to cause something to be replaced by something else

listen to the pronunciation of to cause something to be replaced by something else
الإنجليزية - الإنجليزية
knock out of the box
to cause something to be replaced by something else

  الواصلة

  to cause some·thing to be re·placed by some·thing else

  التركية النطق

  tı kôz sʌmthîng tı bi ripleyst bay sʌmthîng els

  النطق

  /tə ˈkôz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə bē ˌrēˈplāst ˈbī ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈels/ /tə ˈkɔːz ˈsʌmθɪŋ tə biː ˌriːˈpleɪst ˈbaɪ ˈsʌmθɪŋ ˈɛls/

  كلمة اليوم

  contango
المفضلات