
uçak benzini
aviation turbine fuel
(Havacılık) havacılık türbin yakıtı
aviation turbine fuel
(Havacılık) jet yakıtı
aviation type fuel
(Havacılık) uçak benzini
aviation unit
(Askeri) hava birliği
aviation unit maintenance
(Askeri) hava bakım birimi
Directorate General of Civil Aviation
(Mimarlık) Sivil havacılık genel müdürlüğü
turkish aviation institute
Türk Hava Kurumu
army aviation
(Askeri) kara havacılığı
Turkish Aviation League
Türk Hava Kurumu
civil aviation
sivil havacılık
military aviation
askeri havacılık
Customs National Aviation Center (USCS)
(Askeri) Ulusal Havacılık Gümrük Merkezi (USCS)
Federal Acquisition Regulation; Federal Aviation Regulation
(Askeri) Federal Satın Alma Yönetmeliği; Federal Havacılık Yönetmeliği
Federal Aviation Administration; Foreign Assistance Act
(Askeri) Federal Havacılık Dairesi; Yabancı Yardım Yasası
International Civil Aviation Organization
(Askeri) Uluslar Arası Sivil Havacılık Teşkilatı
advanced operations base; aviation operations branch
(Askeri) geliştirilmiş harekat üssü; havacılık harekat şubesi
amphibious aviation assault ship
(Askeri) amfibi hava taarruz gemisi
analog secure; aviation ship
(Askeri) analog güvenli; uçak gemisi
army aviation
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVACILIĞI, KARA ORDUSU HAVACILIĞI: Münasip kuruluş ve malzeme kadroları, kuruluş dışı kadrolar, istihkak cetvelleri ve diğer yetkili makamlarca kara ordusu birlikleri kuruluşuna verilen personel, hava aracı ve bu araçlarla ilgili malzeme
army aviation officer
(Askeri) kara hava subayı
army aviation officer
(Askeri) ORDU HAVA SUBAYI: Kara Ordusu Hava araçlarını kullanmaya yetkili kara subayı
automatic analog test; aviation advisory team
(Askeri) otomatik analog test; havacılık danışma takımı
bombardment aviation
(Askeri) BOMBARDIMAN HAVA KUVVETİ, BOMBARDIMAN HAVACILIĞI: Kara hedefleri ile sualtı hedeflerine bombalarla taarruz edebilecek, teşkilatlandırılmış askeri havacılık branşı. Bombardıman hava kuvveti; hafif, orta ve ağır olmak üzere sınıflandırılmıştır
casualty; civil aviation security; close air support
(Askeri) zayiat; sivil havacılık güvenliği; yakın hava desteği
combat aviation
(Askeri) muharebe havacılığı
combat aviation
(Askeri) MUHAREBE HAVACILIĞI: Askeri havacılığın; bombardıman, av, gözetleme uçaklarını içine alan bir kolu. Diğer kolları şunlardır; "special purpose aviation: özel maksat havacılığı", "training aviation: eğitim havacılığı" ve "experimental aviation: deneme havacılığı"
combat aviation brigade
(Askeri) hava muharebe tugayı
dyed aviation gasoline
boyalı uçak benizi
experimental aviation
(Askeri) TECRÜBE UÇAKÇILIĞI: Uçak ve havacılığa ait malzemenin gelişimini sağlamak maksadıyla teşkil ve teçhiz edilen askeri havacılık şubesi. Tecrübe tayyareciliği, hiç bir zaman, muharebede kullanılmaz. Diğer havacılık şubeleri; muharebe uçakçılığı (combat aviation), özel maksat uçakçılığı (special purpose aviation) ve eğitim uçakçılığı (training aviation) dır. Bu terimlere bak
experimental aviation
(Askeri) deneysel havacılık
fighter aviation
(Askeri) av uçakçılığı
fighter aviation
(Askeri) AV UÇAKÇILIĞI, AVCI UÇAKÇILIĞI, AVCI SINIFI: Askeri havacılığın kara ve hava müsademe kuvvetlerine destek olmak üzere veya bir düşman hava hücumunu kırmak amacıyla oluşturulmuş ve donatılmış şubesi
fighter aviation
(Askeri) avcı sınıfı
fighter aviation
(Askeri) avcı uçakçılığı
heavy bombardment aviation
(Askeri) AĞIR BOMBARDIMAN HAVACILIĞI: Kara hedefleri ile su üstü ve su altı hedeflerine bomba ile taarruz etmek üzere teşkil edilen, askeri havacılık sınıfı. Bu sınıf, ağır bomba yüklerini uzak mesafelere götürebilecek, karada ve deniz üstünde uzak menzilli keşif yapabilecek tayyarelerle teçhiz edilmiştir. Bak. "bombardment aviation"
light aviation
(Askeri) ORDU HAVACILIĞI, KARA ORDUSU HAVACILIĞI, KARA KUVVETLERİ HAVACILIĞI: Bak. "army aviation"
light aviation pilot
(Askeri) ORDU HAVA PİLOTU: Bak. "army aviation pilot"
medium bombardment aviation
(Askeri) ORTA BOMBARDIMAN HAVACILIĞI: Kara hedefleri ile su üstü ve sualtı hedeflerine bomba atmak üzere teşkilatlandırılan askeri havacılık sınıfı. Bu sınıfın teçhizatı; oldukça ağır bomba yüklerini oldukça uzak mesafelere taşımak, Karada ve deniz üzerinde uzun menzilli stratejik keşifler yapmak üzere imal edilmiştir. Ayrıca bak. "bombardment aviation"
meteorological airfield report; meteorological aviation report
(Askeri) meteoroloji hava alanı raporu; meteoroloji hava kuvveti raporu
military aviation
(Askeri) ASKERİ HAVACILIK: Askeri maksatlar için kullanılan havacılık teşkilatı
ministry of aviation
sivil havacılık bakanlığı
observation aviation
(Askeri) GÖZETLEME HAVACILIĞI: Askeri havacılığın bir dalı. Esas görevleri; yakın hedefleri gözetlemek ve keşfetmek, topçu ateşini gözetlemek ve Kara Kuvvetlerine mensup birlikler arasında teması muhafaza etmek olan askeri havacılık kolu
observation aviation
(Askeri) gözetleme havacılığı
photographic aviation
(Askeri) FOTO HAVACILIĞI: Esas vazifesi havadan harita ve fotoğraf keşfi yapmak olan hava birlikleri
reconnaissance aviation
(Askeri) keşif hava kuvveti
reconnaissance aviation
(Askeri) keşif havacılığı
reconnaissance aviation
(Askeri) KEŞİF HAVA KUVVETİ, KEŞİF HAVACILIĞI: Esas görevi bilgi toplamak olan hava kuvveti
routine aviation weather report (roughly translated from French; international s
(Askeri) rutin hava kuvveti meteoroloji raporu (Fransızcadan çevirilmiştir; saatlik yüzey meteoroloji gözlemleri uluslar arası standart kod formatı)
school of aviation medicine
(Askeri) HAVA HEKİMLİĞİ OKULU: Hava hekimliğinde öğretim ve eğitim yapan hava sınıf okulu
separate operating agency; special operations aviation; speed of advance; status
(Askeri) müstakil işletmeler dairesi; özel harekat havacılığı; ilerleme hızı; taarruz durumu; sürekli kıyı harekatı
special purpose aviation
(Askeri) ÖZEL GÖREV HAVACILIĞI: Askeri havacılığın; kıta nakli ve hava fotoğrafçılığı gibi, özel taktik görevleri yapan şubesi. Planörle nakliyatta buna dahildir. Bak. "combat aviation"., "experimental aviation", ve "training aviation"
support aviation
(Askeri) DESTEK HAVACILIĞI: Kara kıtalarının harekatını desteklemek için teşkilatlandırılmış askeri havacılık sınıfı. Destek havacılığı, gözetleme, muharebe, fotoğraf ve kıta nakliye uçaklarını ihtiva eder
tactical aviation control team
(Askeri) taktik hava kontrol timi
troop carrier aviation
(Askeri) KITA NAKLİYE HAVACILIĞI: Askeri havacılığın, havadan kıta nakletmek için teşkil ve teçhiz edilmiş bir şubesi
troop carrier aviation
(Askeri) kıta nakliye havacılığı
Englisch - Englisch
the art of operating aircraft
The Last FlightKing Nine Will Not ReturnThe Odyssey of Flight 33The ArrivalNightmare at 20,000 Feet
The law relating to the ownership and operation of aircraft This includes such diverse subjects as aircraft finance and the prosecution of passengers who behave in a criminal manner aboard an aircraft
Aviation insurance is coverage that is related to aircraft It can include liability coverage, accident insurance for any aircraft passengers, or coverage of the actual aircraft and its contents
Tamsafga
The design and use of airplanes
travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in airports"; "if you've time to spare go by air"
The art or science of flying
the art of operating aircraft the operation of aircraft to provide transportation the aggregation of a country's military aircraft
Feel free to do anything, just don't charge anybody else for it
{i} science of flying aircraft
The science, business, or operation of aircraft
Aviation is the operation and production of aircraft. Development and operation of aircraft. In 1783 the balloon became the first aircraft to carry humans. Production of a successful glider in 1891 and refinement of the internal-combustion engine led to the first successful engine-powered airplane flight by Wilbur and Orville Wright in 1903. World War I accelerated the expansion of aviation, and in the 1920s the first small airlines began carrying mail and passengers. World War II was another period of innovation in aircraft size, speed, and range. In the late 1940s the jet engine made possible the subsequent development of commercial airlines throughout the world. See also airship; helicopter; seaplane
the science, skill, or work of flying airplanes
the aggregation of a country's military aircraft
the operation of aircraft to provide transportation
Act, art or science of flying by mechanical means, esp with heavier-than-air craft
aviation cruiser
a cruiser with an air squadron
aviation cruiser
an aircraft carrier with heavy armaments typically found on a cruiser
aviation cruiser
an aircraft carrier
aviation cruiser
a helicopter carrier
aviation cruiser
a Soviet euphemism for aircraft carrier
aviation cruisers
plural form of aviation cruiser
aviation incident
An occurrence other than an accident, associated with the operations of an aircraft, which affects or could affect the safety of operations
aviation badge
wing-shaped emblem worn by an air crew
aviation industry
industry which is involved in aircraft production and service
aviation laws
regulations for aircraft and the airline industries
general aviation
the section of the aviation industry that excludes both military and commercial passenger transport; for example sightseeing, pleasure flights, etc
Civil Aviation Authority
a British organization that controls the operation of the air travel industry, especially by making safety rules and directing the traffic of planes in the UK. There is a similar organization in the US called Federal Aviation Administration
Federal Aviation Administration
U.S. government organization which oversees airline safety and regulates the airline industry, FAA
Federal Aviation Administration
a US government organization which is responsible for making sure that aircraft and airports are safe for people to use. There is a similar organization in the UK called the Civil Aviation Authority
Federal Aviation Agency
FAA, U.S. government organization which oversees airline safety and regulates the airline industry
International Civil Aviation Organization
U.N. agency which deals with international civil flying issues
civil aviation
commercial aviation
federal aviation agency
an agency in the Department of Transportation that is responsible for the safety of civilian aviation
international civil aviation organization
the United Nations agency concerned with civil aviation
national aviation company
largest and primary airline in a country
aviation
Favoriten