regardless

listen to the pronunciation of regardless
الإنجليزية - التركية
ne olursa olsun

Oda arkadaşım, filmlere para harcama söz konusu olduğunda, müsriftir; o fiyatı ne olursa olsun, onları piyasaya çıktığı gün alıyor. - My roommate is prodigal when it comes to spending money on movies; he buys them the day they're released, regardless of price.

Tom hava durumu ne olursa olsun gitmek niyetinde. - Tom intends to go regardless of the weather.

of -e aldırmayarak, -e bakmayarak
aldırmadan

Kötü havaya aldırmadan dışarı çıkmaya karar verdim. - Regardless of the bad weather, I decided to go out.

Pervasız kız tehlikeyi aldırmadan ağaca tırmandı. - The reckless girl climbed the tree regardless of danger.

dikkatsizce
-e bakmayarak
önemsemeden
herşeye rağmen
karamazdan
mutlaka
{s} dikkatsiz
ehemmiyet vermeden
{s} kayıtsız
{s} aldırışsız
her şeye rağmen
regardlessly ehemmiyet vermeyerek
regard
saymak
regard
hesaba katmak
regardless of
(Fiili Deyim ) 1- hiç önem vermeyerek , umursamayarak , -e bakmayarak 2-her şeye rağmen , ne olursa olsun
regardless of
e bakılmaksızın
regardless how
nasıl olduğuna bakmayarak
regardless of
bakmaksızın
regardless of
-e bakmaksızın
regardless of
-e aldırmadan
regardless of
her şeye rağmen
regardless of
umursamayarak
regardless of
dikkate almaksızın
regardless of
-e aldırmayarak
regardless of
bakılmaksızın

Yaşına bakılmaksızın herkes alınacaktır. - Every person will be admitted regardless of his or her age.

Tom sonuçlara bakılmaksızın onu yapacağını söylüyor. - Tom says he'll do that regardless of the consequences.

regardless of
-e bakmayarak
regardless of
gözetilmeksizin

Maraton organizatörleri, hava şartları gözetilmeksizin, organizasyonun devam edeceğini söyledi. - The organisers of the marathon said that the event would go ahead, regardless of the weather conditions.

regardless of
-i düşünmeden
regardless of how
nasıl olduğuna bakmayarak
regardless of how
nasıl olursa olsun
regardless of which
hangisini e bakmayarak
regardless which
hangisini e bakmayarak
regardless how
nasıl a bakmayarak
regardless of how
nasıl a bakmayarak
regardless of the fact t
e rağmen
regardless of what
e bakmayarak
regardless of when
ne zaman a bakmayarak
regardless of where
nerede ye bakmayarak
regardless of which
hangisine bakmayarak
regardless of who
kime bakmayarak
regardless what
e bakmayarak
regardless when
ne zaman e bakmayarak
regardless where
nerede ye bakmayarak
regardless which
hangisini -e bakmayarak
regardless who
kime bakmayarak
regardless of
gözetmeksizin
regardless of notice
haber verilmeksizin
regardless of the fact that
Karşın
regardless of whether
gelsen de, gelmesen de
regardless how
nasıl -e bakmayarak
regardless of
göz önüne almadan
regardless of
dikkate almadan

O, yarasını dikkate almadan dövüşüyordu. - He was fighting regardless of his wound.

Herkes uyarıları dikkate almadan harabeye doğru gitti. - Everyone has gone towards the ruin regardless of warnings.

regardless of
-e bakılmaksızın
regardless of
bakmadan
regardless of his age
yaşına başına bakmadan
regardless of how
nasıl -e bakmayarak
regardless of the fact t
-e rağmen
regardless of what
-e bakmayarak
regardless of when
ne zaman -e bakmayarak
regardless of where
nerede -e bakmayarak
regardless of which
hangisini -e bakmayarak
regardless of who
kim -e bakmayarak
regardless what
-e bakmayarak
regardless when
ne zaman -e bakmayarak
regardless where
nerede -e bakmayarak
regardless which
hangisine bakmayarak
regardless who
kim -e bakmayarak
regard
saygı

Lütfen ebeveynlerinize saygılarımı iletin. - Please give my regards to your parents.

Tom'u ameliyat eden cerrah çok deneyimli ve oldukça saygın. - The surgeon who operated on Tom is very experienced and highly regarded.

regard
önemseme
regard
{f} saymak, ... gözüyle bakmak: I regard him as a friend. Onu arkadaş sayıyorum
regard
selam

Lütfen, eşinize selamlarımı iletin. - Please send my regards to your wife.

Ona selamlarımı gönder. - Give my regards to him.

regard
itibar etmek
regard
{f} dikkate al

O, yarasını dikkate almadan dövüşüyordu. - He was fighting regardless of his wound.

Herkes uyarıları dikkate almadan harabeye doğru gitti. - Everyone has gone towards the ruin regardless of warnings.

regard
itibar
regard
{i} beğeni

Onun planları bazı beğenilmemelere rağmen kabul edildi. - His plans were regarded with some disfavor.

regard
{f} takdir etmek
regard
olarak görmek

Herkes onu dürüst olarak görmektedir. - Everybody regards him as honest.

regard
bakım
regard
dikkat

Benim talimatlarımı dikkate almadan geldi. - He came regardless of my instructions.

Tom heykele dikkatlice baktı. - Tom regarded the statue carefully.

regard
gözetmek
regard
{f} ait olmak
regard
dikkate almak
regard
{f} önem vermek
regard
ile ilgili olmak
regard
{f} ilgili olmak
regard
gözüyle bakmak
regard
{f} çok beğenmek
regard
as regards hakkında
regard
{f} saygı duymak
regard
olarak ele almak
regard
ilgilendirmek
regard
yön
regard
gibi görmek
regard
(deyim) el üstünde tutmak
regard
görmek

Herkes onu dürüst olarak görmektedir. - Everybody regards him as honest.

regard
kulak vermek
regardless of
hiç önem vermeyerek
regard
umursamak
regard
ç.selam
regard
göz önünde tutmak
regard
kulak asmak
regard
aldırış
regard
iyi dilekler

Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin. - Please give my best regards to Tom.

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

regard
gözü ile bakmak
regard
bakış
regard
önemsemek
regard
{f} dikkatle bakmak
regard
saygınlık
Regardless of
girsin
regard
hürmet

Kız kardeşinize hürmetlerimi iletir misiniz? - Will you give my best regards to your sister?

Lütfen eşinize hürmetlerimi iletin. - Please give my best regards to your husband.

regard
hususunda
regard
{f} göz önüne almak
regard
bakış/saygı
regard
ilgi

Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın. - Hey! This is not the right place. You should contact the actual national coach for information regarding this.

Aile üyelerinin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The members of the family had grave doubts regarding the explanation they received from the army.

regard
{i} anlamlı bakış
regard
{i} ilişki

Bu soruna ilişkin ne söylemek zorundasın? - What do you have to say with regard to this problem?

Konuya ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. - As regards the matter, I know nothing.

regard
{i} önem

Bilim adamları keşfe önemli gözüyle bakıyor. - Scientists regard the discovery as important.

Onu önemli bir insan olarak görüyoruz. - We regard him as an important man.

regard
aldırmak
regard
{i} takdir
regard
nazar
regard
{f} bakmak
regard
hürmet etmek
regardlessly
önem vermeyerek
regardlessness
önem vermezlik
الإنجليزية - الإنجليزية
Having no regard; heedless; careless
Paying no attention to; regardless of

Tatiana ate the cauliflower regardless of its colour.

Without attention to warnings or indications of bad consequences

Tatiana knew the cauliflower was purple, but she ate it regardless.

in spite of everything; without regard to drawbacks; "he carried on regardless of the difficulties
{a} inattentive, heedless, negligent
in spite of everything; without regard to drawbacks; "he carried on regardless of the difficulties"
Having no regard; heedless; careless; as, regardless of life, consequences, dignity
without consideration for possible problems, without regard to potential difficulties; anyway, in any case
Paying no attention to
If something happens regardless of something else, it is not affected or influenced at all by that other thing. It takes in anybody regardless of religion, colour, or creed
(usually followed by `of') without due thought or consideration; "careless of the consequences"; "the (Atasözü)ial grasshopper--thoughtless of tomorrow"; "crushing the blooms with regardless tread"
If you say that someone did something regardless, you mean that they did it even though there were problems or factors that could have stopped them, or perhaps should have stopped them. Despite her recent surgery she has been carrying on regardless
Actioned in a way which shows no consideration for a subject or the status of a situation
Not regarded; slighted
{s} heedless, inattentive, unmindful
anyway
irregardless
regardless of
Without attention to

He smoked cigars regardless of the consequences.

regardless of
without thinking about, without considering, without taking into account, without any connection to
Regardless.
irregardful
regard
To have to do with, to concern

I'd like to talk to you regarding your last email.

regard
To consider, look upon (something) in a given way etc

I always regarded tabloid journalism as a social evil.

regard
To take notice of, pay attention to
regard
To look at; to observe

She regarded us warily.

regard
One's concern for another; esteem
regard
To set store by (something), to hold (someone) in esteem; to consider to have value, to respect

There was a Judge in a certaine cite, which feared not god nether regarded man.

regardlessness
Lack of regard; heedlessness
regard
Matter for consideration; account; condition
regard
{v} to esteem, respect, attention, look, view
regard
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
regard
connect closely and often incriminatingly; "This new ruling affects your business"
regard
To take into consideration; to take account of, as a fact or condition
regard
You can use with regard to or in regard to to indicate the subject that is being talked or written about. The department is reviewing its policy with regard to immunisation. = regarding
regard
To look closely at; to observe attentively; to pay attention to; to notice or remark particularly
regard
an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect for him"
regard
look at attentively
regard
the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high regard"
regard
If you have regard for someone or something, you respect them and care about them. If you hold someone in high regard, you have a lot of respect for them. I have a very high regard for him and what he has achieved The Party ruled the country without regard for the people's views
regard
{f} gaze at, look at; concern, relate to; esteem, appreciate; consider; pay heed to; take notice, pay attention; have an opinion about a person
regard
You can use as regards to indicate the subject that is being talked or written about. As regards the war, Haig believed in victory at any price
regard
To look attentively; to consider; to notice
regard
paying particular notice (as to children or helpless people); "his attentiveness to her wishes"; "he spends without heed to the consequences"
regard
That view of the mind which springs from perception of value, estimable qualities, or anything that excites admiration; respect; esteem; reverence; affection; as, to have a high regard for a person; often in the plural
regard
To look upon, as in a certain relation; to hold as an popinion; to consider; as, to regard abstinence from wine as a duty; to regard another as a friend or enemy
regard
If you regard someone in a certain way, you look at them in that way. She regarded him curiously for a moment The clerk regarded him with benevolent amusement
regard
(usually preceded by `in') a detail or point; "it differs in that respect"
regard
Ones concern for another; esteem
regard
Supervision; inspection
regard
If you regard someone or something as being a particular thing or as having a particular quality, you believe that they are that thing or have that quality. He was regarded as the most successful Chancellor of modern times I regard creativity both as a gift and as a skill
regard
The Victorians loved romantic symbols, and rings or brooches set with a Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, and a Diamond so that the first letter of each gemstone spelled out "Regard" were given as a token of affection in early Victorian times
regard
aspect; detail; manner; respect; sense
regard
idiomatic usage requires "with [or "in"] regard to" but "as regards "
regard
a long fixed look; "he fixed his paternal gaze on me"
regard
To look at, gaze at
regard
To keep in view; to behold; to look at; to view; to gaze upon
regard
The Victorians loved romantic symbols, and rings or broochs set with a Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, and a Diamond so that the first letter of each gemstone spelled out "Regard" were given as a token of affection in early Victorian times
regard
(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes"
regard
To consider and treat; to have a certain feeling toward; as, to regard one with favor or dislike
regard
If you regard something or someone with a feeling such as dislike or respect, you have that feeling about them. He regarded drug dealers with loathing
regard
Hence, to look or front toward; to face
regard
State of being regarded, whether favorably or otherwise; estimation; repute; note; account
regard
You can use in this regard or in that regard to refer back to something that you have just said. In this regard nothing has changed I may have made a mistake in that regard
regard
(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes" a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect" look at attentively
regard
Consideration; thought; reflection; heed
regard
A look; aspect directed to another; view; gaze
regard
Attention of the mind with a feeling of interest; observation; heed; notice
regard
To pay attention to
regard
{i} esteem, respect; thought, consideration; look, glance; outward appearance; reference, relation; care, attention
regard
To pay respect to; to treat as something of peculiar value, sanctity, or the like; to care for; to esteem
regard
A sentimental piece of jewelry containing six gemstones, in which the first letter of each gemstone spells the word regard
regard
a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect"
regard
formulae Regards are greetings. You use regards in expressions such as best regards and with kind regards as a way of expressing friendly feelings towards someone, especially in a letter. Give my regards to your family
regard
To have relation to, as bearing upon; to respect; to relate to; to touch; as, an argument does not regard the question; often used impersonally; as, I agree with you as regards this or that
regard
Object of sight; scene; view; aspect
regard
To hold esteem, value
regard
Respect; relation; reference
regardlessness
{i} inattentiveness, heedlessness, unmindfulness
regardless
المفضلات