a large airport on long island east of new york city

listen to the pronunciation of a large airport on long island east of new york city
Englisch - Englisch
kennedy
a large airport on long island east of new york city

  Silbentrennung

  a large air·port on Long is·land east of new York Ci·ty

  Türkische aussprache

  ı lärc erpôrt ôn lông aylınd ist ıv nyu yôrk sîti

  Aussprache

  /ə ˈlärʤ ˈerˌpôrt ˈôn ˈlôɴɢ ˈīlənd ˈēst əv ˈnyo͞o ˈyôrk ˈsətē/ /ə ˈlɑːrʤ ˈɛrˌpɔːrt ˈɔːn ˈlɔːŋ ˈaɪlənd ˈiːst əv ˈnjuː ˈjɔːrk ˈsɪtiː/
Favoriten