an organ stop having some resemblance to the human voice

listen to the pronunciation of an organ stop having some resemblance to the human voice
Englisch - Englisch
vox humana
an organ stop having some resemblance to the human voice

  Silbentrennung

  an or·gan stop ha·ving some re·sem·blance to the hu·man voice

  Türkische aussprache

  ın ôrgın stäp hävîng sʌm rizemblıns tı dhi hyumın voys

  Aussprache

  /ən ˈôrgən ˈstäp ˈhavəɴɢ ˈsəm rēˈzembləns tə ᴛʜē ˈhyo͞omən ˈvois/ /ən ˈɔːrɡən ˈstɑːp ˈhævɪŋ ˈsʌm riːˈzɛmbləns tə ðiː ˈhjuːmən ˈvɔɪs/

  Wort des Tages

  nemesis
Favoriten