suppress

listen to the pronunciation of suppress
الإنجليزية - التركية
{f} bastırmak

Kan şekeri bozukluğu düşük seviyede olan kişiler onların duygularını bastırmak için güçten yoksun olmaları nedeniyle kolayca korkarlar ve öfkelenirler. - People suffering from low level of blood sugar disorder, because they lack the power to suppress their emotions, get easily frightened and angry.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

{f} gizli tutmak
bastırma

Tom bir gülümsemeyi bastırmaya çalışıyor. - Tom is trying to suppress a smile.

Onun, duygularını bastırması çok zordu. - It was very hard for her to suppress her emotions.

tutma
ezmek
zapt etmek
lağvetmek
{f} önlemek
{f} durdurmak
bastır

O, duygularını bastıramaz. - She can't suppress her emotions.

Duygularını bastıramadı. - She couldn't suppress her emotions.

gizlemek
saklı tutmak
sindirmek
zaptetmek
(bir hareket ya da durumu) bastırmak
{f} dindirmek
{f} ruhb. (bilinçli olarak)
{f} ortadan kaldırmak
{f} hasıraltı etmek
{f} örtbas etmek
{f} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklamak
{f} baskı altına almak
{f} yayınlanmasını yasaklamak
zulmetmek
yok etmek
suppress a virus
(Bilgisayar,Teknik) virüsü temizlemek
suppress inflation
baskı altına alınmış enflasyon
suppress (the riot)
(Askeri) ayaklanmayı bastırmak
suppress a virus
(to) virusu temizlemek
suppress endnotes
(Bilgisayar) sonnotları yazdır
suppress endnotes
(Bilgisayar) sonnot yazdır
suppress line numbers
(Bilgisayar) satır numaralarını kaldır
suppress one's excitement
heyecanını bastırmak
suppress one's excitement
heyecanını yenmek
suppress the excitement
heyecanı bastırmak
suppress, obscure, secure, and reduce
(Askeri) bastırma, perdeleme, emniyete alma ve azaltma
suppression
{i} baskı

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

suppressed
baskılanmış
suppressed
(Ticaret) baskı altına alınmış
suppressing
bastırıcı
suppression
yok etme
suppression
(Ticaret) ilga etme
suppression
(Pisikoloji, Ruhbilim) baskılama
suppression
zulüm
suppression
bastın
suppression
(Dilbilim) dışlama
suppressive
(Dilbilim) gizil
suppressed
{f} bastır

Tom öfkesini bastırdı. - Tom suppressed his anger.

Dört tip metal kullanarak belirli frekans rozansı bastırılır. - By using four types of metal, specific frequency resonance is suppressed.

suppression
zapt etme
suppression
bastırı
suppressive
sindiren
suppressive
bastıran
suppressed
bastırılmış
suppression
bastırma
suppressive
bastıran, sindiren
double sideband suppress carrier modulation
tasiyicisiz cift yanbant kiplenimi
suppression
{i} kesme
suppression
{i} tutma
suppression
{i} ruhb. (bilinçli olarak) (duyguyu/isteği)
suppression
(Biyoloji) supresyon
suppression
{i} önleme
suppression
{i} durdurma
suppression
sindirme
suppression
gizleme
suppression
{i} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklama
suppression
{i} örtbas etme
suppression
(Askeri) BASTIRMA: Bir silah sisteminin etkinliğinin geçici olarak karşıt bir kuvvet tarafından görev hedeflerine ulaşmak için gerekli olan seviyenin altına düşürülmesi
suppression
{i} gizli tutma
suppression
zecir
suppression
örtbas etme/bastırma
suppressive
bastırıcı
zero suppress
(Bilgisayar) sıfır gösterme
zero suppress
(Bilgisayar) sıfır bastır
الإنجليزية - الإنجليزية
To hold in place, to keep low, to prevent publication

The government suppressed the findings of their research about the true state of the economy.

To forbid the use of evidence at trial because it is improper or was improperly obtained
to prevent from being disclosed or punished
{v} to crush, subdue, conceal, keep secret
If you suppress your feelings or reactions, you do not express them, even though you might want to. Liz thought of Barry and suppressed a smile The Professor said that deep sleep allowed suppressed anxieties to surface. + suppression sup·pres·sion A mother's suppression of her own feelings can cause problems
To hold in place, to keep low
put out of one's consciousness
To overpower and crush; to subdue; to put down; to quell
(V) -to do away with; abolish; stop
To stop or put an end to someone's activities To suppress evidence is to withhold it from disclosure or publication
If someone or something suppresses a process or activity, they stop it continuing or developing. `The Government is suppressing inflation by devastating the economy,' he said
- using information on one or more lists to remove duplication of specific names before a mailing, or to eliminate those undesirable names
To forbid the use of evidence at a trial because it is improper or was improperly obtained See also exclusionary rule
To retain without disclosure; to conceal; not to reveal; to prevent publication of; as, to suppress evidence; to suppress a pamphlet; to suppress the truth
come down on or keep down by unjust use of one's authority; "The government oppresses political activists"
to put down by force or authority; "suppress a nascent uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's desires" put out of one's consciousness
If a natural function or reaction of your body is suppressed, it is stopped, for example by drugs or illness. The reproduction and growth of the cancerous cells can be suppressed by bombarding them with radiation. + suppression sup·pres·sion Eye problems can indicate an unhealthy lifestyle with subsequent suppression of the immune system
to put down by force or authority; "suppress a nascent uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's desires"
The focus of all available fires on enemy personnel, weapons, or equipment to prevent effective fires on friendly forces Suppressive fires include the full range of weapons from direct and indirect fires, electronic countermeasures, and directed energy The purpose of suppression is to protect forces reducing and maneuvering through the obstacle and to soften the initial foothold (assault force objective)
control and refrain from showing; of emotions
If someone in authority suppresses an activity, they prevent it from continuing, by using force or making it illegal. drug traffickers, who continue to flourish despite international attempts to suppress them nationwide demonstrations for democracy, suppressed after 7 weeks by the army. + suppression sup·pres·sion people who were imprisoned after the violent suppression of the pro-democracy movement protests
tr v 1 To put an end to forcibly; subdue; crush 2 To curtail or prohibit the activities of 3 To hold back; to check
{f} crush, stop by force, put down; repress, hold back, stifle; silence, prevent from being disclosed; block, arrest, check (i.e. a flow of blood, etc.)
Using information on one or more lists to remove duplication of specific names before a mailing, or to eliminate those undesirable names
Exclude from evidence
To stop; to restrain; to arrest the discharges of; as, to suppress a diarrhea, or a hemorrhage
To inhibit, curtail, or reduce severity
To forbid the use of evidence at a trial because it is improper or was improperly obtained See exclusionary rule
To temporarily hide a feature from being displayed, and prevent it from being evaluated when analyzing the solid
to squash, to sit on, to make smaller, to refuse to let reach, to make a person uncertain about reaching, to render or lessen in any way possible by any means possible, to the harm of the individual and for the fancied protection of a suppressor
To put a stop to a thing actually existing; a motion to suppress evidence or a confession which does not deny the existence of the evidence or confession, but asks the Court not to allow the use of such evidence in the case
To keep in; to restrain from utterance or vent; as, to suppress the voice; to suppress a smile
If someone suppresses a piece of information, they prevent other people from learning it. At no time did they try to persuade me to suppress the information + suppression sup·pres·sion The inspectors found no evidence which supported any allegation of suppression of official documents
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
suppress a rebellion
crush a revolt
suppress the truth
hide the truth, cover up the truth, conceal the truth
suppression
The state of being suppressed
suppression
A process in which a person consciously excludes anxiety-producing thoughts, feelings, or memories
suppression
a forcible putting or keeping down
suppression
{n} the act of suppressing or crushing
suppressed
Trees with crowns entirely below the general level of the crown cover receiving little or no direct light from above or from the sides
suppressed
kept from public knowledge by various means; manifesting or subjected to suppression; "a suppressed press
suppressed
held in check with difficulty; "a smothered cough"; "a stifled yawn"; "a strangled scream"; "suppressed laughter"
suppressed
A name or work on which the Commission has ruled that the name or work is never to be used (totally suppressed) or only conditionally used (conditionally suppressed)
suppressed
kept from public knowledge by various means
suppressed
One of the four major crown classes, specifically trees with crowns entirely below the general level of the crown cover receiving no direct light either from above or from the sides Also known as overtopped (17)
suppressed
Of a premiss or conclusion in an enthymeme which is unexpressed, typically because it is obvious
suppressed
Very slowly growing trees with crowns in the lower layer of the canopy and leading shoots not free Such trees are subordinate to dominants, codominants, and intermediates in the crown canopy
suppressed
{s} stopped by force, put down; repressed, held back, stifled; silenced; blocked, arrested, checked (i.e. a flow of blood, etc.)
suppressed
manifesting or subjected to suppression; "a suppressed press"
suppressed
past of suppress
suppresses
third person singular of suppress
suppressing
present participle of suppress
suppression
temporary or transient degradation of the
suppression
{i} act of suppressing, repression; stoppage
suppression
The subconscious blockage by the brain of the information coming from one eye when its presence causes confusion for visual processing
suppression
The defense mechanism where we push unacceptable thoughts out of consciousness and into our unconscious
suppression
Complete stoppage of a natural secretion or excretion; as, suppression of urine; used in contradiction to retention, which signifies that the secretion or excretion is retained without expulsion
suppression
Utilization of data on one or more files to remove any duplication of specific names that the mailer wishes to be removed before mailing
suppression
The addition of a device to an electrical circuit that minimizes or prevents transients from affecting the proper operation of that circuit
suppression
The process by which a tree loses its vigor due to inadequate light, water and nutrients
suppression
forceful prevention; putting down by power or authority; "the suppression of heresy"; "the quelling of the rebellion"; "the stifling of all dissent" the act of withholding or withdrawing some book or writing from publication or circulation; "a suppression of the newspaper" (botany) the failure to develop of some part or organ of a plant
suppression
the process by which the brain ignores a fuzzy image sent by a wandering eye All images are interpreted via a single eye, causing the wandering eye to stop seeing images, due to lack of use
suppression
– The act of extinguishing or confining a fire
suppression
In Direct Marketing, the processing of a data file to remove records which are NOT to be mailed (See NCOA, GAS, BR, MPS)
suppression
(botany) the failure to develop of some part or organ of a plant
suppression
Cortical inhibition or the cancellation by the brain of the signals from an eye to avoid confusions and discomforts arising from problems of binocularity It is a condition frequently found in those individuals having excessive visual stress, but can usually be reduced or eliminated through proper vision care and lens therapy It is a common deterrent to academic progress This symptom requires a clinical evaluation
suppression
putting an end to the activity or existence of
suppression
Omission; as, the suppression of a word
suppression
– signal in a communications channel, maritime vessel portable terminals
suppression
The act or instance of suppressing
suppression
The inability to perceive all of part of objects in the field of vision of one eye
suppression
All the work of extinguishing or containing a fire, beginning with its discovery
suppression
All the work of extinguishing or confining a fire beginning with its discovery
suppression
the act of withholding or withdrawing some book or writing from publication or circulation; "a suppression of the newspaper"
suppression
forceful prevention; putting down by power or authority; "the suppression of heresy"; "the quelling of the rebellion"; "the stifling of all dissent"
suppression
Prevention and arrest (or decrease) of immune response Occurs in central lymphoid organs an on periphery
suppression
Suppression is the most aggressive fire protection strategy The goal of suppression is to totally extinguish the fire
suppression
The act of suppressing, or the state of being suppressed; repression; as, the suppression of a riot, insurrection, or tumult; the suppression of truth, of reports, of evidence, and the like
suppression
(psychology) the conscious exclusion of unacceptable thoughts or desires
suppression
the cessation of detectable viral replication in a person's blood
suppression
<Back to Last Page> <Full Glossary>
suppression
Using a list, such as the DMA's mail preference service list, to delete certain names from a file before generating labels
suppressive
Tending to suppress; subduing; concealing
suppressive
tending to suppress; "the government used suppressive measures to control the protest"
suppressive
tending to suppress; "the government used suppressive measures to control the protest
suppressive
{s} tending to suppress, restraining, repressing, subduing
suppress
المفضلات