(ekonomi)demand

listen to the pronunciation of (ekonomi)demand
Englisch - Türkisch
istem
Türkisch - Türkisch

Definition von (ekonomi)demand im Türkisch Türkisch wörterbuch

Kayıt dışı ekonomi
Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir
Kayıtdışı ekonomi
Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir
EKONOMİ
(Osmanlı Dönemi) yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve faaliyetler. Bu faaliyetlere hâkim olan kaideleri inceleyen ilim.İktisadî hâdiseler istihsal (üretim), istihlâk (tüketim), mübadele (değişim) ve tevzi (bölüşüm, dağıtım) olmak üzere dört çeşite ayrılır. İktisat i
birimci ekonomi
Birime bağlı ekonomi
bütüncü ekonomi
Ekonominin bütün alanlarını kapsayan yapı ve oluşum, makro ekonomi
ekonomi
Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat
ekonomi
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
ekonomi
Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat
ekonomi
Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki bağlantıları inceleyen bilim dalı, iktisat
ekonomi politik
İnsan toplumlarında maddî refahın dağıtımını ve insanlar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimini konu alan bilim dalı
karma ekonomi
Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti
milli ekonomi
Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti
Türkisch - Englisch

Definition von (ekonomi)demand im Türkisch Englisch wörterbuch

ekonomi
economics

While employed at the bank, he taught economics at college. - Bankada görevlendirildiğinde ,kolejde ekonomi öğretti.

He studied economics at college. - O, üniversitede ekonomi eğitimi aldı.

dual ekonomi.
dual economy
ekonomi (bilimi)
(Ticaret) economics
ekonomi bakanlığı
ministry of economy
ekonomi coğrafyası
economic geography
ekonomi dergisi
business magazine
ekonomi mucizesi
(Ticaret) economic miracle
ekonomi okulu
(Ticaret) business college
ekonomi sınıfı
(Havacılık) coach class
ekonomi sınıfı
(Havacılık) coach
ekonomi sınıfı
economy class
ekonomi teorisi
economic theory
ekonomi vitesi
(Otomotiv) overdrive
ekonomi yapmak
economise
ekonomi-politik
(Ticaret) political economy
kurumsal ekonomi
(Ticaret) institutional economics
liberal ekonomi
liberal economy
mikro ekonomi
(Ticaret) microeconomics
pozitif ekonomi
(Ticaret) positive economics
ulusal ekonomi
(Ticaret) national economy
ekonomi uzmanı, iktisatçı
economic expert, economist
global ekonomi
global economy
kayıtdışı ekonomi
Shadow economy
Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(Hukuk) Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Orta Afrika Ekonomi ve Gümrük Birliği
(Hukuk) Central African Customs and Economic Union (UDEAC)
avusturya ekonomi okulu
austrian school of economics
açık ekonomi
(Hukuk) open economy
basit ekonomi
(Ticaret) simple economy
bağımsız ekonomi politikası
autarchy
din ve ekonomi
religion and economics
durgun ekonomi
(Ticaret) static economy
ekonomi
economy, thrift
ekonomi
economy, economic structure or system
ekonomi
economy; economics
ekonomi
economy

Although the economy is weak, some companies are still making a profit. - Ekonomi zayıf olmasına rağmen, bazı şirketler hâlâ kazanç sağlıyor.

Tom always flies economy class to save money. - Tom her zaman tasarruf yapmak için ekonomi sınıfta uçuyor.

ekonomi
economic science
ekonomi bilimi
economics

I don't care about economics. - Ben ekonomi bilimi hakkında dikkat etmem.

My major is economics. - Benim branşım ekonomi bilimidir.

ekonomi bölümü
economics department
ekonomi class
economy class
ekonomi dersi
(Eğitim) economics lesson
ekonomi dışı değişkenler
(Ticaret) noneconomic variables
ekonomi enstitüsü
thrift institution
ekonomi gazetesi
(Ticaret) financial paper
ekonomi gösterge lambası
(Otomotiv) econo indicator light
ekonomi göstergesi
(Otomotiv) econo indicator
ekonomi haberi
economy news
ekonomi ilmi
economics
ekonomi klas
coach
ekonomi kongresi
economic congress
ekonomi liberalizmi
(Ticaret) economic liberalism
ekonomi masterı
(Eğitim) master's degree in economics
ekonomi mastırı
(Eğitim) master's degree in economics
ekonomi mesleği
economics profession
ekonomi modu
(Çevre) economy mode
ekonomi muhabiri
economics correspondent
ekonomi politik
political economy
ekonomi politikaları
(Hukuk) economic policies
ekonomi politikalarını koordine etmek
(Hukuk) to coordinate economic policies
ekonomi politikası
(Hukuk) economic policy
ekonomi siyasası
(Ticaret) economic policy
ekonomi sütunu
(Ticaret) financial columns
ekonomi uzmanları
(Ticaret) economics experts
ekonomi uzmanları
(Ticaret) experts of economics
ekonomi uzmanları
(Ticaret) economy experts
ekonomi ve mali işlerden sorumlu bakanlar
(Hukuk) ministers for economic and financial affairs
ekonomi ve para bağlaşıklığı
(Hukuk) economic and monetary union
ekonomi ve para birliği
(Hukuk) economic and monetary union
ekonomi yapmak
economize
ekonomi yapmak
to economize, practice economy
geleneksel ekonomi
(Ticaret) subsistence economy
genel ekonomi
macroeconomics
geniş ekonomi politikası ana hatları
(Hukuk) broad economic policy guidelines
güdümlü ekonomi/iktisat
(a) planned economy
karma ekonomi
(Ticaret) mixed capitalism
karma ekonomi
integrated economi
karma ekonomi
mixed economy
kayıtdışı sektör ekonomi
(Ticaret) subterranean economy
makro ekonomi
macroeconomics
olgun ekonomi
(Ticaret) mature economy
yetersiz ekonomi
(Ticaret) diseconomy
(ekonomi)demand
Favoriten