auto bass cord section

listen to the pronunciation of auto bass cord section
Englisch - Türkisch
(Muzik) otomatik bas
auto bass cord section

  Silbentrennung

  auto bass cord sec·tion

  Türkische aussprache

  ôtō beys kôrd sekşın

  Aussprache

  /ˈôtō ˈbās ˈkôrd ˈseksʜən/ /ˈɔːtoʊ ˈbeɪs ˈkɔːrd ˈsɛkʃən/
Favoriten