a pair of drawers

listen to the pronunciation of a pair of drawers
Englisch - Türkisch
külot
a pair of
bir çift

Babam bana bir çift eldiven aldı. - Father bought me a pair of gloves.

Bu makinelerle çalıştığında bir çift deri eldiven bir zorunluluktur. - A pair of leather gloves is a must when you work with these machines.

a pair of drawers
Favoriten