trimmings

listen to the pronunciation of trimmings
الإنجليزية - التركية
(Tekstil) düğme
garnitür
Aksesuar
{i} kırpıntı
{i} abartı
(Tekstil) etiket
(Tekstil) rivet
trim
{f} düzeltmek
trimming
aksesuar
trim
biçimli
trim
derli toplu
trim
düzen

İzni olmadan onun elektrikli sakal düzenleyicisini kullanırsam Tom'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum. - I don't think Tom would like it very much if I used his electric beard trimmer without his permission.

trim
(Askeri) dengelemek
trim
temiz ve yakışıklı
trim
tıraş etmek
trim
{i} yelkenleri rüzgâra göre ayarlama
trimming
dengeleme (gemi yükü)
trimming
(Diş Hekimliği,Mekanik) tıraşlama
trim
temiz
trim
trim vermek
trim
finiş
trim
ayar
trim
çerçeve
trim
denk
trim
(Askeri) düzeltme

Tırnaklarını keserek düzeltmelisin. - You should trim your fingernails.

Tom bir bıçakla sakalını düzeltmeyi denemeye karar verdi, fakat çok başarılı değildi. - Tom decided to try trimming his beard with a knife, but he wasn't very successful.

trim
trim
trim
teçhiz etmek
trim
azaltmak
trim
mağlup etmek
trim
idmansız
trim
aldatmak
trim
(Havacılık) ayar etmek
trim
kısmak
trim
bozmak
trim
(Askeri) akord
trim
yenmek
trim
ince ayar yapmak
trim
donatmak
trim
düzenli
trim
toplama
trim
bitiriş
trim
(Askeri) trim etme
trimming
(Mekanik,Teknik) çapak alma
trimming
ayarlama
trimming
harç
trimming
düzelterek
trimming
reglaj
trimming
süsleyici
trimming
(Tekstil) pervaz
trimming
ince ayar
trim
(off ile) kesip düzeltmek
trim
intizam
trim
budamak
trim
form

Bazı insanlar bir spor salonuna gitmeden bile formunda kalırlar. - Some people stay trim even without going to a gym.

trim
kesme

Kasaptan etteki tüm yağları kesmesini istedim. - I asked the butcher to trim all the fat off of the meat.

trim
(with ile) süslemek
trim
kondisyon
trim
(gemi/uçak) dengelemek
trim
dengelenmek
trim
kırp

Ben köpeğimin tırnaklarını kırpmayı unuttum. - I forgot to trim my dog's nails.

trim
kırkma
trimming
kesilmiş parça
trimming
{f} keserek düzelt
trim
süsleme
trimming
süsleme
trim
kirp
trim
Yükü düzgün istif ederek (gemiyi) denklemek
trim
yont
with all the trimmings
(deyim) Tüm ilaveleriyle, (meaczen) her hâliyle, tüm yönleriyle

,.

kalpsage trimmings
(Tekstil) abajur saçağı
trim
{f} karıştırmak (ateş)
trim
{f} (daha düzgün bir biçim vermek amacıyla bitkiyi) budamak
trim
{f} azarlamak
trim
düzgün
trim
yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek
trim
{i} vitrin düzeni
trim
{i} araba döşemesi
trim
temizleyip nizama koymak
trim
yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek
trim
{f} saç
trim
{i} süs
trim
kesip düzeltmek
trim
ayarlamak
trim
{f} uçlarından almak (saç)
trim
şık
trim
kırkmak
trim
{i} durum
trim
{f} süslemek
trim
kırp,v.keserek düzelt: n.kesme
trim
kırpmak
trim
hav ayar etmek
trim
tirim
trimming
yenilgi
trimming
dayak
trimming
düzeltme

Tom bir bıçakla sakalını düzeltmeyi denemeye karar verdi, fakat çok başarılı değildi. - Tom decided to try trimming his beard with a knife, but he wasn't very successful.

trimming
garnitür
trimming
düzenleme
trimming
{i} azar
trimming
kırpıntı
trimming
tarama
trimming
{i} süs, süsleyici şey
trimming
kırpıntı/garnitür
trimming
sıyırma
trimming
{i} çoğ. garnitür
trimming
{i} çoğ. kırpıntı
trimming
{i} uçlarından alma (saç)
trimming
{i} süs
trimming
dili mağlubiyet
trimming
yen/süsle/buda/kırp
trimming
{i} k.dili. yenilgi, mağlubiyet
trimming
i süsleme
التركية - التركية

تعريف trimmings في التركية التركية القاموس.

trim
Geminin Baş-kıç doğrultusunda eğimli durması
trim
Dar sokak, dar yol, patika anlamında yerel sözcük
trim
Yelkenleri rüzgara göre ayarlama
الإنجليزية - الإنجليزية
Accompaniments to a meal
Domestic decorations for a room, especially Christmas decorations
1. additional things which complete or improve the appearance of something.2. the vegetables and other things that are eaten with the main item of food
the accessories that normally accompany (something or some activity); "an elaborate formal dinner with all the fixings"; "he bought a Christmas tree and trimmings to decorate it"
{i} additions, decorations; remainders, residue
trim
engaging in sexual intercourse
trim
to reduce slightly; to cut; especially, to remove excess; e.g. 'trim a hedge', 'trim a beard'

The company trimmed jobs for the second time this year.

trim
decoration; especially, decoration placed along edges or borders

Paint the house white with blue trim.

trim
physically fit

He goes jogging every day to keep trim.

trim
slender, lean; as a trim figure
trim
the manner in which something is equipped or adorned; especially, of a car

The car comes in three different trims.

trim
To modify the angle of a vessel to the water by shifting cargo or ballast; to adjust for sailing; to assume, or cause a vessel to assume, a certain position, or trim, in the water. (FM 55-501)

The captain made us trim the boat, and we got her to lie a little more evenly.

trim
neat or smart in appearance; as a trim lawn
trim
to decorate or adorn; especially, to decorate a Christmas tree

They traditionally trim the tree on Christmas Eve.

trim
The fore-and-aft angle of the vessel to the water, with reference to the cargo and ballast; the manner in which a vessel floats on the water, whether on an even keel or down by the head or stern
trim
a haircut, especially a moderate one to touch up an existing style

I went to the hairdresser for a trim and came back nearly bald.

trim
To modify the angle of a vessel's sails relative to the wind, especially to set the sails to the most advantageous angle
trimming
The act of someone who trims

I gave a good trimming to my elderly neighbour's hedges.

trim
{n} dress ornament, state, condition
trim
{a} nice, spruce, smug, neat, neatly dressed
trim
{v} to dress, deck, fit out, shave, balance a vessel, temporize or fluctuate between two
trimming
{n} lace put on clothes, hesitation
all the trimmings
1. Accessories; extras: "Roast turkey with all the trimmings."2. Scraps or material removed when something is trimmed
with all the trimmings
With all the accessories; with all the extras

Roast turkey with all the trimmings.

trim
For R/C aircraft, to adjust CG location, thrust angles and control surface neutral settings so as to permit hands off flight, or the levers on a Tx that control such settings For FF; to adjust alignment, CG, thrustline and control tabs in order to achieve desired flight pattern Tx Transmitter A device that generates a radio signal intended for remote reception U m Greek lower case mu (pronounced "micro" in this context) that signifies 1/1,000,000
trim
uncountable} the manner in which something is equipped or adorned; especially, of a car
trim
To arrange in due order for sailing; as, to trim the sails
trim
decorate, as with ornaments; "trim the christmas tree"; "trim a shop window"
trim
The application of mouldings to finish the exposed edges of a window or door Trim is also referred to as casing
trim
The way a boat floats in relation to the horizon, bow up, bow down or even Also, to adjust a boat's horizontal running angle by directing the outboard or stern drive's thrust up or down Also, to set a sail in correct relation to the wind
trim
To balance; to fluctuate between parties, so as to appear to favor each
trim
remove the edges from and cut down to the desired size; "pare one's fingernails"; "trim the photograph"; "trim lumber"
trim
The state of a ship or her cargo, ballast, masts, etc
trim
Order; disposition; condition; as, to be in good trim
trim
To make trim; to put in due order for any purpose; to make right, neat, or pleasing; to adjust
trim
attitude of an aircraft in flight when allowed to take its own orientation
trim
(mildly vulgar) getting laid; engaging in sexual intercourse
trim
(used of hair) neat and tidy; "a nicely kempt beard"
trim
approval If you describe someone's figure as trim, you mean that it is attractive because there is no extra fat on their body. The driver was a trim young woman of perhaps thirty
trim
(of persons) neat and smart in appearance; "a clean-cut and well-bred young man"; "the trig corporal in his jaunty cap"
trim
To adjust, as a ship, by arranging the cargo, or disposing the weight of persons or goods, so equally on each side of the center and at each end, that she shall sit well on the water and sail well; as, to trim a ship, or a boat
trim
severely simple in line or design; "a neat tailored suit"; "tailored curtains"
trim
If something such as a piece of clothing is trimmed with a type of material or design, it is decorated with it, usually along its edges. jackets, which are then trimmed with crocheted flowers + -trimmed -trimmed He wears a fur-trimmed coat
trim
To dress; to decorate; to adorn; to invest; to embellish; as, to trim a hat
trim
cutting down to the desired size or shape
trim
To modify the angle of a vessel to the water by shifting cargo or ballast; to adjust for sailing; to assume, or cause a vessel to assume, a certain position, or trim, in the water
trim
a decoration or adornment on a garment; "the trimming on a hat"; "the trim on a shirt"
trim
Finishing materials applied over a surface, such as widows, doors, or baseboard trim
trim
be in equilibrium during a flight; "The airplane trimmed"
trim
a state of arrangement or appearance; "in good trim"
trim
The light gage metal used in the finish of a building, especially around openings and at intersection of surfaces Often referred to as flashing
trim
thin and fit; "the spare figure of a marathon runner"; "a body kept trim by exercise"
trim
The finish materials in a building at the floor of rooms (baseboard, base shoe, and quarter round for example)
trim
balance in flight by regulating the control surfaces; "trim an airplane"
trim
adjust (sails on a ship) so that the wind is optimally used decorate (food), as with parsley or other ornamental foods decorate, as with ornaments; "trim the christmas tree"; "trim a shop window"
trim
As a noun: The boards that are part of the buildings finish The opposite is the framing boards Trim boards are traditionally between ¾" and 5/4" As a verb: The process of installing the final finish boards on the building
trim
1) To haul in on a sheet to adjust the sail trim 2) Sail trim 3) A properly balanced boat that floats evenly on its waterline Improperly trimmed boats may list or lie with their bow or stern too low in the water
trim
The framing or edging of openings and other features on the facade of a building or indoors Trim is usually a different color or material than the adjacent wall
trim
If you trim something, for example someone's hair, you cut off small amounts of it in order to make it look neater and tidier. My friend trims my hair every eight weeks Trim is also a noun. His hair needed a trim
trim
To dress, as timber; to make smooth
trim
Fitly adjusted; being in good order
trim
cutting down to the desired size or shape attitude of an aircraft in flight when allowed to take its own orientation a state of arrangement or appearance; "in good trim"
trim
balance in flight by regulating the control surfaces; "trim an airplane
trim
or made ready for service or use; firm; compact; snug; neat; fair; as, the ship is trim, or trim built; everything about the man is trim; a person is trim when his body is well shaped and firm; his dress is trim when it fits closely to his body, and appears tight and snug; a man or a soldier is trim when he stands erect
trim
To modify the angle of a vessels sails relative to the wind, especially to set the sails to the most advantageous angle
trim
The longitudinal balance of a boat How the bow and/or stern sits in the water for optimum performance
trim
To rebuke; to reprove; also, to beat
trim
(Otomotiv) Nonfunctional metal or plastic moldings, frames, and other decorative additions to car bodies and interiors
trim
slender, thin, or physically fit
trim
cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
trim
The arrangement of the sails with reference to the wind
trim
(1) A load is "in trim" when the equipment load equals the counterbalancing weight (2) A set or element is trimmed when it has been placed in the desired position within the performance area
trim
With sails well trimmed
trim
Dress; gear; ornaments
trim
Terrain Resource Information Management system This Ministry of Environment, Lands and Parks database is the Government standard base map upon which all spatial data analysis is performed The Planimetric, Topographic, and Digital Elevation Information data is spatially georeferenced The entire Province is covered at a scale of 1: 20 000
trim
May refer to the faucet handles, all exposed portions of faucets, or to all faucets To trim a room may mean to install all fittings KOHLER faucets sold as base plus trim are typically configured where the trim is the exposed portions of the faucet Whirlpool trim may consist of the removable jets and the suction cover
trim
Something that is trim is neat, tidy, and attractive. The neighbours' gardens were trim and neat
trim
{f} organize, put in order; decorate; cut off or remove; to level off an airplane in flight (Aerodynamics); improve the condition of a sea vessel by various means (Nautical)
trim
Fore and aft balance of a boat
trim
cut closely; "trim my beard"
trim
adjust (sails on a ship) so that the wind is optimally used
trim
The finish materials in a building, such as moldings applied around openings (window trim, door trim) or at the floor and ceiling of rooms (baseboard, cornice, and other moldings)
trim
If a government or other organization trims something such as a plan, policy, or amount, they reduce it slightly in extent or size. American companies looked at ways they could trim these costs
trim
To adjust flown scenery so the bottom is level with the floor
trim
of places; characterized by order and neatness; free from disorder; "even the barn was shipshape"; "a trim little sailboat"
trim
The trim on something such as a piece of clothing is a decoration, for example along its edges, that is in a different colour or material. a white satin scarf with black trim = trimming
trim
decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
trim
Millwork, primarily moldings and/or trim, that finishes off window and door openings, fireplaces, walls and other members
trim
{i} order, condition; material used for ornamentation; decoration (in a store window, etc.); condition of a sea vessel (Nautical); minor haircut; something which has been trimmed or cut off; position of an airplane (Aerodynamics)
trim
Adjusting a curtain, drop or other equipment so that it is the proper height and level
trim
The longitudinal deviation of a vessel from her designed waterline at a given draft When expressed in feet and inches it is equal to the sum of the distances that points on the waterline at the bow and stern are above or below the designed waterline at the mean draft at which the vessel is floating The variation in a vertical direction of the fore and aft extremities of the actual position of a vessel's plane of floatation from its designed position
trim
The lighter woodwork in the interior of a building; especially, that used around openings, generally in the form of a molded architrave, to protect the plastering at those points
trim
To make ready or right by cutting or shortening; to clip or lop; to curtail; as, to trim the hair; to trim a tree
trim
cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden"
trim
to reduce slightly; to cut; especially, to remove excess
trim
One-by lumber used as siding corner boards or as finish materials around windows and doors, under eaves or around cornices
trim
by which she is well prepared for sailing
trim
Decorative cording, braids, or fringes applied to the edges or hems of draperies, to match or contrast the panel fabric
trim
In good order, properly managed or maintained
trim
The final dimension of a book after the printer or bindery has cut it to size
trim
{s} in good order, sleek
trim
To adjust the sail to make it the right shape and angle to the wind
trim
When people are in trim or in good trim, they are in good physical condition. He is already getting in trim for the big day
trimming
/Garniture
trimming
the act of making all pages of a book uniform in size by smoothly cutting the leaves along the head, fore-edge and foot with a guillotine
trimming
Trimmings are pieces of something, usually food, which are left over after you have cut what you need. Use any pastry trimmings to decorate the apples
trimming
That which serves to trim, make right or fitting, adjust, ornament, or the like; especially, the necessary or the ornamental appendages, as of a garment; hence, sometimes, the concomitants of a dish; a relish; usually in the plural
trimming
the act of adding decoration; "the children had to be in bed before it was time for the trimming of the tree" a decoration or adornment on a garment; "the trimming on a hat"; "the trim on a shirt
trimming
Removal of selvage from untrimmed wallpaper or removal of wall-paper allowance from around the door, windows, ceilings and baseboards
trimming
Sawing off unwanted scrap elements of a work piece, such as the sprue of a casting, to make a usable part
trimming
The process of removal of unusual cases prior to production of statistics For example, analysis of trimmed DRG data would involve prior removal of (say) patients who were in hospital for unusually short or long periods (Eagar, K & Hindle, D 1994, The Australian Casemix Dictionary, National Casemix Education Series No 9, Department of Human Services & Health, Canberra)
trimming
the act of adding decoration; "the children had to be in bed before it was time for the trimming of the tree"
trimming
A process by which extreme weights are reduced (trimmed) to diminish the effect of extreme values on estimates and estimated variances
trimming
Present participle of to trim
trimming
The trimming on something such as a piece of clothing is the decoration, for example along its edges, that is in a different colour or material. the lace trimming on her satin nightgown. = trim
trimming
Removing unwanted clay to achieve a particular form, thin a pot wall or create a foot, rim, etc Usually done on thrown ware on the wheel, at the leather hard stage
trimming
Material that is removed by someone trimming something, as a piece of steak
trimming
The act of reprimanding or chastisting; as, to give a boy a trimming
trimming
If you say that something comes with all the trimmings, you mean that it has many extra things added to it to make it more special. They were married with all the trimmings, soon after graduation
trimming
— Operation in the finishing process that involves trimming the reverse and top sides of the embroidery, including jump stitches and backing
trimming
{i} pruning, clipping, cutting; ornamentation, decorating
trimming
Operation in the finishing process that involves trimming the reverse and top sides of the embroidery, including jump stitches and backing
trimming
The process of distributing grain or other bulk commodities in the holds of a vessel to prevent shifting
trimming
cutting down to the desired size or shape
trimming
The act of one who trims
trimming
a decoration or adornment on a garment; "the trimming on a hat"; "the trim on a shirt"
trimming
The process of cutting the metal extension, runners, and overflows from a part after die casting
trimming
from Trim, v
trimming
Cutting a printed piece to final size
trimming
The practice of cutting off contaminated meat or other tissue from a carcass to guard against food-borne illness
trimming
a decoration or adornment on a garment; "the trimming on a hat"; "the trim on a shirt
التركية - الإنجليزية

تعريف trimmings في التركية الإنجليزية القاموس.

trim
trim
trimmings
المفضلات