stamping

listen to the pronunciation of stamping
الإنجليزية - التركية
maden dövme parçası
presde basma
{i} damgalama
{f} damgala

Onların kartpostallarını damgalamıyorum. - I'm not stamping their postcards.

damgalayarak
{i} dökme kalıbı
{i} mühürleme
{i} ayak basma
{i} preslenmiş saç eşya
{i} presleme
pres etme
derin çekme
stamp
damga

Onların kartpostallarını damgalamıyorum. - I'm not stamping their postcards.

Şimdiye kadar ilk kez bir belgeye damga vurdum. - This is the first time I've ever stamped a document.

stamp
kaşe
Stamping tool
Derin çekme kalıbı
stamping die
Baskı kalıbı
stamping ground
hayvanların alıştığı otlak
stamping ground
sık sık gidilen yer
stamping ground
ikinci adres
stamping ground
sıkça gidilen yer
stamping ground
uğrak
stamping ground
{k} uğrak yeri, sıkça gidilen yer: Beyoğlu is his principal stamping ground. Beyoğlu onun başlıca uğrak yeri
stamp
{i} ayağını yere vurma
stamp
pul

Gereğinden daha fazla pul almışsın. - You've bought more stamps than necessary.

Pul koleksiyonuna bir göz atmak istiyorum. - I'd like to have a look at your stamp collection.

stamp
tür
stamp
damga pulu
stamp
damga basmak
stamp
nevi
stamp
tip
stamp
özellik
stamp
(Denizbilim) aşmak
stamp
ayak vuruşu
stamp
işaret
stamp
bandrol
stamp
hızla yere vurmak
coal stamping machine
kömür sıkıştırıcı makina
die stamping
kabartma baskı
stamp
ıstampa
stamp
(pul) basmak
stamp
belleğine kazımak
stamp
{f} damgala

Onların kartpostallarını damgalamıyorum. - I'm not stamping their postcards.

stamp
karakter
stamp
kafasına yerleştirmek
stamp
posta pulu

Bana bir hava posta pulu verin lütfen. - Give me an airmail stamp, please.

stamp
alamet
stamp
iz
stamp
damgalamak
stamp
ayağını hızla yere vurmak
Stamp
kâse vurmak

The documents are to be stamped before distribution.

gold stamping
altın damgalama
stamp
ıslak mühür
STAMP
(Askeri) standart hava mühimmat paketi (standard air munitions package (USAF))
stamp
pullamak
stamp
izlenim
stamp
ayağını sertçe vurmak
stamp
kazımak
stamp
marka
stamp
kaşe basmak
stamp
tepinmek
stamp
etiketlemek
stamp
zımba
stamp
kanıtlamak
stamp
çiğnemek
stamp
tasdik etmek
stamp
mühürlemek
stamp
işlemek
stamp
belirti
stamp
tepinme
stamp
basmak
stamp
nitelik
stamp
{f} yok etmek
stamp
{f} bastırmak
stamp
üzerine damga basmak
stamp
damgalama
stamp
{i} kalıp
stamp
{f} göstermek
stamp
{f} pul yapıştırmak
stamp
{f} onaylamak
stamp
{f} (ayağını) hızla yere vurmak; tepinmek, ayaklarını hızla yere vurmak
stamp
ezmek
stamp
yerleşmek
stamp
damga vurmak
stamp
imza ile tespit etmek
stamp
üzerinde silinmez izler bırakmak
stamp
sikke darbetmek
stamp
kalıpla vurup kesmek
stamp
{i} etki
stamp
{f} preste kesmek
time and data stamping
zaman ve tarih damgasi
الإنجليزية - الإنجليزية
Present participle of stamp
A part made by such a method
A method of manufacturing using dies and extreme pressure
{n} the act of striking, an impression
A technique of using hand-made or commercial metal stamps to make impressions on damp leather, lends itself to simple primitive designs and allover geometric patterns The skill lies in the exact alignment of the impressions and the use of a constant striking force
A kind of preforming technology in RTM used to shape thermoformable continuous strand mat into complex preforms
Transferring an impression from a die by the application of heat and pressure; commonly used to decorate cases Usually done with the addition of a foil which is transferred from a carrier membrane to a case to top
Also foil stamping, blind stamping Producing an image on the cover of a book using a raised die to deboss and area, with or without foil
A technique using hand-made or commercial metal stamps on damp leather to create a pattern or to depress the background of a carved piece
A feature created by embossing sheet metal The different stampings available are: point, extruded hole, curve, surface, bridge, louver and stiffening rib
- The mechanical production (since c 1820) of ready-made parts in quantity, complete with their decoration, by the use of hard steel dies cut in reverse to the required pattern Stamped borders, strapwork, etc , used from the 16th century, were hand-hammered from the back, also using hand-cut dies
The process of stamping with metal leaf upon properly prepared leather, paper or other material with hot metal type or dies
Process of pressing with a powerful die a metal blank into a predetermined shape (or pattern) The metal used must be ductile (malleable) enough to bend into shape without breaking
1 Impressing shapes and textures through the use of punches 2 Cutting out multiple blanks with a die
metalworking operation that shears and forms parts using tools and dies
{i} attaching of stamps; imprinting; trampling
from Stamp, v
A manufacturing process in which a pattern e g , rings, earrings, pendants etc are pressed from sheet material The operation is performed by punching a shaped tool or die through a piece of sheet using a hydraulic or hand operated presses
stamping ground
a habitually frequented place; a haunt or hangout
stamping grounds
plural form of stamping ground
stamping mill
A stamp mill
stamping ground
gathering place, meeting place
stamping ground
Someone's stamping ground is a place where they like to go often. = haunt. sb's stamping ground a favourite place where someone often goes
stamping machine
a power tool that stamps; "a metal stamper
stamping machine
manual device used to imprint credit card details on a buyer onto the payment receipt
stamp
A tattoo
stamp
To mark by pressing quickly and heavily

This machine stamps the design into the metal cover.

stamp
To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol

The immigration officer stamped my passport.

stamp
To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly

The crowd cheered and stamped their feet in appreciation.

stamp
A single dose of lysergic acid diethylamide
stamp
To apply postage stamps to

I forgot to stamp this letter.

stamp
{v} to strike with the foot, pound, mark
stamp
{n} an instrument to make an impression, thing stamped, legal mark, cut, form, value
stamp
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
stamp
a token that postal fees have been paid
stamp
If you stamp or stamp your foot, you lift your foot and put it down very hard on the ground, for example because you are angry or because your feet are cold. Often he teased me till my temper went and I stamped and screamed, feeling furiously helpless His foot stamped down on the accelerator She stamped her feet on the pavement to keep out the cold. Stamp is also a noun. hearing the creak of a door and the stamp of cold feet
stamp
The placing of either foot with firm pressure onto the floor producing a heavy sound with the foot flat Can be performed with or without weight (see appel)
stamp
to mark, or produce an imprint in or on something; "a man whose name is permanently stamped on our maps"
stamp
To put a stamp on, as for postage; as, to stamp a letter; to stamp a legal document
stamp
An officially issued postage label, often adhesive, attesting that payment has been rendered for mail delivery Initially used as a verb, meaning to imprint or impress; as in, to stamp a design
stamp
`Tis of the right stamp - has the stamp of genuine merit A metaphor taken from current coin, which is stamped with a recognised stamp and superscription
stamp
To crush; to pulverize; specifically Metal
stamp
If you stamp on something, you put your foot down on it very hard. He received the original ban last week after stamping on the referee's foot during the supercup final
stamp
The act of stamping, as with the foot
stamp
An instrument for cutting out, or shaping, materials, as paper, leather, etc
stamp
treat or classify according to a mental stereotype; "I was stereotyped as a lazy Southern European"
stamp
raise in a relief; "embossed stationary"
stamp
To strike; to beat; to crush
stamp
a symbol that is the result of printing; "he put his stamp on the envelope"
stamp
to mint; to coin
stamp
walk heavily; "The men stomped through the snow in their heavy boots"
stamp
To impress; to imprint; to fix deeply; as, to stamp virtuous principles on the heart
stamp
If something bears the stamp of a particular quality or person, it clearly has that quality or was done by that person. Most of us want to make our home a familiar place and put the stamp of our personality on its walls. = mark see also rubber stamp
stamp
To step quickly and heavily, once or repeatedly
stamp
Bring the free foot down to strike the floor suddenly, usually next to the other foot The stamp is usually done with the whole foot but may be heel only Stamping should not be with such force as to jar the leg The stamping foot does not take weight See also stomp
stamp
The mark made by stamping; a mark imprinted; an impression
stamp
A half-penny
stamp
If you stamp a mark or word on an object, you press the mark or word onto the object using a stamp or other device. Car manufacturers stamp a vehicle identification number at several places on new cars to help track down stolen vehicles `Eat before JULY 14' was stamped on the label
stamp
reveal clearly as having a certain character; "His playing stamps him as a Romantic
stamp
affix a stamp to; "Are the letters properly stamped?"
stamp
form or cut out with a mold, form, or die; "stamp needles"
stamp
A picture cut in wood or metal, or made by impression; a cut; a plate
stamp
a block or die used to imprint a mark or design machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores a symbol that is the result of printing; "he put his stamp on the envelope"
stamp
Object with raised or incuse lettering, wording or design, in reverse, used to impress or print the said device
stamp
An offical mark set upon things chargeable with a duty or tax to government, as evidence that the duty or tax is paid; as, the stamp on a bill of exchange
stamp
The which stamps; any instrument for making impressions on other bodies, as a die
stamp
A stamp or a postage stamp is a small piece of paper which you lick and stick on an envelope or package before you post it to pay for the cost of the postage. a book of stamps two first class stamps. see also food stamp
stamp
An act of stamping the foot, paw or hoof
stamp
To strike beat, or press forcibly with the bottom of the foot, or by thrusting the foot downward
stamp
destroy or extinguish as if by stamping with the foot; "Stamp fascism into submission"; "stamp out tyranny"
stamp
to crush by the blow of a heavy stamp, as ore in a mill
stamp
If you stamp somewhere, you walk there putting your feet down very hard on the ground because you are angry. `I'm going before things get any worse!' he shouted as he stamped out of the bedroom = stomp
stamp
{i} postage stamp; imprint, seal; tool for stamping out words or symbols, die; mark, characteristic; type, kind; act of striking the ground or floor with one's foot
stamp
a type or class; "more men of his stamp are needed"
stamp
Fig
stamp
A stamp is a small block of wood or metal which has a pattern or a group of letters on one side. You press it onto an pad of ink and then onto a piece of paper in order to produce a mark on the paper. The mark that you produce is also called a stamp. a date stamp and an ink pad You may live only where the stamp in your passport says you may
stamp
An indentation or imprint made by stamping
stamp
To bring down (the foot) forcibly on the ground or floor; as, he stamped his foot with rage
stamp
Money, esp
stamp
by a downward pressure
stamp
Generic term used to describe any kind of marking equipment or process
stamp
a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents
stamp
into various forms, by a blow or suddenly applied pressure with a stamp or die, etc
stamp
A kind of heavy hammer, or pestle, raised by water or steam power, for beating ores to powder; anything like a pestle, used for pounding or bathing
stamp
To impress with some mark or figure; as, to stamp a plate with arms or initials
stamp
{f} strike the floor or ground forcefully with one's foot; trample, crush; extinguish, put out; put down, suppress; attach stamps to a postal parcel; mark, imprint; characterize
stamp
reveal clearly as having a certain character; "His playing stamps him as a Romantic"
stamp
a block or die used to imprint a mark or design
stamp
that which is marked; a thing stamped
stamp
machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores
stamp
A cryptogram computed over a message with the help of a shared secret key, with which message integrity can be verified Used in symmetric cryptography instead of a cryptographic signature
stamp
A postage stamp
stamp
To strike the foot forcibly downward
stamp
To cut out, bend, or indent, as paper, sheet metal, etc
stamp
A device for stamping designs
stamp
A character or reputation, good or bad, fixed on anything as if by an imprinted mark; current value; authority; as, these persons have the stamp of dishonesty; the Scriptures bear the stamp of a divine origin
stamp
crush or grind with a heavy instrument; "stamp fruit extract the juice"
stamp
the distinctive form in which a thing is made; "pottery of this cast was found throughout the region"
stamp
Make; cast; form; character; as, a man of the same stamp, or of a different stamp
stamp
Hence, a stamped or printed device, issued by the government at a fixed price, and required by law to be affixed to, or stamped on, certain papers, as evidence that the government dues are paid; as, a postage stamp; a receipt stamp, etc
stamp
paper money
stamping

  التركية النطق

  stämpîng

  النطق

  /ˈstampəɴɢ/ /ˈstæmpɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'stamp; vt2a and vi2 are al ] (verb.) 13th century. Middle English; akin to Old High German stampfOn to stamp and perhaps to Greek stembein to shake up.

  فيديوهات

  ... credit agencies that were stamping these as A-1 (ph) great investments when they weren't. ...
  ... stamping another day's work ...

  كلمة اليوم

  empennage
المفضلات