a layer of soft rock on the top of some coal seams

listen to the pronunciation of a layer of soft rock on the top of some coal seams
Englisch - Englisch
clod
a layer of soft rock on the top of some coal seams

  Silbentrennung

  a lay·er of soft rock on the top of some coal seams

  Türkische aussprache

  ı leyır ıv sôft räk ôn dhi tôp ıv sʌm kōl simz

  Aussprache

  /ə ˈlāər əv ˈsôft ˈräk ˈôn ᴛʜē ˈtôp əv ˈsəm ˈkōl ˈsēmz/ /ə ˈleɪɜr əv ˈsɔːft ˈrɑːk ˈɔːn ðiː ˈtɔːp əv ˈsʌm ˈkoʊl ˈsiːmz/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten