yararlılık

listen to the pronunciation of yararlılık
التركية - الإنجليزية
utility
usefulness; capability
usefulness; worthwhileness; advantageousness
efficacy
capability
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

expediency
handiness
yarar
advantage

We should not take advantage of the generosity of a friend. - Biz bir arkadaşın cömertliğinden yararlanmamalıyız.

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

yarar
profit

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

She profited from her stay in London and considerably improved her English. - O, Londra'da kalmaktan yararlandı ve İngilizcesini büyük ölçüde geliştirdi.

yarar
benefit

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

It is certain that he helped them for the benefit of himself. - Onun yararına onlara yardımcı olduğu kesindir.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
{i} use

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

yarar
(Biyokimya) availment
yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
point

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

yarar
useful

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

yarar
expediency
yarar
interest

It's in your best interest to testify against Sami. - Sami'ye karşı tanıklık etmeniz sizin yararınızadır.

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

yarar
good

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

yarar
virtue
yarar
(Ticaret) boor
yarar
service
yarar
serviceability
yarar
behoof
yarar
{i} convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

yarar
benefıt
biyolojik yararlılık
(Biyoloji,Tıp) biological availability
kısıtlı yararlılık
(Aydınlatma) reduced utilance
sağlığa yararlılık
salubrity
yarar
serviceable
yarar
{i} avail

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
account
yarar
grist to the mill
yarar
efficacy
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yarar
stead
التركية - التركية
yararlılık
المفضلات