showing a contemptible lack of moral standards

listen to the pronunciation of showing a contemptible lack of moral standards
الإنجليزية - التركية

تعريف showing a contemptible lack of moral standards في الإنجليزية التركية القاموس.

squalid
kirli
squalid
{s} miskin
squalid
{s} bakımsız

Tom bakımsız koşullarda büyüdü. - Tom grew up in squalid conditions.

Mülteciler dar, bakımsız arka sokakta yaşıyordu. - The refugees were living in a narrow, squalid backstreet.

squalid
{s} sefil
squalid
murdar
squalid
{s} pis
squalid
squalidness sefillik
squalid
{s} (ahlak açısından) iğrenç
squalid
{s} pis, çok kirli
squalid
squalidlysefalet içinde
الإنجليزية - الإنجليزية
squalid
showing a contemptible lack of moral standards

  الواصلة

  show·ing a con·temp·ti·ble lack of mor·al standards

  التركية النطق

  şōîng ı kıntemptıbıl läk ıv môrıl ständırdz

  النطق

  /ˈsʜōəɴɢ ə kənˈtemptəbəl ˈlak əv ˈmôrəl ˈstandərdz/ /ˈʃoʊɪŋ ə kənˈtɛmptəbəl ˈlæk əv ˈmɔːrəl ˈstændɜrdz/

  كلمة اليوم

  condign
المفضلات