an implant that replaces a natural tooth

listen to the pronunciation of an implant that replaces a natural tooth
Englisch - Englisch
dental implant
an implant that replaces a natural tooth

  Silbentrennung

  an im·plant that replaces a na·tu·ral tooth

  Türkische aussprache

  ın împlänt dhıt rîpleysîz ı näçrıl tuth

  Aussprache

  /ən əmˈplant ᴛʜət rəˈplāsəz ə ˈnaʧrəl ˈto͞oᴛʜ/ /ən ɪmˈplænt ðət rɪˈpleɪsɪz ə ˈnæʧrəl ˈtuːθ/

  Wort des Tages

  ginglyform
Favoriten