thornbush

listen to the pronunciation of thornbush
الإنجليزية - التركية
{i} dikenli çalı
{i} diken
الإنجليزية - الإنجليزية
Any of many thorny or spiny shrubs and bushes
thornbush
المفضلات