belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet

listen to the pronunciation of belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet
Türkçe - Türkçe
dernek
belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet

    Heceleme

    be·lir·li ve or·tak bir a·ma·cı ger·çek·leş·tir·mek i·çin ku·ru·lan ya·sal top·lu·luk, ce·mi·yet

    Günün kelimesi

    senescent