to recall

listen to the pronunciation of to recall
الإنجليزية - التركية
hatırlamak
geri çağırmak
hatırlamak
{f} anımsamak
hatırlama

Ne olduğunu hatırlamaya çalış. - Try to recall what happened.

Hatırlamaya başlıyorum. - I'm beginning to recall.

geri çağırmak
{f} hatırlatmak
(Bilgisayar) geri çek
tekrar aramak
iptal etmek
anımsatmak
geri gelme işareti
(Avcılık) geri tepme
anımsama
azil
{f} hatırla

Ken onun ismini hatırlayamadı. - Ken couldn't recall his name.

Şu ikizler hakkındaki gazete makalesini hatırlattım. - I recalled a newspaper story about those twins.

görevden almak
görevden alma
geri gelme işareti ya da emri
azletmek
çağırma
{i} anımsatma
geri istemek
geri al/anımsa
geri alma
Yeniden Aramak
lağvetmek
{i} feshetme
{i} hatırlatma
akletmek
geri çekmek
geri çağırma
geri almak
geri çekme
dönmek
{i} geri gelme işareti/emri
iptal

O şirketin yeni bilgisayar mimarisi ile ilgili bir sorun vardı. Onlar şimdi bir iptal çılgınlığını gözden geçirecekler. - There was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now.

{f} uyandırmak (duygu)
{i} azletme
(Askeri) GERİ ÇAĞIRMAK: Yeniden silah altına almak
anımsama/çağrılma
feshetmek
(Tıp) Hafıza işleminin bir bölümü, çağrışım
{i} geri isteme
çağırma,v.hatırla: n.geri çağırma
الإنجليزية - الإنجليزية
To call back (a situation, event etc.) to one's mind; to remember, recollect

In fact, I hardly recall any occasion as a child when I was alone.

To call back, bring back or summon (someone) to a specific place, station etc

She was recalled to London for the trial.

To withdraw, retract (one's words etc.); to revoke (an order)
In Information retrieval, the fraction of (all) relevant material that is returned by a search
Memory; the ability to remember
To call again, to call another time
To request or order the return of (a faulty product)
To bring back (someone) to or from a particular mental or physical state, activity etc
{i} remembrance, recollection, memory; annulment, revocation, cancellation; act of bringing back, act of calling back
{f} remember, recollect; call back, bring back; revoke, annul, cancel
{n} the act of calling over or back again
{v} to call back, call home, revoke
recallment
the act of removing an official by petition
To request or order someone or something to return, especially that a product or batch of products be returned to its manufacturer for repair or replacement
make unavailable; bar from sale or distribution; "The company recalled the product when it was found to be faulty
Action taken by a firm to remove a product from the market (or to correct a problem at the product's location) Recalls may be conducted on a firm's own initiative, by FDA request, or in some cases by FDA order under its legal authority A Class I recall involves the most serious risk to users, a Class III recall the least serious (From FDA Consumer May-April 2000)
A status assigned when an item on long term loan has been requested and has been assigned a new due date
a bugle call that signals troops to return a call to return; "the recall of our ambassador"
This is the call transfer button used on telephones connected to telephone systems Pressing this button during a call allows the call to be transferred to another extension There are two types of transfer systems - Timed Break Recall and Earth Recall
If you are recalled to your home, country, or the place where you work, you are ordered to return there. Spain has recalled its Ambassador after a row over refugees seeking asylum at the embassy Recall is also a noun. The recall of ambassador Alan Green was a public signal of America's concern
To cancel or annul, especially of a journey undertaken by an official
If a book is checked out to someone else, you can have the Circulation Dept notify the person who has the book to return the book to the library The Circulation Dept then holds the book for you
To call back to mind; to revive in memory; to recollect; to remember; as, to recall bygone days
To call back, bring back or summon to a specific place, station etc
A request by a library to a client for the return of a borrowed item before the due date
When you recall something, you remember it and tell others about it. Henderson recalled that he first met Pollard during a business trip to Washington Her teacher recalled: `She was always on about modelling.' Colleagues today recall with humor how meetings would crawl into the early morning hours I recalled the way they had been dancing together I have no idea what she said, something about airline travel, I seem to recall
recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't remember saying any such thing"; "I can't think what her last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you remember that he once loved you?"; "call up memories"
The procedure by which a public official may be removed from office by popular vote
go back to something earlier; "This harks back to a previous remark of his"
The action a house of the Legislature may take to remove a bill from a committee which has been in that committee for twenty days for consideration on the floor by the whole house A recall action requires a one-third vote of the membership of the house
cause to be returned; "recall the defective auto tires"; "The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt"
call to mind; "His words echoed John F Kennedy"
A request for the return of library material before the due date
to ask a patron to return a book, which s/he has had checked out for at least two weeks, when another patron has requested the book
When a player is recalled from the minor leagues he is either called up or his contract is purchased A player who is called up already holds a spot on the 40-man roster A player whose contract is purchased is not on the 40-man roster and must be added to the roster
the process of remembering (especially the process of recovering information by mental effort); "he has total recall of the episode"
In informational retrieval, the percentage of the items in a body of material which would satisfy a request that are actually found by a search
the act of removing an official by petition the process of remembering (especially the process of recovering information by mental effort); "he has total recall of the episode"
A recall is a request to have the library retrieve an item from the current borrower prior to the item's original due date A recall request changes the due date and, if not honored, imposes a higher overdue fine, where applicable The first borrower is entitled to retain the item for a minimum of 14 days, except when an item is recalled for a reserve unit and must be returned immediately To request that an item be recalled, the requestor must submit a hold/recall request form either online or to the circulation desk of the owning library Although recall requests are accepted at any time, recalled items are not due during intersessions, Spring Break, or on official University holidays
When a recall is placed on an item, the person who currently has the book checked out receives a notice that they have two weeks to return the item, since someone else wishes to use it Any library patron may recall an item
cause one's (or someone else's) thoughts or attention to return from a reverie or digression; "She was recalled by a loud laugh"
The procedure by which any bill referred to a committee may be removed from that committee's jurisdiction 20 days after referral if one-third of the House members votes in favor of this action
A calling back; a revocation
The right or procedure by which a public official, commonly a legislative or executive official, may be removed from office, before the end of his term of office, by a vote of the people to be taken on the filing of a petition signed by a required number or percentage of qualified voters
The procedure by which the library can request that materials currently checked out be returned to the library so that another person who has requested the materials can use them
A measure of the percentage of the relevant documents returned by a query For example, if the retrieval process finds only 60 percent of the relevant documents (and misses the other 40 percent) then recall is 60
To revoke; to annul by a subsequent act; to take back; to withdraw; as, to recall words, or a decree
Related to precision, this is the degree in which a search engine returns all the matching documents in a collection There may be 100 matching documents, but a search engine may only find 80 of them It would then list these 80 and have a recall of 80%
Recall is the ability to remember something that has happened in the past or the act of remembering it. He had a good memory, and total recall of her spoken words
The action or fact of calling someone or something back
Short for recall of judicial decisions, the right or procedure by which the decision of a court may be directly reversed or annulled by popular vote, as was advocated, in 1912, in the platform of the Progressive party for certain cases involving the police power of the state
An operation that retrieves the removed, unnamed data attribute from remote storage and places it on the managed volume The placeholder is replaced on the managed volume with a copy of the file from remote storage Upon completion of the recall, the file becomes a premigrated file
A call on the trumpet, bugle, or drum, by which soldiers are recalled from duty, labor, etc
In marketing or audience research refers to the concept of a respondent being able to remember a particular event or experience Recall can be aided or unaided
Process by which an item that has been checked out may be requested by another person The current borrower will be notified, and must return it by the Recall date No renewals are then possible, ensuring that the user placing the request will be next to receive the material
make unavailable; bar from sale or distribution; "The company recalled the product when it was found to be faulty"
To recall a library item means to ask for it to be returned from a patron who currently has it checked out Go to the Circulation for more information about recalls Record: A record is what you retrieve when you search a database It can be made up of various pieces of information These pieces of information can be separated into fields In a periodical index, which is a database of article citations, each citation is also called a record Refereed Journal: A publication, usually scholarly, in which articles are reviewed by a panel before being accepted for publication
In sport, if a player is recalled to a team, he or she is included in that team again after being left out. Dean Richards was recalled to the England squad for the match with Wales Recall is also a noun. It would be great to get a recall to the England squad for Sweden
an auditing procedure which has the preclear think of, remember or put his attention on something that happened in the past-all done from present time See also present time
A request by a library to a borrower to return a book before its original due date because another library patron needs to use the material Patrons may place recall requests at the Circulation Desk
To remember, recollect
To call back; to summon to return; as, to recall troops; to recall an ambassador
a bugle call that signals troops to return
a measure of how comprehensive or thorough an information retrieval system is, or behaves for a given query, computed as the ratio of number of relevant items retrieved to the total number of relevant items
If a company recalls a product, it asks the shops or the people who have bought that product to return it because there is something wrong with it. The company said it was recalling one of its drugs
summon to return; "The ambassador was recalled to his country"; "The company called back many of the workers it had laid off during the recession"
a request by the manufacturer of a defective product to return the product (as for replacement or repair)
a request by the manufacturer of a defective product to return the product (as for replacement or repair) cause one's (or someone else's) thoughts or attention to return from a reverie or digression; "She was recalled by a loud laugh"
a call to return; "the recall of our ambassador"
to recall

  الواصلة

  to re·call

  التركية النطق

  tı rîkôl

  النطق

  /tə rəˈkôl/ /tə rɪˈkɔːl/

  فيديوهات

  ... recently as in the '90s, when, as I recall, ...
  ... and recall them as you need them, but when you copy, you're just a thief, that's just ...

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات