with difficulty, cruelty, fatigue

listen to the pronunciation of with difficulty, cruelty, fatigue
الإنجليزية - التركية

تعريف with difficulty, cruelty, fatigue في الإنجليزية التركية القاموس.

hardly
ancak

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

hardly
zorla

Tom meramını zorla anlatabildi. - Tom could hardly make himself understood.

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

hardly
güç belâ

Tom bütün gün güç bela bir söz söyledi. - Tom hardly said a word all day.

Güç bela okula varmıştım ki zil çaldı. - I had hardly reached the school when the bell rang.

hardly
zorlukla

Onun ne kadar önemli olduğunu zorlukla fark ediyoruz. - We hardly realize how important it is.

Bar öyle kalabalıktı ki, zorlukla hareket ediliyordu. - The bar was so crowded you could hardly move.

hardly
dar darına
hardly
gücü gücüne
hardly
güçbela
hardly
nadiren

Tom nadiren soru sorar. - Tom hardly ever asks questions.

hardly
hiç

O, neredeyse hiç kimya çalışmaz. - He hardly studies chemistry.

Odada hiç kimse yoktu. - There was hardly anyone in the room.

hardly
hiç değil
hardly
yeni yeni
hardly
hemen hemen hiç

Sizin fikirleriniz hemen hemen hiç pratik değil. - Your ideas are hardly practical.

10:00 sonra Tom hemen hemen hiç çalışmaz. - Tom hardly ever studies after 10:00 p.m.

hardly
sertçe
hardly
neredeyse hiç

Ne yazık ki neredeyse hiç Almanca konuşamıyorum. - Unfortunately I hardly speak any German.

Tom aslında neredeyse hiç çalışmıyor. - Tom actually hardly ever studies.

hardly
zorla, güçlükle, güçbela
hardly
acımasızca
hardly
hemen hemen: Hardly anything was left. Hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. I hardly knew her. Tanışıklığımız
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} hardly
with difficulty, cruelty, fatigue
المفضلات