(drinking something) straight: viskiyi sek içti. he drank the whiskey straight

listen to the pronunciation of (drinking something) straight: viskiyi sek içti. he drank the whiskey straight
Englisch - Türkisch
sek
(drinking something) straight: viskiyi sek içti. he drank the whiskey straight
Favoriten