simple past of eat the seed corn

listen to the pronunciation of simple past of eat the seed corn
الإنجليزية - الإنجليزية
ate the seed corn
simple past of
blew
simple past of eat the seed corn

  الواصلة

  sim·ple past of eat the seed corn

  التركية النطق

  sîmpıl päst ıv it dhi sid kôrn

  النطق

  /ˈsəmpəl ˈpast əv ˈēt ᴛʜē ˈsēd ˈkôrn/ /ˈsɪmpəl ˈpæst əv ˈiːt ðiː ˈsiːd ˈkɔːrn/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات