a source of power such as a generator or mains outlet

listen to the pronunciation of a source of power such as a generator or mains outlet
Englisch - Englisch
power source

He would have liked to use the electric drill but there was no convenient power source.

a source of power such as a generator or mains outlet

  Silbentrennung

  a source of po·wer such as a gen·e·ra·tor or mains out·let

  Türkische aussprache

  ı sôrs ıv pauır sʌç äz ı cenıreytır ır meynz autlet

  Aussprache

  /ə ˈsôrs əv ˈpouər ˈsəʧ ˈaz ə ˈʤenərˌātər ər ˈmānz ˈoutˌlet/ /ə ˈsɔːrs əv ˈpaʊɜr ˈsʌʧ ˈæz ə ˈʤɛnɜrˌeɪtɜr ɜr ˈmeɪnz ˈaʊtˌlɛt/

  Wort des Tages

  panegyric
Favoriten