a mass; a heap

listen to the pronunciation of a mass; a heap
Englisch - Türkisch

Definition von a mass; a heap im Englisch Türkisch wörterbuch

amass
yığ
amass
bir araya gelmek
amass
biriktirmek
amass
yığmak
amass
biraraya getirmek
amass
yig
amass
bir araya gel/getir
amass
{f} toplamak
amass
biriktir,yığ
Englisch - Englisch
amass
a mass; a heap
Favoriten