spying

listen to the pronunciation of spying
الإنجليزية - التركية
casuslukla
çaşıtlık
{f} casusluk yap

Neden onlara casusluk yapıyordun? Ben casusluk yapmıyordum - Why were you spying on them? I wasn't spying.

Gangasterlerle ilgili casusluk yapmak tehlikeli bir girişimdi. - Spying on gangsters was a dangerous venture.

{i} casusluk

Tom, Avustralya'da Kanada hükümetine casusluk ederken yakalandı. - Tom was captured while spying on the Canadian government in Australia.

Gangasterlerle ilgili casusluk yapmak tehlikeli bir girişimdi. - Spying on gangsters was a dangerous venture.

(isim) casusluk
spy
{i} casus

White bir casus olarak polise ihbar edildi. - White was denounced to the police as a spy.

Yerli bir konuşmacı olmana rağmen etkili bir casus olmak için sınavı geçebilmek zorunda olduğunu düşünüyor musun? - Do you think you have to be able to pass for a native speaker to be an effective spy?

spying on
gözetleme
spy
{i} ajan

Tom'un bir ajan olduğunu gerçekten düşünüyor musun? - Do you really think Tom is a spy?

Ajan bekçiden anahtarları çalarken çok sinsiydi. - The spy was very furtive as he stole the keys from the guard.

espionage
{i} casusluk

Şüpheli endüstriyel casusluk eylemi işledi. - The suspect committed an act of industrial espionage.

spy
gizci
spy
(Bilgisayar) gözetmen
spy
(Bilgisayar) casus programı
spy
casusluk yapmak

Casusluk yapmakla ilgili resmen suçlanmadı. - He was never officially charged with spying.

Gangasterlerle ilgili casusluk yapmak tehlikeli bir girişimdi. - Spying on gangsters was a dangerous venture.

spy
çaşıt
industrial spying
sanayi casusluğu
spy
{f} casusluk yap

Gangasterlerle ilgili casusluk yapmak tehlikeli bir girişimdi. - Spying on gangsters was a dangerous venture.

Casusluk yapmakla ilgili resmen suçlanmadı. - He was never officially charged with spying.

spy
gözetleme

Neden Tom'u senin için gözetlemeyi istiyorum? - Why would I want to spy on Tom for you?

Senin için Tom'u gözetlememi ister misin? - Do you want me to spy on Tom for you?

spy
casusluk etmek
spy
uzaktan görmek
spy
farketmek
espionage
(isim) casusluk
espionage
(Askeri) CASUSLUK: Bilgi edinmek için gizli ajanların kullanılması
military spying
(Askeri) askeri casusluk
political spying
(Politika, Siyaset) siyasi casusluk
spy
{i} ispiyon

Sen beni ispiyon ediyorsun. - You've been spying on me.

Beni ispiyonlamak için mi buradasın? - Are you here to spy on me?

spy
gözlemek
spy
{i} ispiyoncu
spy
{f} gözetlemek

Hükümet seni gözetlemek istiyor. - The government wants to spy on you.

Hükümet bizi gözetlemek istiyor. - The government wants to spy on us.

spy
{i} hafiye
spy
spy gör/gözetle
spy
köstebek
spy
(Askeri) CASUS: Askeri kanuna göre; askeri bilgileri, düşmana vermek gayesiyle gizlice veya sahte unvanlar altında toplayan veya toplamaya çalışan kimse
spy
casusluk etme
spy
gizlice gözetlemek
spy
uzakta veya gizli olan bir şeyi görmek
spy
spy out el altından anlamaya çalışmak
الإنجليزية - الإنجليزية
Present participle of spy
espionage
the act of keeping a secret watch for intelligence purposes
keeping a secret or furtive watch
the act of detecting something; catching sight of something
{i} act of working for a government as a spy; act of secretly investigating and gathering information about other people; seeing, observing
the act of keeping a secret watch for intelligence purposes keeping a secret or furtive watch
spy
A person who secretly watches and examines the actions of other individuals or organizations and gathers information on them (usually to gain an advantage)
spy
To act as a spy

During the Cold War, Russia and America would each spy on each other for recon.

spy
To spot at a distance

I think I can spy that hot guy coming over here.

spy
{v} to discover, see at a distance, examin
spy
{n} one who watches another's actions
spi
SPI Number
spi
serial peripheral interface
spi
Service Provider Interface A Service Provider Interface specifies the interface a software component should implement if it wants to provide a certain service (conform to a certain standard, which the SPI is part of) Standards including provider side SPIs (and client side APIs) are [IMAGE png]JNDI and [IMAGE png]POS
spi
Office of the Superintendent of Public Instruction; also called OSPI
spi
Security Parameter Index This is a number which, together with a destination IP address and security protocol, uniquely identifies a particular security association When using IKE to establish the security associations, the SPI for each security association is a pseudo-randomly derived number Without IKE, the SPI is manually specified for each security association
spi
SPI (R&D) Pty Ltd
spi
(serial peripheral interface): A SPI is a synchronous serial port This is commonly used by Motorola in their microcontroller Many peripheral chips (like A/D converters) exist which can be connected to a SPI port
spi
Serial Peripheral Interface bus A board-level serial peripheral bus Followed on by QSPI
spi
Abbreviation for the Society of the Plastics Industry
spi
Stateful Packet Inspection
spi
SCSI Parallel Interconnect, parallel data cabling to connect up to 15 devices to a host computer over a relatively short distances for which there a number of different speeds and even signaling methods with differing restrictions
spi
Schedule Performance Index
spi
Security Parameter Index, an index used within IPSEC to keep connections distinct A Security Association (SA) is defined by destination, protocol and SPI Without the SPI, two connections to the same gateway using the same protocol could not be distinguished For more detail, see our IPSEC Overview and/or RFC 2401
spi
(Service Provider Interface) Interface for provider library plugging in an other library
spi
graphics term
spi
Stitches per inch; system for measuring density or the amount of satin stitches in an inch of embroidery
spi
— Stitches per inch; system for measuring density or the amount of satin stitches in an inch of embroidery
spi
Systems Programmer Interface A subset of CICS commands which require a special translator option, for which command security checking can be performed Service Provider Interface A programmable interface associated with JNDI
spi
(Security Parameter Index) An arbitrary 32-bit value included in the ESP or AH header Top
spi
The Society of the Plastics Industry
spi
Security Parameter Index A 32-bit element that uniquely identifies an SA at the receiver (or destination edge device) The destination edge device uses the SPI value to index into the receiving edge device's SA database and fetch the SA
spi
Swiss Performance Index
spi
Service provider interface, a single, well-defined set of functions used by Windows 98 to request network services
spi
An acronym for Security Parameters Index An unstructured opaque index, which is used in conjunction with the destination address to identify a particular security association
spy
watch, observe, or inquire secretly
spy
A spy satellite or spy plane obtains secret information about another country by taking photographs from the sky
spy
Amex-traded ETF tracking the "large-cap" S&P 500 Index
spy
secretly collect sensitive or classified information; engage in espionage; "spy for the Russians"
spy
If you spy on someone, you watch them secretly. That day he spied on her while pretending to work on the shrubs
spy
A spy is a person whose job is to find out secret information about another country or organization. He was jailed for five years as an alleged British spy
spy
To gain sight of; to discover at a distance, or in a state of concealment; to espy; to see
spy
{f} work for a government as a spy, provide secret information about another country; secretly investigate and gather information about other people; see, look, observe; examine
spy
A person sent secretly into an enemy's camp, territory, or fortifications, to inspect his works, ascertain his strength, movements, or designs, and to communicate such intelligence to the proper officer
spy
Someone who spies for a country or organization tries to find out secret information about another country or organization. The agent spied for East Germany for more than twenty years East and West are still spying on one another I never agreed to spy against the United States. + spying spy·ing a ten-year sentence for spying
spy
Vidocq the spy in the French Revolution, was a short man, vivacious, vain, and talkative He spoke of his feats with real enthusiasm and gusto
spy
To search narrowly; to scrutinize
spy
To discover by close search or examination
spy
If you spy someone or something, you notice them. He was walking down the street when he spied an old friend. = spot. spies someone whose job it is to find out secret information about another country, organization, or group = secret agent British/Russian/foreign etc spy
spy
catch sight of
spy
To explore; to view; inspect; and examine secretly, as a country; usually with out
spy
(military) a secret agent hired by a state to obtain information about its enemies or by a business to obtain industrial secrets from competitors a secret watcher; someone who secretly watches other people; "my spies tell me that you had a good time last night"
spy
a secret watcher; someone who secretly watches other people; "my spies tell me that you had a good time last night"
spy
{i} person who is employed by a government to gather information on other countries, secret agent; person who secretly investigates and gathers information about other people
spy
One who keeps a constant watch of the conduct of others
spy
(military) a secret agent hired by a state to obtain information about its enemies or by a business to obtain industrial secrets from competitors
spy
Vidocq, the spy in the French Revolution, was a short man, vivacious, vain, and talkative He spoke of his feats with real enthusiasm and gusto
spying

  الواصلة

  spy·ing

  التركية النطق

  spayîng

  النطق

  /ˈspīəɴɢ/ /ˈspaɪɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'spI ] (verb.) 13th century. Middle English spien, from Old French espier, of Germanic origin; akin to Old High German spehOn to spy; akin to Latin specere to look, look at, Greek skeptesthai and skopein to watch, look at, consider.

  فيديوهات

  ... move the spying right to the edge, to the user of the computer, the owner of the computer. ...
  ... spying on the computer's owner. Now, there will be technological means of ...

  كلمة اليوم

  clithridiate
المفضلات