probable

listen to the pronunciation of probable
الإنجليزية - التركية
olası

Onun ilk albümünün iyi satacağı olasıdır. - It is probable that her first album will sell well.

Bu mümkün, ama olası değildir. - It's possible, but not probable.

muhtemel

Onun hasta olması muhtemeldir. - It is probable that he is ill.

Onun olması ne kadar muhtemel? - How probable is that to happen?

olası muhtemel
(Askeri) OLASI (İHTİMAL): Daha sonraki durumda doğrulama veya inkar olgusu oluncaya kadar beyanın tam olduğunu belirten mevcut emarelerin bulunduğu koşullar altında oluşturulan bir durumu nitelemek üzere kullanılan bir terim. Ayrıca bakınız: "possible"
olması muhtemel

Onun hasta olması muhtemeldir. - It is probable that he is ill.

Başarısız olması muhtemel. - It is probable that he will fail.

varit
{s} makul
Büyük bir ihtimalle
probablybelki de
{s} mümkün

Bu mümkün, ama olası değildir. - It's possible, but not probable.

Onun yarın gelecek olması mümkün. - It is probable that she will come tomorrow.

It is more than probable
{s} akla yatkın
olası seçim
galiba
olasılı
probability
olasılık

Kazanmak için olasılık % 0.001'dir - The probability to win is 0.001%.

Yarın yağmur yağacağına dair yüksek bir olasılık var. - Tomorrow there's a high probability it will rain.

probably
muhtemelen

Onun fikri muhtemelen kabul edilecek. - His opinion will probably be accepted.

Yarın muhtemelen kar yağacak. - It will probably snow tomorrow.

probably
galiba

Galiba sen beni hatırlamıyorsun. - You probably don't remember me.

Bu kış galiba çok soğuk olacak. - This winter will probably be very cold.

probability
{i} ihtimal

Tom'un cezalandırılma ihtimali çok düşüktür. - The probability of Tom being punished is very small.

Çok büyük bir ihtimalle para ödenmeyecek. - In all probability, the money will not be paid.

probable error
olası hata
probable maximum loss
(Ticaret) olası zarar tavanı
probable cause
muhtemel sebep
probable cause
muhtemel sonuç
probable condition
olasılık
probable condition
muhtemel durum
probable error
muhtemel hata
probable cause hearing
(Kanun) on duruşma, on soruşturma
probable, seemingly, can be assumed
muhtemel, görünüşte, kabul edilebilir
probable cause hearing
(Kanun) geçerli neden oturumu
probable course of action
(Askeri) muhtemel hareket tarzı
probable course of action
(Askeri) MUHTEMEL HAREKET TARZI: Belirli şartlar altında kullanılması en çok ihtimal dahilinde olan ve bir milletin takip etmesi mümkün bulunan hareket tarzları
probable error
(Askeri) MUHTEMEL HATA; İHTİMALİ İNHİRAF: Dağılma şekli orta vuruş noktası etrafındaki vuruş noktası etrafındaki vuruş noktaları dağılma ölçüsü. Atış cetvellerinde, dağılma çizelgesinin (disperse ladder) bir fasılası (interval) olarak boyutça ifade edilmiştir. Bak. "rauge probable error", "horizontal error"
probable error deflection
(Askeri) muhtemel sapma hatası
probable error deflection
(Askeri) MUHTEMEL SAPMA HATASI: Çok sık olmayan bir şekilde aşılan sapma hatası
probable error deflection
(Askeri) olası sapma hatası
probable error height of burst
(Askeri) MUHTEMEL PARALANMA YÜKSEKLİĞİ HATASI: Mermi/füze tapalarının (fünyelerinin) çok sık olmayan bir şekilde aşmasının beklendiği paralanma yüksekliği hatası
probable error in range
(Askeri) muhtemel menzil hatası
probable error range
(Askeri) MUHTEMEL MENZİL HATASI: Çok sık olmayan bir şekilde aşılan menzil hatası
probable life
(Ticaret) muhtemel yaşama müddeti
probable life curve
(Ticaret) muhtemel hayat eğrisi
probable line of deployment
(Askeri) muhtemel yayılma hattı
probable line of deployment
(Askeri) muhtemel çıkış hattı
probable line of deployment
(Askeri) MUHTEMEL YAYILMA HATTI; MUHTEMEL ÇIKIŞ HATTI: Arazi üzerinde önceden seçilen ve görüş imkanlarının sınırlı olduğu hallerde taarruz eden birliklerin hücuma geçmeden önce yayıldıkları bir hat
probable loss estimate
(Sigorta) muhtemel hasar tahmini
probable maximum water level
(Askeri) olası maximum su seviyesi
probable precipitation
(Askeri) olası yağış
probable sliding distance
(Askeri) olası kayma mesafesi
probable submarine
(Askeri) muhtemel denizaltı
probably
büyük olasılıkla

O büyük olasılıkla başarısız olacak. - He will probably fail.

Tom büyük olasılıkla haklıydı. - Tom was probably right.

probably
olasılıkla

Tom büyük olasılıkla kayboldu. - Tom is probably lost.

Tom büyük olasılıkla haklıydı. - Tom was probably right.

probability
in all probability her ihtimale göre
circular error probable
(Askeri) dairevi hata ihtimali
it is more than probable that
büyük bir olasılıkla
most probable number
(Çevre) en olası sayı
most probable number
(Tıp) en yüksek olasılıklı sayı
most probable number
(Gıda) en muhtemel sayı
probability
(Kimya) ihtimaliyet
probability
olabilirlik
probability
(Askeri,Tıp) probabilite
probably
herhalde

Ben herhalde Tom'un yaptığı aynı şeyi yapardım. - I probably would've done the same thing that Tom did.

Herhalde benim yapabileceğim çok az var. - There's probably very little I can do.

probably
büyük bir olasılıkla
probably
muhtemel olarak
seem probable
olası gözükmek
deflection probable error
yanına olasılı sapma
probably
büyük bir ihtimalle
think probable
ihtimalli düşün
probably
belki de

Belki de Tom'a bunu yapmak istemediğini söylemen gerekir. - You should probably tell Tom you don't want to do that.

Ben belki de senden daha açım. - I'm probably hungrier than you are.

It is more than probable that ...
Büyük bir olasılıkla
most probable
en muhtemel
possible; probable, but not sure
mümkün; olası değil emin
cable entrance panel; circular error probable
(Askeri) kablo giriş paneli; dairevi hata ihtimali; Orta Avrupa Boru Hattı
circular error probable
(Askeri) DAİREVİ HATA İHTİMALİ (NATO): Bir hedefte muhtemel hasar derecesini tespitte bir faktör olarak kullanılan bir mermi veya füze atışı sıhhat göstergesi. Füze veya mermilerin yarısının düşmesi beklenen bir dairenin yarıçapıdır. Ayrıca bakınız: "delivery error; deviation; dispersion error; horizantal error"
deflection error probable
(Askeri) ihtimali yan sapması hatası
deflection probable error
(Askeri) İHTİMALİ YAN SAPMASI HATASI: Dağılma ile meydana gelen ve tek bir yan açısı ile atılan sonsuz sayıda atımda, çok defa, belirli bir sınırı da aşacak olan istikamet hatası. Bu hatanın miktarı; dağılma şekli (dispersion pattern) en geniş yerinde, genişliğin sekizde biridir. Bu değer atış cetvellerinde verilmiştir
deflection probable error
(Askeri) ihtimali yan sapması
laser eye protection; linear error probable
(Askeri) lazer göz koruma; doğrusal hata ihtimalli
probability
muhtemel şey
probability
What are the probabilities? Tahminler nedir?
probably
herhalde, büyük bir ihtimalle/olasılıkla
probably
ola ki
range probable error
(Askeri) MESAFECE İHTİMALİ İNHİRAF: Bir topun menzilinde çok defa aşılması beklenebilecek hata. Mesafece muhtemel hata, topa ait atış cetvellerinde gösterilmiştir ve topun atış sıhhati hakkında bir ölçü olarak kabul edilebilir. Ayrıca bakınız: "error probable"
sealift enhancement program; signal entrance panel; spherical error probable
(Askeri) deniz nakliyesini geliştirme programı; muhabere giriş paneli; olası küresel hata
total probable error
(Askeri) toplam muhtemel hata
vertical probable error
(Askeri) MUHTEMEL DİKEY HATA: Muhtemel menzil hatası ile düşüş eğiminin çarpımı
الإنجليزية - الإنجليزية
Likely to happen

With all the support we have, success is looking probable.

Considered most likely to be true among several choices

The probable source of the failure was the mass of feathers in the intake manifold.

Likely to be true

It's probable that it will rain tomorrow.

{a} likely, like to be or to be true
a case that meets the clinical case definition, has noncontributory or no serologic or virologic testing, and is not epidemiologically linked to a confirmed case
(Prob"a*ble) a [L probabilis, fr probare to try, approve, prove: cf F probable See Prove, and cf Provable ]
Adverse event: (1) has a reasonable temporal relationship to intervention, (2) could not readily have been produced by the research participant's clinical state or have been due to environmental or other interventions, (3) follows a known pattern of response to intervention, (4) disappears or decreases with reduction in dose or cessation of intervention
an applicant likely to be chosen apparently destined; "the probable consequences of going ahead with the scheme" likely but not certain to be or become true or real; "a likely result"; "he foresaw a probable loss
apparently destined; "the probable consequences of going ahead with the scheme"
likely but not certain to be or become true or real; "a likely result"; "he foresaw a probable loss
Rendering probable; supporting, or giving ground for, belief, but not demonstrating; as, probable evidence; probable presumption
{s} reasonable, plausible; almost certain, very likely; expected, anticipated
Having more evidence for than against; supported by evidence which inclines the mind to believe, but leaves some room for doubt; likely
Information or intelligence reported by two independent sources is classified as probably true The test for independence is certainty that the information report of one source was not derived from the other source, usually resulting in reliance on original reporting Analytical judgment counts as one source Ensure that no more than one source is based solely on analytical judgment
Facility is part of a favoured development concept for a field at development planning stage at company level
Capable of being proved
an applicant likely to be chosen
an applicant likely to be chosen apparently destined; "the probable consequences of going ahead with the scheme"
You can use probable to describe a role or function that someone or something is likely to have. The Socialists united behind their probable presidential candidate, Michel Rocard. = likely. likely to exist, happen, or be true (probabilis, from probare; PROBE). someone who is likely to be chosen for a team, to win a race etc
likely but not certain to be or become true or real; "a likely result"; "he foresaw a probable loss"
vagueness If you say that something is probable, you mean that it is likely to be true or likely to happen. It is probable that the medication will suppress the symptom without treating the condition An airline official said a bomb was the incident's most probable cause. = likely unlikely
probable cause
The standard by which a police officer may make an arrest or conduct a personal or property search
probable cause
In accident investigations, the conclusions reached by the investigating body as to the factor or factors which caused the accident
probable cause hearing
(Kanun) A hearing held after a criminal defendant's first appearance in court esp. for the purpose of determining whether there is probable cause to believe that the defendant committed the felony with which he or she is charged; called also preliminary examination or preliminary hearing
probable cause
reasonable grounds for presuming someone to be guilty (Law)
probable cause
Reasonable grounds for belief that an accused person may be subject to arrest or the issuance of a warrant
probable cause
(law) evidence sufficient to warrant an arrest or search and seizure; "a magistrate determined that there was probable cause to search the house
probable consequence
what will probably happen as a result of
probable error
The amount by which the arithmetic mean of a sample is expected to vary because of chance alone
probable route
route that is likely to be used, supposed track
probability
a number, between 0 and 1, expressing the precise likelihood of an event happening
probability
an event that is likely to occur
probably
In all likelihood
Probably
prolly
probability
{n} likelihood, an appearance of truth
probably
easy to believe on the basis of available evidence; "he talked plausibly before the committee"; "he will probably win the election"
probably
{a} likely
probably
{a} in all likelihood, perhaps
Probability
chance
Probability
probality
probability
vagueness You say that there is a probability that something will happen when it is likely to happen. If you've owned property for several years, the probability is that values have increased His story-telling can push the bounds of probability a bit far at times
probability
the state of being probable; likelihood
probability
a measure of how likely it is that some event will occur; "what is the probability of rain?"; "we have a good chance of winning"
probability
See 1st Chance, n
probability
The chance of obtaining a particular result, e g if a 10 sided die is thrown it will be 10% For complex problems there can be many outcomes, some of which do not seem to be ever realised, even if they appear to be equally probable
probability
A number between 0 and 1 which represents how likely some event is to occur A probability of 0 means the event will never occur, while a probability of 1 means that the event will always occur
probability
When an event can occur in a finite number of discrete outcomes, the probability of an event is the ratio of the number of ways in which the event can occur to the total number of possibilities, assuming that each of them is equally likely
probability
the quality of being probable a measure of how likely it is that some event will occur; "what is the probability of rain?"; "we have a good chance of winning
probability
The measure of how likely it is for an event to occur The probability of an event is always a number between zero and 100% The meaning (interpretation) of probability is the subject of theories of probability However, any rule for assigning probabilities to events has to satisfy the axioms of probability
probability
A chance, or likelihood, that a certain event might happen
probability
the relative likelihood of an event happening
probability
a number between zero and one inclusive, reflecting the limiting proportion of the occurrence of an event in an increasingly large number of identical trials, each of which results in either the occurrence or nonoccurrence of the event
probability
The long term frequency of an event relative to all alternative events, and usually expressed as decimal fraction
probability
A term referring to the likelihood of occurrence of an event, action or item
probability
The likelihood of an event occurring Reclamation had to tally probabilities in its Safety of Dams Modification Report that was presented to Congress in December 2000 as justification for the Horsetooth Dams work
probability
Probability is the likelihood that the difference between two or more groups of the same parameter is due to random error alone Probabilities are expressed as a decimal value between 0 and 1, which is the calculated probability of no significant difference between the parameters A high probability means that there is no significant difference between the parameters A low probability signals a significant difference between the parameters The probabilities listed in StatLIA's reports are the probabilities of no significant difference between a paramter in one or more assay runs and the corresponding parameter from the reference assays Probability limits are used to define the probability values, below which the parameter being tested is considered significantly different from the reference assays
probability
The chance that an event will occur Example: In Entebbe, below normal rainfall in the September to December season has occurred in 10 out of 30 years If we assume that September to December rainfall in Entebbe in the future will have the characteristics as in the past, then there is a 10 in 30 chance (or 33%) that rainfall will be below normal in the coming season
probability
That which is or appears probable; anything that has the appearance of reality or truth
probability
The likelihood or relative frequency of an event expressed in a number between zero and one The throw of a die is an example The probability of throwing five is found by dividing the number of faces that have a five (1) by the total number of faces (6) That is a probability of one-sixth or one divided by six, which is 17 See also Degree of Risk, Law of Large Numbers, and Odds (G)
probability
A number between one and zero which denotes how likely an event is to happen Multiplied by 100, it becomes a percentage
probability
The likelihood of some event occurring In mathematics, probability is the number of times that something is likely to occur out of a number of possible occurrences Probability theory is an essential aspect of the mathematical foundations of insurance
probability
Likelihood of the occurrence of any event in the doctrine of chances, or the ratio of the number of favorable chances to the whole number of chances, favorable and unfavorable
probability
vagueness If you say that something will happen in all probability, you mean that you think it is very likely to happen. The Republicans had better get used to the fact that in all probability, they are going to lose
probability
The likelihood that an event will occur
probability
Branch of mathematics that deals with the predicted outcomes of random chance events probability cloud - Description of the most likely region where an electron may be found prominence - A structure in the corona consisting of cool plasma supported by magnetic fields
probability
A numerical measure of the likelihood that an event will occur
probability
the quality of being probable
probability
The possibility that an event will occur, as expressed by the ratio of the number of actual occurances to the total of possible occurances
probability
{i} likelihood, reasonability, odds; chance, prospect, outlook
probability
a measurement that denotes the likelihood that an event occurred simply by chance
probability
Statistical chance that an event will occur
probability
The probability of something happening is how likely it is to happen, sometimes expressed as a fraction or a percentage. Without a transfusion, the victim's probability of dying was 100% The probabilities of crime or victimization are higher with some situations than with others
probability
The likelihood of an event happening
probability
The chance that a prescribed event will occur, represented by a number (p) in the range 0 - 1 It can be estimated empirically from the relative frequency (i e the number of times the particular event occurs, divided by the total count of all events in the class considered)
probability
A number between 0 and 1 which represents how likely an event is to occur Events with probability equal to 0 never occur Events with probability equal to 1 always occur In data analysis, probability is normally defined in terms of the relative frequency of occurrence of an event which can be repeated many times For example, if you repeatedly sample temperatures from a process and get values below 150 degrees half the time, then the "probability" of getting a reading below 150 degrees is equal to 0 5 or 50% In daily life, we sometimes use probability in a different sense, i e , to express our degree of belief about the likelihood of an event which can not be repeated indefinitely under identical conditions For example, you might say that the chance of getting a raise this year is "one in a million" Such "subjective" probabilities are sometimes used in statistical decision theory
probability
The quality or state of being probable; appearance of reality or truth; reasonable ground of presumption; likelihood
probably
prob

Probably it will snow tomorrow. - It will probably snow tomorrow.

It will probably snow tomorrow. - Probably it will snow tomorrow.

probably
with considerable certainty; without much doubt; "He is probably out of the country"; "in all likelihood we are headed for war"
probably
In all likelihood; in a probable manner
probably
with considerable certainty; without much doubt; "He is probably out of the country"; "in all likelihood we are headed for war
probably
vagueness You can use probably when you want to make your opinion sound less forceful or definite, so that you do not offend people. He probably thinks you're both crazy!. used to say that something is likely to happen, likely to be true etc
probably
almost certainly, very likely, apparently, in all likelihood
probably
vagueness If you say that something is probably the case, you think that it is likely to be the case, although you are not sure. The White House probably won't make this plan public until July Van Gogh is probably the best-known painter in the world
probably
In a probable manner; in likelihood
probable
المفضلات