a fountain outside a town where travelers take leave of their friends

listen to the pronunciation of a fountain outside a town where travelers take leave of their friends
Englisch - Türkisch
ayrılık çeşmesi
a fountain outside a town where travelers take leave of their friends

  Silbentrennung

  a foun·tain out·side a Town where travelers take leave of their friends

  Türkische aussprache

  ı fauntın autsayd ı taun hwer trävlırz teyk liv ıv dher frendz

  Aussprache

  /ə ˈfountən ˈoutˈsīd ə ˈtoun ˈhwer ˈtravlərz ˈtāk ˈlēv əv ˈᴛʜer ˈfrendz/ /ə ˈfaʊntən ˈaʊtˈsaɪd ə ˈtaʊn ˈhwɛr ˈtrævlɜrz ˈteɪk ˈliːv əv ˈðɛr ˈfrɛndz/

  Wort des Tages

  dyspeptic
Favoriten