an assumption, a demand

listen to the pronunciation of an assumption, a demand
Englisch - Türkisch

Definition von an assumption, a demand im Englisch Türkisch wörterbuch

postulation
varsayma
Englisch - Englisch
{n} postulation
an assumption, a demand
Favoriten