circular

listen to the pronunciation of circular
İngilizce - Türkçe
{i} sirküler
{i} genelge

Bankadan bir genelge aldım. - I've received a circular from the bank.

dairesel

Bir anafor, suyun dairesel bir akımıdır. - An eddy is a circular current of water.

Sadece felsefede dairesel bir argüman kullanabilirsin ve bunun için övülürsün. - Only in philosophy can you use a circular argument and get praised for it.

{s} yuvarlak
(Politika, Siyaset) yönerge
döngüsel
müdevver
değirmi
çembersi
çevrimli
(Bilgisayar) çevrimsel
sirküler tamim genelge
dolambaçlı
{s} dolaylı, dolambaçlı
circular measure daire olçüsü
circuIarly dairevi olarak
(Askeri) SİRKÜLER: İçinde, daha çok genel, fakat geçici mahiyette, bilgiler bulunan resmi yayın
(Tıp) Dairesel dairevi circularis
{s} daire biçiminde
bir daire içinde hareket eden
sirku
çembersel
dairevi
circular flow
devri akım
circular chart
(Bilgisayar,Teknik) değirmi çizenek
circular cylinder
(Matematik) dairesel silindir
circular error probable
(Askeri) dairevi hata ihtimali
circular nibbling
dairesel kesme
circular orbit
(Bilgisayar,Teknik) dairesel yörünge
circular pitch
dairesel diş açıklığı
circular pitch
(Mekanik) dairesel hatve
circular plates
dairesel plaklar
circular radiation
(Bilgisayar,Teknik) dairesel ışıma
circular reference
(Bilgisayar) döngüsel başvuru
circular reference
(Bilgisayar) çevrimli başvuru
circular shift
(Bilgisayar) döngüsel öteleme
circular slide rule
(Askeri) dairesel sürgülü cetvel
circular tour
(Turizm) ring tur
circular tray
tabla
circular antenna
dairesel anten
circular arch
daire kemer
circular arch
dairesel kemer
circular cone
dairesel koni
circular diffusion battery
yuvarlak difüzyon bataryası
circular electric wave
dairesel elektrostatik güç hatlı dalga
circular form
dairesel biçim
circular function
dairesel fonksiyon
circular knitting machine
yuvarlak örgü makinesi
circular letter
genelge
circular letter
sirküler
circular letter of credit
kredi mektubu
circular lever
küresel düzeç
circular magnetization
dairesel mıknatıslanma
circular measure
dairesel ölçü
circular motion
dairesel hareket
circular note
sirküler mektubu
circular note
sirküler nota
circular note
tamim
circular permutation
dairesel permütasyon
circular pit
dairesel kuyu
circular pitch
dairesel dış açıklığı
circular plane
dairesel düzlem
circular plate
dairesel plaka
circular polarization
çembersel polarizasyon
circular polarized wave
dairesel polarize dalga
circular ring
dairevi halka
circular saw
yuvarlak testere
circular saw
dairesel testere
circular shift
dairesel kaydırma
circular stair
dairesel merdiven
circular surface
dairesel yüzey
circular time base
dairesel zaman tabanı
circular vault
dairevi kemer
circular waveguide
dairesel dalga kılavuzu
circular window
daire biçimli pencere
circular arc
dairesel yay
circular dance
dairesel dans
circular flow diagram
dairesel akış diyagramı
circular form, roundness
dairesel formu, yuvarlaklık
circular note
sirküler
circular or nearly circular
veya hemen hemen dairesel dairesel
circular sawing machine
(Mühendislik) dairesel testere tezgahı, diskli testere makinası
circular-knit
dairesel örmek
circular antenna
çember anten
circular arc aerofoil
(Havacılık) daire eğrili kanat profili
circular arch
yuvarlak eğme
circular arch
(Mimarlık) beşikkemer
circular arch analysis
dairesel kayma analizi
circular area
çembersel bölge
circular arrangement
dairesel dizilim
circular array
dairesel dizilim
circular arrow
(Bilgisayar) çember ok
circular brush
döner fırça
circular chamber
dairesel bölme
circular chamber
dairevi bölme
circular chart
degirmi cizenek
circular chaser
dairesel diş açma tezgahı
circular comb
(Tekstil) dairesel tarak  
circular cone
(Matematik) döngüsel koni
circular definition
(Pisikoloji, Ruhbilim) döngüsel tanım
circular dependency
Dairesel Bağımlılık
circular dependency
Döngüsel Bağımlılık
circular dispersion
(Havacılık) dairesel dağılma
circular distribution
(Matematik) dairesel dağılım
circular electric saw
daire testere makinesi
circular error probable
(Askeri) DAİREVİ HATA İHTİMALİ (NATO): Bir hedefte muhtemel hasar derecesini tespitte bir faktör olarak kullanılan bir mermi veya füze atışı sıhhat göstergesi. Füze veya mermilerin yarısının düşmesi beklenen bir dairenin yarıçapıdır. Ayrıca bakınız: "delivery error; deviation; dispersion error; horizantal error"
circular failure
(Askeri) dairesel hasar
circular failure
(Askeri) dairesel çökme
circular failure
(Jeoloji) dairesel yenilme
circular failure
(Jeoloji) dairesel kayma
circular field
(Nükleer Bilimler) dairesel alan
circular flow diagram
(Ticaret) dairesel akım diyagramı
circular folly
(Pisikoloji, Ruhbilim) döner delilik
circular foundation
dairesel temel
circular growing
(Ticaret) tamamlayıcı büyüme
circular insanity
(Pisikoloji, Ruhbilim) döner delilik
circular instructions
(Kanun) talimat genelgeleri
circular knife
(Tekstil) yuvarlak bıçak
circular knitting machine
(Tekstil) yuvaralak örgü makinesi
circular letter
tamim
circular letter of credit
kredi mektubu (genel)
circular load
dairesel yük
circular loudspeaker
dairesel hoparlör
circular note
bir tür kredi mektubu
circular note
kredi mektubu
circular orbit
dairesel yorunge
circular permutation
çembersel devşirim
circular permutation
(Matematik) çevrimsel permütasyon
circular pit
çembersel kuyu
circular plane
yuvarlak rende
circular plate
dairesel plak
circular polarisation
(Televizyon) dairesel polarizasyon
circular polarization
çembersel ucaylanma
circular polarization
dairesel kutuplanma
circular polygon
(Matematik) çembersel çokgen
circular pond
(Denizbilim) yuvarlak havuz
circular process
(Coğrafya) devri süreç
circular process
(Jeoloji) dairesel işlem
circular process
(Jeoloji) dairesel proses
circular programming
(Bilgisayar) dairesel programlama
circular radiation
dairesel isima
circular reaction
(Pisikoloji, Ruhbilim) döngüsel tepki
circular reasoning
(Pisikoloji, Ruhbilim) döngüsel akıl yürütme
circular reasoning
döngüsel muhakeme
circular reference
Dairesel referans
circular ring
dairesel halka
circular rupture
(Askeri) dairesel kırılma
circular saw
daire testere,dairesel testere
circular saw
ayna testere
circular scanning
(Askeri) DAİRESEL TARAMA: Radarda tarama usulü. Bu usülde; bir radar telsiz frekans huzmesinin ekseni, tek bir satıh üzerine 360 derece döner
circular scanning
(Askeri) dairesel tarama
circular screwing die
yuvarlak pafta lokması
circular section
dairesel profil
circular section
yuvarlak kesitli
circular section wire
daire kesitli tel
circular service dependency
Dairesel Hizmet Bağımlılığı
circular skirt
kloş etek
circular slab
dairesel döşeme
circular slide
(Çevre) dairesel kayma
circular slide rule
(Askeri) DAİRESEL SÜRGÜLÜ CETVEL: Bak: "slide rule "
circular stair
(İnşaat) sarmal merdiven
circular stirrup
çember etriye
circular tank
silindirik su deposu
circular ticket
komple tur bileti
circular tour
devir gezisi
circular tour
komple tur
circular trip
devir gezisi
circular trip
komple tur
circular tunnel
dairesel tünel
circular type gate
silindir kapak
circular velocity
(Askeri) DAİRESEL HIZ (HV.): Bir uydunun tabi bulunduğu cisim etrafında dairesel bir yörüngede hareket edeceği kritik hız. dairesel hız; yörünge hızının özel ve gerekli sıhhat derecesinin kontrolü dolayısıyla, tatbikatta, elde edilmesi beklenmeyen bir halidir
circular velocity
(Askeri) dairesel hız
circular weir
dairesel savak
circular weld seam
(Bilgisayar) dairesel kaynak dikişi
circular window
göz pencere
civilian payroll circular
(Askeri) SİVİL MAAŞ BORDROLARI SİRKÜLERİ
circularity
yuvarlaklık
jacquard circular knitting machine
jakar yuvarlak örgü makinası
Amasya Circular
Amasya Genelgesi
Amasya circular
(Tarih) Amasya Genelgesi veya Amasya Tamimi: Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti' nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle de Amasya Genelgesi' nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır
circularity
(Psikoloji, Ruhbilim) döngüsellik
fuselage of circular section
dairesel bölümün gövde
more or less circular
az veya çok yuvarlak
right circular cone
dönel dik koni, dik döngesel koni
rounded, approaching semi-circular
yuvarlak, yaklaşan yarım daire
semi circular
yarı dairesel
semi-circular
Yarı dairesel
uniform circular motion
Düzgün dairesel hareket
cable entrance panel; circular error probable
(Askeri) kablo giriş paneli; dairevi hata ihtimali; Orta Avrupa Boru Hattı
field circular; final coordination; floating causeway; floating craft; force com
(Askeri) sahra sirküleri; son koordinasyon; (bataklık tipi bir arazide) yüzer köprü; yüzen araç; kuvvet komutanı
jacquard circular knitting machine
(Tekstil) jakar yuvarlak örgü makinesi
lined circular tunnel
kaplamalı dairesel tünel
oblique circular cone
(Matematik) eğik dairesel koni
oblique circular cylinder
(Matematik) eğik dairesel silindir
open circular region
(Matematik) açık dairesel bölge
open circular region
(Matematik) açık döngesel bölge
procurement circular
(Askeri) TEDARİK SİRKÜLERİ: Bak. "army procurement procedure"
procurement circular
(Askeri) tedarik sirküleri
regular circular movement
(Fizik) düzgün dairesel hareket
tertiary circular reaction
(Pisikoloji, Ruhbilim) üçüncül döngüsel tepki
training circular
(Askeri) EĞİTİM SİRKÜLERİ: Talimnamelere girmeden önce sık sık revizyon ihtiyacı gösterecek geçici mahiyetteki eğitim direktiflerini, eğitim prensiplerini ve bilgileri içine alan yayın, sirküler, acele dağıtılmaları icap eden yeni eğitim doktrinleri, taktik ve tekniği yayınlama vasıtası olarak da kullanılır
training circular
(Askeri) Eğitim tamimi
İngilizce - İngilizce
in the shape of, or moving in a circle
A printed advertisement, directive, or notice intended for mass distribution; a flyer
distributed to a large number of persons
defining one word in terms of another that is itself defined in terms of the first word
circuitous or roundabout
In the Administration, a circular letter
Of, or related to a circle
{a} like a circle, round, successive
A sleeveless cloak, cut in circular form
Adhering to a fixed circle of legends; cyclic; hence, mean; inferior
A circular is an official letter or advertisement that is sent to a large number of people at the same time. The proposal has been widely publicised in BBC-TV press information circulars sent to 1,800 newspapers. a printed advertisement, notice etc that is sent to lots of people at the same time
having a circular shape
policy statements issued by the DfEE and circulated to LEAs and schools
See Cyclic poets, under Cyclic
shaped like a ring
in the shape of or moving in a circle
THe area of a circle one one-thousandth of an ich ( 001") in diameter By knowing the circular mill area of various conductors, they can be used to determine what conductivity and gage size various combinations will produce
Addressed to a circle, or to a number of persons having a common interest; circulated, or intended for circulation; as, a circular letter
In the form of, or bounded by, a circle; round
Perfect; complete
Direct mail advertising material similar in style to a newspaper advertisement
An advertising flier inserted into a newspaper
repeating itself; ending in itself; reverting to the point of beginning; hence, illogical; inconclusive; as, circular reasoning
A circular journey or route is one in which you go to a place and return by a different route. Both sides of the river can be explored on this circular walk
Stairs built on a radius
A circular letter, or paper, usually printed, copies of which are addressed or given to various persons; as, a business circular
an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution; "he mailed the circular to all subscribers" marked by or moving in a circle
having the shape of a circle; a circular cylinder is one in which its defining shape is a circle, and most often is used to mean a right circular cylinder; a circular cone is one in which its defining shape is a circle, and most often is used to mean a right circular cone
Something that is circular is shaped like a circle. a circular hole twelve feet wide and two feet deep Place your hands on your shoulders and move your elbows up, back, and down, in a circular motion. see also semi-circular
{s} going around in a circle; shaped like a circle
adj 1 (of a list) a circular list 2 (of an arbitrary object) having a component, element, constituent_2, or subexpression (as appropriate to the context) that is the object itself
a term for tunes that do not resolve at the tonic at the end of a strain but move continuously into the next strain
– Standard Mail (A) that consist of printed or reproduced materials (such as advertising) sent to many customers
{i} paper or leaflet intended for public distribution
A circular argument or theory is not valid because it uses a statement to prove something which is then used to prove the statement
Advertising literature in the form of printed booklets, often included with newspapers or delivered door-to-door
marked by or moving in a circle
- guidance issued by the Department of the Environment, Transport and the Regions (formerly Department of the Environment)
an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution; "he mailed the circular to all subscribers"
{s} circuital
orbicular
circular arc
A continuous section of the circumference of a circle
circular arcs
plural form of circular arc
circular argument
An argument which commits the logical fallacy of assuming what it is attempting to prove
circular arguments
plural form of circular argument
circular breathing
A particular breathing technique: it includes inhaling via the nose while pushing air, that was stored in the cheeks, out through the lips, so allows for continuous playing of a wind instrument
circular definition
A definition relying directly or indirectly on the term being defined

Saying that obscenity is indecent and then saying something is indecent if it's obscene is just a circular definition.

circular dichroism
the differential absorption of left-handed and right-handed circularly polarized light
circular file
The trash container; the wastebasket

He was completely under-qualified for the job, so I put his resume directly into the circular file.

circular files
plural form of circular file
circular firing squad
A political party or other group experiencing considerable disarray because the members are engaging in internal disputes and mutual recrimination

ust about everyone who helped create this mess is busy pointing fingers, scapegoating the other guys, firing the lower-downs and diming out the higher-ups. Last week what was once envisioned as a new kind of company resembled little more than a circular firing squad of executives, accountants, consultants and lawyers.

circular firing squads
plural form of circular firing squad
circular function
a trigonometric function
circular letter
A freely distributed letter or pamphlet on routine matters
circular mil
The non-SI unit for measuring the cross-sectional area of an electrical conductor: 1 CM= area of a circle having diameter of 0.001 inch; use capitals to distinguish from centimeter; 0.000 506 7 sq millimeters
circular parry
counter-parry
circular polarized light
circularly polarized light
circular saw
A power saw with a circular cutting blade, whose teeth rotate rapidly
circular saws
plural form of circular saw
circular sector
the portion of a circle enclosed by two radii and an arc
circular segment
A segment (of a circle)
circular building
structure with a round shape
circular file
A wastebasket. a wastepaper basket - used humorously
circular file
wastepaper basket: a container with an open top; for discarded paper and other rubbish
circular measure
measurement of angles in radians
circular measure
The measure of an angle in radians
circular mil
A unit of cross-sectional measurement, especially of wire, equal to the area of a circle with a diameter of one mil
circular motion
Motion of a body along a circular path
circular motion
the motion of a body along a circular path
circular orbit
path which circles around and ends at its starting point, circular route
circular plane
a plane with a flexible face that can plane concave or convex surfaces
circular reference
error in an electronic spreadsheet in which several cells have references to one another
circular route
path which circles around and ends at its starting point, circular orbit
circular saw
buzz saw, electrical saw with a circular cutting blade
circular saw
a power saw that has a steel disk with cutting teeth on the periphery; rotates on a spindle
circular saw
A circular saw is a round metal disk with a sharp edge which is used for cutting wood and other materials. A power saw for cutting wood or metal consisting of a toothed disk rotated at high speed. Also called buzz saw
circular-knit
knitted in tubular form; "circular-knit sweaters without seams
circularity
{n} a circular form
circularly
{a} in a circular manner, round
Amasya circular
(Tarih) Amasya Circular was a joint circular issued on 22 June 1919 in Amasya by Mustafa Kemal Pasha, Rauf Orbay, Refet Bele and Ali Fuat Cebesoy, also approved by Kazım Karabekir based in Erzurum, that is considered as the first written document putting the Turkish War of Independence in motion
Specie Circular
(July 11, 1836) Executive order issued by Pres. Andrew Jackson. It required payment for purchases of public lands in gold or silver (specie means "money in coin"). The circular attempted to reduce the amount of paper money in circulation and limit land speculation. The result was deflationary and partly contributed to the economic crisis called the Panic of 1837. The U.S. Congress repealed the circular in 1838
circularity
{i} quality of being circular, roundness
circularity
The state of being circular
circularity
A circular object, form or argument
circularity
The quality or state of being circular; a circular form
circularity
the roundness of a 2-dimensional figure
circularly
roundly
circularly
In circular way
circularly
in a circular manner
circularly
in a circle; in a circular manner; with a round shape; in a roundabout manner, indirectly
circulars
plural of circular
offering circular
The document substantially similar to a prospectus used for offerings that are exempt from SEC registration
offering circular
Issued by the Deutshe Bank and provides information investors need in order to assess the terms of the warrant and the warrant issuers capacity to fulfil it's obligation
offering circular
A document generally prepared by the underwriters about an issue of securities expected to be offered in the primary market The document discloses to the investor basic information regarding the securities to be offered and is used as an advertisement for the sale of the securities The term is also used to refer to a document prepared and used by dealers when selling large blocks of previously issued securities in the secondary market
right circular cone
The surface generated by a generator passing through a vertex that lies on the perpendicular axis of a circular directrix
semi-circular
Something that is semi-circular has the shape of half a circle. a semi-circular amphitheatre
uniform circular motion
Motion of a particle moving at a constant speed on a circle. Though the magnitude of the velocity of such an object may be constant, the object is constantly accelerating because its direction is constantly changing. At any given instant its direction is perpendicular to a radius of the circle drawn to the point of location of the object on the circle. The acceleration is strictly a change in direction and is a result of a force directed toward the centre of the circle. This centripetal force causes centripetal acceleration
circular