validity

listen to the pronunciation of validity
الإنجليزية - التركية
geçerlilik
{i} geçerlik
yürürlük süresi
geçerli olma durumu
yasaya uygunluk
dürüstlük
(Bilgisayar) geçerliliği

Sizin iddianızın hiçbir geçerliliği yoktur. - Your argument has no validity.

Toplumsal cinsiyet kimliği bozukluğunun geçerliliği siyasette son derece tartışmalı bir hal almıştır. - The validity of gender identity disorder has become highly controversial in politics.

(Politika, Siyaset,Ticaret) yürürlük
sıhhat
meşruluk
doğruluk
(Askeri) GEÇERLİK, DOĞRULUK; SIHHAT: Genel olarak bir personel ölçme cihazının ölçmesi beklenen ustalık, bilgi sahası, istihdat ve diğer nitelikleri ölçme derecesi; bir personel değerlendirme cihazının, fiili görev sahasında başarı gösterecek kimselerle bu hususta zayıf kalacak kimseleri önceden seçme derecesi. Bir maksat için gerekli olmayabilir. Geçerlilik bir ölçme cihazının asli niteliği değil, cihazın maksatlarıyla ilgilidir
{i} sağlamlık
{i} yasallık
(Politika, Siyaset) hukuki yeterlik
geçerlilik süresi
valid
(Hukuk) geçerli

Bu geçerli bir bakış açısıdır. - This is a valid point of view.

O, 31 Mart, 1997 tarihine kadar geçerlidir. - It's valid until March thirty-first, nineteen-ninety-seven.

validity check
(Bilgisayar) geçerlilik sınaması
validity check
(Bilgisayar,Teknik) onay denetimi
validity checking
(Bilgisayar,Teknik) geçerlilik sınaması
validity period
(Bilgisayar) geçerlilik süresi
validity check
onay kontrolü
validity date
Geçerlilik süresi
validity of rates
(Finans) ücretlerin geçerlilik süresi
validity checking
gecerlilik sinamasi
validity coefficient
(Pisikoloji, Ruhbilim) geçerlilik katsayısı
validity control
geçerlik kontrolü
validity of contract
(Ticaret) sözleşmenin geçerliliği
validity of contract
(Kanun) akdin geçerliliği
validity of deed
(Kanun) senedin geçerliliği
validity of test
testin geçerli kılınması
period of validity
Geçerlilik süresi

The period of validity is two years after the application being approved.

valid
geçer

Önermenin geçerli olup olmadığı üzerinde düşünmelisin. - You ought to think over whether the premise is valid or not.

Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir. - Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on.

valid
{s} geçerli: valid passport geçerli pasaport
valid
doğru

Bu otopark biletini doğrulayabilir misin? - Can you validate this parking ticket?

Lütfen bu bileti doğrula. - Please validate this ticket.

construct validity
(Dilbilim) kurgusal geçerlilik
construct validity
(Dilbilim) kurgusal geçerlik
construct validity
(Pisikoloji, Ruhbilim) yapısal geçerlilik
content validity
kapsam geçerliliği
evidence validity
(Ticaret) kanıtın geçerliliği
external validity
(Pisikoloji, Ruhbilim) dış geçerlilik
external validity
(Dilbilim) dışsal geçerlik
response validity
(Dilbilim) yanıt geçerliği
valid
haklı
valid
(Bilgisayar) geçerlidir

Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir. - Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on.

Bilet 29 Nisan tarihine kadar geçerlidir. - The ticket is valid to April 29.

valid
muteber olmak
valid
(Tıp) geçerlilik
valid
cari
valid
geçerliliği

Toplumsal cinsiyet kimliği bozukluğunun geçerliliği siyasette son derece tartışmalı bir hal almıştır. - The validity of gender identity disorder has become highly controversial in politics.

Sizin iddianızın hiçbir geçerliliği yoktur. - Your argument has no validity.

valid
varid
valid
sahih
content validity
içerik geçerliliği
data validity
veri onayı
determination of validity
geçerlik belirlemesi
valid
muteber
valid
sağlam temele oturtulmuş
valid
yasal

Şikayetimin yasal olduğunu düşünüyorum. - I think my complaint is valid.

valid
mantıklı

Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var. - With all due respect, I think they both had valid points.

valid
kanunî
valid
makul
deductive validity
(Felsefe) Tümdengelimli geçerlik
discriminant validity
ayırıcı geçerlik
external validity
dışsal geçerlilik
face validity
(Psikoloji, Ruhbilim) Yüzeysel geçerlilik: Bir testin, ölçtüğü söylenen şeyi ölçüyor gibi gözükmesi. Bu, öznel bir izlenimdir ve yanıltıcı olabilir, yani böyle gözükmesine rağmen gerçekten amaçlanan şeyi ölçmüyor, dolayısıyla gerçek bir yapısal geçerlilikten ve tahmin gücünden yoksun olabilir
internal validity
içsel geçerlilik
legal validity
Yasal geçerlilik
approved validity number
(Tekstil) yürürlük no
concurrent validity
(Pisikoloji, Ruhbilim) çakışmalı geçerlilik
concurrent validity
kesişen geçerlilik
concurrent validity
(Dilbilim) örtüşmeli geçerlik
consequential validity
(Dilbilim) sonuç geçerliği
consequential validity
(Dilbilim) sonuçsal geçerlik
convergent validity
(Dilbilim) uyuşum geçerliği
criterion validity
(Pisikoloji, Ruhbilim) kriter geçerliliği
divergent validity
(Dilbilim) uzaksak geçerlik
empirical validity
(Dilbilim) deneysel geçerlik
empirical validity
(Dilbilim) gözlemsel geçerlik
empirical validity
(Pisikoloji, Ruhbilim) ampirik geçerlilik
gain validity
geçerlilik kazanmak
international validity
uluslararası geçerlik
predictive validity
(Dilbilim) kestirimsel geçerlik
predictive validity
(Dilbilim) kestirim geçerliği
predictive validity
(Pisikoloji, Ruhbilim) tahmin geçerliliği
technical validity
(Askeri) TEKNİK MÜKEMMELİYET: Bir malzeme veya silahın tespit edilen prensiplere ve bilinen mahalli faktör ve ihtiyaçlara dayanan fiili doğruluğu
valid
{s} sağlam
valid
meriyette
valid
{s} yürürlükte
valid
validlymuteber olarak
valid
kanuni
valid
{s} doğru, sağlam: valid evidence sağlam kanıt
valid
meşru
valid
meşru olarak
valid
{s} yerinde
valid
{s} yasal, meşru: valid heir yasal mirasçı
visa validity
vize süresi
التركية - التركية

تعريف validity في التركية التركية القاموس.

VALİD
(Hukuk) Baba
VALİD
(Osmanlı Dönemi) (Vilâdet. den) Doğurtan. Baba
vâlid
(Osmanlı Dönemi) baba
الإنجليزية - الإنجليزية
The state of being valid, authentic or genuine
Having legal force
A quality of a measurement indicating the degree to which the measure reflects the underlying construct, that is, whether it measures what it purports to measure (see reliability)
{n} strength, force, certainty
The quality or state of being valid; strength; force; especially, power to convince; justness; soundness; as, the validity of an argument or proof; the validity of an objection
The degree to which evidence and theory support the interpretation of test scores entailed by proposed uses of tests The process of validation involves accumulating evidence to provide a sound scientific basis for the proposed score interpretations It is the interpretations of test scores for proposed uses that are evaluated, not the test itself Example: If a student performs poorly on a reading test, how confident are we that this score indicates poor reading ability? How confident are we that a low reading score requires special educational interventions **
The extent to which an assessment measures what it is supposed to measure More precisely, the degree to which evidence and judgment support or disprove the adequacy and appropriateness of inferences and actions based on specific assessment information Validity indicates the degree of accuracy of predictions or inferences based on an assessment score
Validity gauges whether a statistic measures what it is supposed to measure
The extent to which a measurement instrument or test accurately measures what it is supposed to measure For example, a reading test is a valid measure of reading skills, but is not a valid measure of total language competency
The extent to which an assessment measures what it is supposed to measure and the degree to which inferences and actions based on student performance are appropriate For example, if a student performs well on a reading test, how confident are we that that student is a good reader? A valid standards-based assessment is aligned with the standards intended to be measured, provides an accurate and reliable estimate of students' performance relative to the standard, and is fair
The extent to which a measurement instrument actually measures what it is designed to measure
The ability of a feedback instrument to measure what it was intended to measure; also, the degree to which inferences derived from measurements are meaningful
An indication that an assessment instrument consistently measures what it is designed to measure, excluding extraneous features from such measurement
The extent to which test scores actually reflect what they were meant to measure Validity occurs when the assessment procedure measures the performance described in the objective, that is what it claims to measure
The degree to which an assessment method measures what it is supposed to measure
the quality of being logically valid
refers to the extent to which a measure accurately reflects the thing that it is intended to measure For example, school attendance records would not be a valid measure of students' employment experiences
The degree to which a measurement actually measures or detects what it is supposed to measure
The degree to which the results of a study are likely to be true, believable and free of bias This is entirely independent of the precision of the results (p value) and does not predict the of the results to your patients For a detailed discussion of validity, click HERE
This definition is from the the North Central Regional Educational Laboratory http: //www ncrel org: "An indication of how well an assessment actually measures what it is supposed to measure A valid assessment measures what it is supposed to measure and not extraneous features For example, a valid assessment of mathematics problem solving would be to measure the student's ability to solve a problem, and not the ability to read the problem " See Related Resources
Statistical technique used to determine if a test is actually measuring what it is intended to measure
The degree to which a variable's operationalisation accurately reflects the concept it is intended to measure
The degree to which a variable measures what it is intended to measure
The degree to which an assessment instrument measures what it intends to measure Arts
The validity of something such as a result or a piece of information is whether it can be trusted or believed. Shocked by the results of the elections, they now want to challenge the validity of the vote Some people, of course, denied the validity of any such claim. see also valid. In logic, the property of an argument consisting in the fact that the truth of the premises logically guarantees the truth of the conclusion. Whenever the premises are true, the conclusion must be true, because of the form of the argument. Some arguments that fail to be valid are acceptable on grounds other than formal logic (e.g., inductively strong arguments), and their conclusions are supported with less than logical necessity. Where the support yields high probability of the conclusion relative to the premises, such arguments are sometimes called inductively valid. In other purportedly persuasive arguments, the premises actually provide no rational grounds for accepting the conclusion; such defective forms of argument are called fallacies (see fallacy, formal and informal)
The extent to which a test accurately measures what it is intended to measure The three major types of validity are content, construct, and criterion-related
The degree to which a test measures what it is actually supposed to measure
Legal strength, force, or authority; that quality of a thing which renders it supportable in law, or equity; as, the validity of a will; the validity of a contract, claim, or title
the quality of having legal force or effectiveness
The degree to which output reflects what it purports to reflect, i e , input; the degree to which output is a function of known input and it alone For example, does an essay examination validly measure a student's knowledge of material, or is it invalid, actually measuring his literary skill or the state of the grader's digestion?
The extent to which a test measures the skills it sets out to measure and the extent to which inferences and actions made on the basis of test scores are appropriate and accurate
The extent to which a test, experiment, or measuring procedure actually assesses what it was designed to assess
The degree to which an assessment provides information that is relevant and adequate for the intended purpose The reasonableness, quality, and efficacy of an assessment for particular educational purposes, decisions, and consequences are important issues of validity
Value
{i} state of being valid, legitimacy; soundness, condition of being well-founded
refers to whether an assessment measures what it is supposed to measure For example, a valid assessment of mathematics problem solving would focus on the student's ability to solve problems and not on the ability to read the problem
face validity
A property of a test in which its appearance suggests to an observer that it will measure that which it has been designed to measure

One means toward avoiding a split between a profession and its academic discipline is to ensure that teaching programmes have face validity for members of those professions in which students might seek employment.

valid
A formula or system that evaluates to true regardless of the input values
valid
Acceptable, proper or correct

Do not drive without a valid license.

valid
Well grounded or justifiable, pertinent

I will believe him as soon as he offers a valid answer.

valid
founded on truth
valid
{a} weighty, conclusive, prevalent, good
External Validity
External Validity is a form of experimental validity An experiment is said to possess external validity if the experiment’s results hold across different experimental settings, procedures and participants. If a study possesses external validity, its results will generalize to the larger population
content validity
In psychometrics, content validity (also known as logical validity) refers to the extent to which a measure represents all facets of a given social concept. For example, a depression scale may lack content validity if it only assesses the affective dimension of depression but fails to take into account the behavioral dimension. An element of subjectivity exists in relation to determining content validity, which requires a degree of agreement about what a particular personality trait such as extroversion represents. A disagreement about a personality trait will prevent the gain of a high content validity
face validity
[MASS NOUN] the degree to which a procedure, especially a psychological test or assessment, appears effective in terms of its stated aims
face validity
Face validity is a property of a test intended to measure something. The test is said to have face validity if it "looks like" it is going to measure what it is supposed to measure.[1] For instance, if you prepare a test to measure whether students can perform multiplication, and the people you show it to all agree that it looks like a good test of multiplication ability, you have shown the face validity of your test
internal Validity
3
internal Validity
that there are no plausible alternative explanations for the observed covariation (nonspuriousness)
internal Validity
that the "cause" and the "effect" are related (covariation), and
internal Validity
That the "cause" precedes the "effect" in time (temporal precedence)
extension of validity
prolongation of the period of legal force or soundness
legal validity
legally valid, having force via the law
valid
Justifiable, well grounded, sound; producing the desired results, efficacious; incontestable
valid
Describes XML documents that conform to a DTD
valid
That which is legal and binding
valid
Having sufficient strength or force; founded in truth; capable of being justified, defended, or supported; not weak or defective; sound; good; efficacious; as, a valid argument; a valid objection
valid
Legally binding; authorized
valid
A valid XML document, in addition to being well formed, conforms to all the constraints imposed by a DTD In other words, it does not contain any tags that are not permitted by the DTD, and the order of the tags conforms to the DTD's specifications
valid
an argument showing what we could believe but don't
valid
Having force or binding force; legally sufficient and authorized by law
valid
Strong; powerful; efficient
valid
"Valid" is an ambiguous adjective which is used in two related senses: Of arguments which are necessarily truth-preserving Of argument forms every instance of which are "valid" in sense 1 See "validating" Usually context, namely, whether the subject is an argument or argument form, makes it clear which of these meanings is intended However, sometimes this ambiguity is a boobytrap which leads to confusion For this reason, in the Fallacy Files, I use "valid" only in sense 1, and "validating" for sense 2
valid
If a ticket or other document is valid, it can be used and will be accepted by people in authority. All tickets are valid for two months. see also validity
valid
A company specializing in schematic capture tools
valid
Well grounded or justifiable Being logically correct
valid
Having force or binding force legally sufficient and authorized by law; enforceable
valid
(val-id) Valid means that an argument or reason is sound or well-founded
valid
still legally acceptable; "the license is still valid"
valid
In XML, the term used to describe a document that conforms to the rules of the associated schema Go to Validation for more information about valid documents
valid
Accurate, precise, reliable, authorized and relevant
valid
Having force, or binding force; legally sufficient and authorized by law
valid
An XML document is said to be valid if it conforms to a DTD As a prerequisite, a valid XML document must also conform to the basic XML constraints (i e , it must also be "well-formed")
valid
(XML Database Developer's Guide - Oracle XML DB) [definition #2] (XML Developer's Kits Guide - XDK)
valid
Having legal strength or force; executed with the proper formalities; incapable of being rightfully overthrown or set aside; as, a valid deed; a valid covenant; a valid instrument of any kind; a valid claim or title; a valid marriage
valid
A document or contract that has legally binding force VA loan A home loan that is guaranteed by the Department of Veterans Affairs (VA) Along with the FHA loan, also known as a government mortgage
valid
Having force or binding force, legally sufficient ad authorized by law
valid
A term used in evaluating arguments A valid argument is one where the truth of the premises necessitates/entails/guarentees the truth of the conclusion It is impossible for a valid argument to have all true premises and a false conclusion But note that a valid argument can have false premises In fact, a valid argument can even have a false conclusion What's more, an invalid argument can have a true conclusion -- thus you cannot refute your opponent's conclusion merely by demonstrating that his or her argument is invalid The issue, then, in assessing validity is not whether the conclusion or premises are in fact true, but only whether the conclusion follows from the premises It is important to note that arguments are either valid or invalid in virtue of their logical form Thus all arguments of the form "P1: If A, then B P2: A C: Therefore, B " are valid, and all arguments of the form "P1: If A, then B P2: B C: A " are invalid
valid
still legally acceptable; "the license is still valid" well grounded in logic or truth or having legal force; "a valid inference"; "a valid argument"; "a valid contract"; "a valid license
valid
A valid argument, comment, or idea is based on sensible reasoning. They put forward many valid reasons for not exporting + validity va·lid·ity The editorial in the Financial Times says this argument has lost much of its validity
valid
XML code that conforms to its DTD; therefore logically consistent Compare: well formed
valid
well grounded in logic or truth or having legal force; "a valid inference"; "a valid argument"; "a valid contract"; "a valid license
valid
well grounded in logic or truth or having legal force; "a valid inference"; "a valid argument"; "a valid contract"; "a valid license"
valid
related to the current topic, or presented within context, relevant
valid
{s} legitimate, legally acceptable, not expired; based; logical, well-founded
valid
having legally binding force; legally sufficient and authorized by law
valid
(XML Database Developer's Guide - Oracle XML DB; search in this book) [definition #2] (XML Developer's Kits Guide - XDK; search in this book)
valid
Validity is a characteristic of good deductive argument forms, those patterns which are one hundred percent reliable It is impossible for a valid deductive argument with true premises to have a false conclusion See soundness
valid
Something that is valid is important or serious enough to make it worth saying or doing. Most designers share the unspoken belief that fashion is a valid form of visual art. + validity va·lid·ity the validity of making children wear cycle helmets
validity
المفضلات