a term that has more than one possible meaning

listen to the pronunciation of a term that has more than one possible meaning
Englisch - Englisch
Ambiguous
a term that has more than one possible meaning

  Silbentrennung

  a term that has more than one pos·si·ble mean·ing

  Türkische aussprache

  ı tırm dhıt hız môr dhın hwʌn päsıbıl minîng

  Aussprache

  /ə ˈtərm ᴛʜət həz ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈpäsəbəl ˈmēnəɴɢ/ /ə ˈtɜrm ðət həz ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈpɑːsəbəl ˈmiːnɪŋ/

  Wort des Tages

  blimp
Favoriten