arif, irfan sahibi; bilge, hikmet sahibi

listen to the pronunciation of arif, irfan sahibi; bilge, hikmet sahibi
Türkçe - İngilizce
{s} wise
arif, irfan sahibi; bilge, hikmet sahibi