a ridge on the outside of a horse collar

listen to the pronunciation of a ridge on the outside of a horse collar
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
wale
a ridge on the outside of a horse collar

  Silbentrennung

  a ridge on the out·side of a horse col·lar

  Türkische aussprache

  ı rîc ôn dhi autsayd ıv ı hôrs kälır

  Aussprache

  /ə ˈrəʤ ˈôn ᴛʜē ˈoutˈsīd əv ə ˈhôrs ˈkälər/ /ə ˈrɪʤ ˈɔːn ðiː ˈaʊtˈsaɪd əv ə ˈhɔːrs ˈkɑːlɜr/

  Wort des Tages

  wildcatter
Favoriten