abruptly ending as if cut off

listen to the pronunciation of abruptly ending as if cut off
abruptly ending as if cut off

    Silbentrennung

    ab·rupt·ly end·ing as if cut off

    Türkische aussprache

    ıbrʌptli endîng äz îf kʌt ôf

    Aussprache

    /əˈbrəptlē ˈendəɴɢ ˈaz əf ˈkət ˈôf/ /əˈbrʌptliː ˈɛndɪŋ ˈæz ɪf ˈkʌt ˈɔːf/

    Wort des Tages

    spall
Favoriten