blackout, temporary power failure

listen to the pronunciation of blackout, temporary power failure
İngilizce - Türkçe

blackout, temporary power failure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

power outage
Elektrik kesintisi
İngilizce - İngilizce
power outage
blackout, temporary power failure