absorbed in thought

listen to the pronunciation of absorbed in thought
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
immersed in thought
absorbed in thoughts
immersed in thoughts
absorbed in thought

  Silbentrennung

  ab·sorbed in thought

  Türkische aussprache

  ıbzôrbd în thôt

  Aussprache

  /əbˈzôrbd ən ˈᴛʜôt/ /əbˈzɔːrbd ɪn ˈθɔːt/

  Wort des Tages

  obscurantism
Favoriten