principle

listen to the pronunciation of principle
الإنجليزية - التركية
prensip

O, prensiplerine sadık kalıyor. - He remains loyal to his principles.

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

ilke

İlkelerine uyarak yaşamalısın. - You must live up to your principles.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

{i} esas
{i} köken
ç.yol
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

dürüstlük
ana kaynak
ç.ahlak
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
active principle müessir madde
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
{i} tamamlayıcı unsur
{i} kaynak
(Tıp) Bir maddenin müessir bir parçası
{i} kaide
principledprensip sahibi olan
öz

Bu ülke, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri üzerine kurulmuş. - This country is founded upon the principles of freedom, equality and fraternity.

umde
principle of accuracy
(Kanun) açıklık ilkesi
principle of actualism
(Jeoloji) aktüalizm prensibi
principle of annuality
(Ticaret) yıllık ilkesi
principle of casuality
(Ticaret) sebebiyet ilkesi
principle of clarity
açıklık ilkesi
principle of dominance
baskınlık ilkesi
principle of flotation
yüzme ilkesi
principle of good faith
(Kanun) hüsnüniyet prensibi
principle of law
(Kanun) hukuki ilke
principle of law
(Kanun) hukuki norm
principle of origin
(Ticaret) menşe ülke ilkesi
principle of pleasure
(Pisikoloji, Ruhbilim) haz ilkesi
principle of publicity
(Kanun,Ticaret) alenilik ilkesi
principle of statement
(Ticaret) beyan esası
principle plane
(Jeoloji) asal kesit
principle plane
(Jeoloji) asal düzlem
principle stress
(Jeoloji) asal gerilme
principle of assortment
ayrılma ilkesi
principle of superposition
üst üste gelme ilkesi
principle engineer
baş mühendis
principle layer
Ana tabaka
principle marker
Ana belirleyici
principle of communal life
toplumsal yaşam ilkesi
principle of equality
Eşitlik ilkesi
principle of prudence
ihtiyatlılık ilkesi
principle of subsidiary
yetki ikamesi ilkesi
principle that each vote is equal
ilkesi, her oy eşit
principle of measurement
olcum ilkesi
principle of rocket propulsion
(Askeri) ROKET TAHRİK PRENSİBİ: Bütün tahrik sistemlerinin çalışması Newton'un 3ncü Kanununa, yani "her etkinin eşit ve ters yönde bir tepkisi vardır" prensibine dayanır
principle of taxation
(Ticaret) vergileme ilkesi
principle of uniformitarianism
üniformitaryanizm prensibi
principle of vital interest
(Politika, Siyaset) yüce menfaatler ilkesi
principle of vital interest
(Politika, Siyaset) ali menfaatler ilkesi
principle plane
asal düzlem (kesit)
principle supply road
(Askeri) ana ikmal yolu
principle supply road
(Askeri) ESAS İKMAL YOLU; ANA İKMAL YOLU: Cepheden geriye ikmal ana ekseni; ana ikmal yolu
priority principle
(Ticaret) öncelik ilkesi
proximity principle
(Pisikoloji, Ruhbilim) yakınlık ilkesi
arm's length principle
Emsallerine uygunluk prensibi
cost principle
Maaliyet prensibi
organizing principle
Düzenleyici ilke
working principle
çalışma prensibi
adopt quality as a principle
kaliteyi ilke edinmek
cooperative principle
(Dilbilim) işbirliği ilkesi
exclusion principle
dışlama ilkesi
exclusion principle
(Kimya) dışarlama ilkesi
here and now principle
(Dilbilim) yakın çevre ilkesi
integrity principle
(Kanun) bütünlük prensibi
matching principle
(Ticaret) dönemsellik ilkesi
polluter pays principle
(Çevre) kirleten öder ilkesi
polluter pays principle
(Politika, Siyaset) kirleten öder prensibi
reality principle
(Pisikoloji, Ruhbilim) gerçeklik ilkesi
stroke reduction principle
(Askeri) darbe ile düşürme esası
stroke reduction principle
(Askeri) darbe ile azaltma esası
superposition principle
üstdüşüm özelliği
uncertainty principle
(Fizik) belisizlik ilkesi
Archimedes' principle
Arşimet kanunu
Avogadro's principle
Avogadro ilkesi
archimedes principle
arşimet ilkesi
archimedes' principle
arşimet yasası
basic principle
temel prensip
building block principle
blok yapı ilkesi
combination principle
birleştirim ilkesi
contradiction principle
çelişki ilkesi
correspondence principle
karşılıklılık ilkesi
d'alembert's principle
d'alembert ilkesi
doppler's principle
doppler ilkesi
fundamental principle
temel prensip
huygens principle
huygens ilkesi
identity principle
özdeşlik ilkesi
isoelectronic principle
izoelektronik ilke
least energy principle
en az enerji ilkesi
moral principle
ahlak kuralı
on principle
prensip itibarıyla
principled
prensip sahibi olan
principled
prensipli
principles
ahlak

Vatansever, ahlaki ilkelerine bağlı kalır. - The patriot sticks to his moral principles.

principles
dürüstlük
principles
yol
principles
yöntem
He´s a man of principle
Prensip sahibi bir adam
acceleration principle
hızlandırma ilkesi
accounting principle
muhasebe ilke
accrual principle
Tahakkuk esasına dayanan muhasebe
approval in principle
prensipte onay
as a matter of principle
prensip meselesi olarak
dependency inversion principle
(Bilgisayar) Bağımlılıkların Tersine Çevrilmesi Prensibi
deputy principle
mudur yardımcısı
elasticity principle
esneklik ilkesi
equivalence principle
eşdeğerlik prensibi
essentiality principle
zorunluluk ilkesi
hedonistic principle
kişisel çıkar ilkesi
heuristic principle
sezgisel ilkesi
natural judge principle
(Kanun) Doğal yargıç ilkesi: Ceza yargılamasında temel evrensel ilkelerdendir. Bu ilke,suçlu olduğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar sanık masumdur ilkesinin güvencesidir. Kısaca,sanık ve olay için olaydan sonra mahkeme kurulamayacağı gibi yargıç güvencesini etkileyen her türlü durum bu ilke kapsamında değerlendirilmelidir
passive personality principle
(Kanun) Mağdura göre şahsilik prensibi

A Turkish citizen was arrested in US according to passive personality principle.

pigeonhole principle
güvercin yuvası prensibi
state principle
devletçilik ilkesi
the principle of legislative
Kanunilik ilkesi: Temel hak ve özgürlükleri sınırlamaya elverişli düzenlemelerin sadece ve sadece kanunlarda (bu türk hukukunda sadece ceza kanunudur) yer alması gerektiğini savunan ilke
uncertainty principle
Belirsizlik ilkesi

(eşanlam) indeterminacy principle.

acceleration principle
(Ticaret) hızlanma ilkesi
acceleration principle
(Kanun) hızlandırma prensibi
accelerator principle
(Ticaret) hızlandıran prensibi
adopt as a principle
felsefe edinmek
agreement in principle
prensipte anlaşma
application of the polluter pays principle
(Avrupa Birliği) kirleten öder ilkesinin uygulanması
basic principle
(Tekstil) ana prensip
beauty principle
(Pisikoloji, Ruhbilim) güzellik ilkesi
benefit principle
(Ticaret) yarar ilkesi (vergide)
bernoulli's principle
(Fizik) bernoulli prensibi
causality principle
nedensellik ilkesi
charity principle
(Ticaret) hayırseverlik ilkesi
combination principle
(Fizik) kombinezon prensibi
concurrence principle
kesişme ilkesi
continuity principle
(Denizbilim) süreklilik prensibi
correspondence principle
(Nükleer Bilimler) karşıtlık prensibi
correspondence principle
(Fizik) karşılanım ilkesi
crypto principle
(Askeri) kripto prensibi
curtis principle
körtis ilkesi
destination principle
(Kanun) varış yeri ilkesi
diesel principle
dizel ilkesi
discounting principle
(Pisikoloji, Ruhbilim) azaltma ilkesi
dominance principle
(Ticaret) egemen menkul değer kuralı
dual aspect principle
(Ticaret) çift taraflılık ilkesi
epigenetic principle
(Pisikoloji, Ruhbilim) epigenetik ilke
equal treatment principle
(Politika, Siyaset) eşit muamele prensibi
exclusion principle
dislama ilkesi
framework principle decision
(Politika, Siyaset) çerçeve ilke kararı
guiding principle
temel ilke
hedonistic principle
(Ticaret) kişisel çıkar kuramı
heisenberg uncertainity principle
(Nükleer Bilimler) heisenberg belirsizlik prensibi
iceberg principle
(Ticaret) buzdağı kuralı
in principle
prensipte

Şekil değişir, ancak prensipte yalnız kalır. - The form varies, but in principle you remain alone.

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

intake starvation principle
(Askeri) emerek boşaltma esası
jigsaw principle
(Dilbilim) bulmaca ilkesi
least energy principle
(Fizik) en küçük erke ilkesi
least energy principle
(Fizik) en küçük enerji prensibi
least sacrifice principle
(Ticaret) asgari masraf ilkesi
minimax principle
en kucuk-en buyuk ilkesi
multiplier principle
(Ticaret) çoğaltan prensibi
nationality principle
uyrukluk ilkesi
on principle
prensiplere göre
pauli exclusion principle
(Nükleer Bilimler) pauli dışlama prensibi,pauli dışlama ilkesi
phylogenetic principle
soyoluşsal ilke
phylogenetic principle
(Pisikoloji, Ruhbilim) türoluşsal ilke
pleasure principle
(Sosyoloji, Toplumbilim) zevk ilkesi
pleasure principle
(Sosyoloji, Toplumbilim) haz ilkesi (freud)
polluter pays principle
(Avrupa Birliği) (PPP) kirleten öder prensibi
principled
prensip sahibi
principled
ilkeli

Tom ilkeli, değil mi? - Tom is principled, isn't he?

principles
ilkeler

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

Aynı ilkelere sahibiz. - We hold the same principles.

quantum equivalence principle
(Fizik) nicemsel eşdeğerlik ilkesi
quantum equivalence principle
(Fizik) kuvantum eşdeğerlik prensibi
reality principle
(Sosyoloji, Toplumbilim) gerçeklik ilkesi (freud)
reciprocity principle
(Politika, Siyaset) mütekabiliyet esası
reciprocity principle
(Ticaret) mütekabiliyet ilkesi
reciprocity principle
(Ticaret) karşılık prensibi
reciprocity principle
(Politika, Siyaset) karşılıklılık esası
reciprocity principle
(Ticaret) mütelcabiliyet prensibi
refuse on principle
prensiplerine aykırı olduğu için reddetmek
subsidiarity principle
(Avrupa Birliği) yetki ikamesi ilkesi
superposition principle
ustdusum ozelli¤i
unity of command principle
(Ticaret) emir ve kumanda birliği
unity principle
(Ticaret) birlik ilkesi
الإنجليزية - الإنجليزية
A beginning

Doubting sad end of principle unsound. — Spenser.

A fundamental essence, particularly one producing a given quality

Cathartine is the bitter, purgative principle of senna. — Gregory.

A rule or law of nature, or the basic idea on how the laws of nature are applied

The principle of the internal combustion engine.

Moral rule or aspect

It's the principle of the thing; I won't do business with someone I can't trust.

A fundamental assumption

We need some sort of principles to reason from.

A rule used to choose among solutions to a problem

The principle of least privilege holds that a process should only receive the permissions it needs.

a general truth or proposition
{v} to instruct, teach, fix in a tenet
{n} a fundamental truth, original cause, motive, ground of action, opinion, tenet, rule
A fundamental truth; a comprehensive law or doctrine, from which others are derived, or on which others are founded; a general truth; an elementary proposition; a maxim; an axiom; a postulate
A description of how one variable influences another variable It evolves when similar research studies yield similar results time after time
a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct; "their principles of composition characterized all their works"
(law) an explanation of the fundamental reasons (especially an explanation of the working of some device in terms of laws of nature); "the rationale for capital punishment"; "the principles of internal-combustion engines"
To equip with principles; to establish, or fix, in certain principles; to impress with any tenet, or rule of conduct, good or ill
- A fundamental truth or law as the basis of reasoning or action Principles in the context of sustainable forest management are seen as providing the primary framework for managing forests in a sustainable fashion Principles provide the justification for criteria, indicators, and verifiers An example of a principle "for sustainable forest management to take place "ecosystem integrity is maintained or enhanced" (CIFOR, 1999)
A basic loan amount, separate from interest, insurance and taxes
essential elements or qualities of; a law or truth
a basic rule that guides or influences thought or action
The original amount of the money borrowed from a lender This does not include interest or fees
{i} doctrine, tenet, precept; fundamental law, primary law on which other laws are based
The principles of a particular theory or philosophy are its basic rules or laws. a violation of the basic principles of Marxism
Refers to a fundamental doctrine, truth or motivating force upon which something is based
A source, or origin; that from which anything proceeds; fundamental substance or energy; primordial substance; ultimate element, or cause
Scientific principles are general scientific laws which explain how something happens or works. These people lack all understanding of scientific principles
a guide for reasonable play
The sum of the loan on which interest is calculated
An integral part of the philosophy of DSDM
rule of personal conduct
A settled rule of action; a governing law of conduct; an opinion or belief which exercises a directing influence on the life and behavior; a rule (usually, a right rule) of conduct consistently directing one's actions; as, a person of no principle
fundamental law or basic truth, as in: The Golden Rule is the principle that you should treat other people the way you'd like to be treated
a rule or standard especially of good behavior; "a man of principle"; "he will not violate his principles"
If something is possible in principle, there is no known reason why it should not happen, even though it has not happened before. Even assuming this to be in principle possible, it will not be achieved soon
Any original inherent constituent which characterizes a substance, or gives it its essential properties, and which can usually be separated by analysis; applied especially to drugs, plant extracts, etc
A written affirmation on one's values Always written in the negative, a principle states what one will not do, based on what morally values If one values honesty, the principle becomes, "Do not lie, cheat, or steal" Principles do have exceptions or qualifiers For example if a principle violates another principle, qualifiers may exists "Do not lie, cheat, or steal, unless doing so places another human being in personal jeopardy "
a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system; "the principle of the conservation of mass"; "the principle of jet propulsion"; "the right-hand rule for inductive fields"
An original faculty or endowment
a standard or rule of conduct and morality by which to live
a basic truth or law or assumption; "the principles of democracy" a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system; "the principle of the conservation of mass"; "the principle of jet propulsion"; "the right-hand rule for inductive fields" a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct; "their principles of composition characterized all their works" a rule or standard especially of good behavior; "a man of principle"; "he will not violate his principles" rule of personal conduct
If you refuse to do something on principle, you refuse to do it because of a particular belief that you have. He would vote against it on principle. Archimedes' principle Bernoulli's principle continuity principle Copernican principle equivalence principle Mach's principle Pascal's principle Pauli exclusion principle verifiability principle uncertainty principle indeterminacy principle Heisenberg uncertainty principle
(Security ) High-level fundamentals
The reduction of a mortgage balance owed, upon which the interest payment is computed
Beginning; commencement
one of the parties to a contract; or the amount of money borrowed, for which interest is charged
a basic truth or law or assumption; "the principles of democracy"
An entity that hires and pays an agent to perform a service; the seller in a real estate transaction is the principal Also, the outstanding amount on a loan is the principal
a general truth, a law on which others are based
An essential rule or element; in FSC's case, of forest stewardship
If you agree with something in principle, you agree in general terms to the idea of it, although you do yet know the details or know if it will be possible. I agree with it in principle but I doubt if it will happen in practice
Spiritual Experience
A principle is a general belief that you have about the way you should behave, which influences your behaviour. Buck never allowed himself to be bullied into doing anything that went against his principles It's not just a matter of principle. a man of principle
principle of relativity
The principle that only the motion of objects relative to one another can be measured, and that there is no absolute frame of reference
principle of substitutivity
Alternative name of indiscernibility of identicals
principle of verifiability
Alternative name of verifiability principle
principle of verification
Alternative name of verifiability principle
principle of absolute advantage
(Ekonomi) In economics, principle of absolute advantage refers to the ability of a party (an individual, or firm, or country) to produce more of a good or service than competitors, using the same amount of resources
principle of bivalance
In logic, the semantic principle of bivalence states that every proposition takes exactly one of two truth values (e.g. truth or falsehood). The laws of bivalence, excluded middle, and non-contradiction are related, but they refer to the calculus of logic, not its semantics, and are hence not the same. The law of bivalence is compatible with classical logic, but not intuitionistic logic, linear logic, or multi-valued logic
principle of prudence
The prudence principle is a key accounting principle. Potential gains in the accounts should not be shown unless they are realised through asset disposals, sales of finished goods, etc, and potential losses should be registered through provisions for the loss in value of inventories, equity and property investments, etc
principle of prudence
The principle of prudence is a key accounting principle. Potential gains in the accounts should not be shown unless they are realised through asset disposals, sales of finished goods, etc, and potential losses should be registered through provisions for the loss in value of inventories, equity and property investments, etc
principle of subsidiarity
Subsidiarity is the principle which states that matters ought to be handled by the smallest (or, the lowest) competent authority. The Oxford English Dictionary defines subsidiarity as the idea that a central authority should have a subsidiary function, performing only those tasks which cannot be performed effectively at a more immediate or local level. The concept is applicable in the fields of government, political science, cybernetics and management. Subsidiarity is, ideally or in principle, one of the features of federalism
principle of discrimination
basis of discrimination, principle of making differentiations based on specific characteristics (race, sex, etc.)
principle of equivalence
(physics) the principle that an observer has no way of distinguishing whether his laboratory is in a uniform gravitational field or is in an accelerated frame of reference
principle of liquid displacement
(hydrostatics) the volume of a body immersed in a fluid is equal to the volume of the displaced fluid
principle of mutual aid
basic principle of Judaism regarding helping the needy, principle that all Jews are responsible for one another
principle of relativity
(physics) a universal law that states that the laws of mechanics are not affected by a uniform rectilinear motion of the system of coordinates to which they are referred
principle of superposition
the displacement of any point due to the superposition of wave systems is equal to the sum of the displacements of the individual waves at that point; "the principle of superposition is the basis of the wave theory of light"
principle of superposition
(geology) the principle that in a series of stratified sedimentary rocks the lowest stratum is the oldest
Bernoulli's principle
The principle that in a flowing fluid, an increase in velocity happens simultaneously with decrease in pressure
Goldilocks principle
The observation that the great range of all possible conditions on Earth, the actual conditions are all "just right" in order to support life
Heisenberg uncertainty principle
The principle that there is an absolute limit on the combined accuracy of certain pairs of simultaneous, related measurements, especially that of the position and momentum of a particle. Originally posited as a problem of measurement, it was soon refined as an inherent property of the universe
Huygens' principle
the assumption that each point on a wavefront may be regarded as a source of secondary waves and that the position of the wavefront at a later time is determined by the envelope of these secondary waves; proposed in order to explain the fact that light travels in a straight line and casts sharp shadows
IBM Pollyanna Principle
"machines should work; people should think."

e.g. most of the world's major problems result from machines that fail to work, and people who fail to think.

KISS principle
The empirical principle that most systems will work best if they are kept simple rather than made complex
Le Chatelier's principle
A principle that states that if a chemical system at equilibrium experiences a change in concentration, temperature, or total pressure, the equilibrium will shift in order to minimize that change
Mach's principle
the principle that the inertia of a body arises from its relation to the totality of all other bodies in the universe
Matthew principle
The notion that more will be given to those that already have

By including all citizens within the same insurance programs and by providing the economically active with clearly earnings-related benefits, the redistributive strategy of the encompassing model can be said to follow the Matthew principle of giving more to those who already have much.

Mitchell principle
Any of the six recommendations that arose from an investigation of decommissioning of weapons in Northern Ireland in 1996
Novikov self-consistency principle
A conjecture that asserts that it is impossible to create paradoxes by time travel because the past cannot be changed
Pareto principle
the principle that describes the phenomenon wherein a small percentage of a population accounts for a large proportion of a particular characteristic of that population e.g. that a small proportion of users account for a large proportion of the edits to a Wiki
Pauli exclusion principle
A principle in quantum mechanics that states that no two identical fermions may occupy the same quantum state simultaneously
Peter principle
The theory that in an organization, people tend to rise (be promoted) to the level of their incompetence
Ritz's combination principle
the observation that the sums and differences of the frequencies of spectral lines often equal other observed frequencies; a consequence of quantum mechanics
agreement in principle
A legally enforceable agreement between parties that identifies the fundamental terms that are intended to be or are agreed upon
anthropic principle
Any of several similar explanations for the nature of the universe, and for the values of its fundamental constants, that states either that the universe is as it is because otherwise we wouldn't be here to observe it, or that the very presence of intelligent life constrains the universe to be as it is

A remarkably delicate balance between the small scale phenomena of atomic and nuclear physics and the large scale phenomena of astronomy and cosmology is required for the Universe to be hospitable to chemically based life. Efforts to prove that this must be so are sometimes dignified by the name anthropic principle..

chosen aggression principle
The principle that every individual has the right to choose the degree of aggression or force (or lack thereof) that he will accept in his life
cosmological principle
The assumption that the universe, on a large enough scale, is homogeneous and isotropic
dormitive principle
A type of tautology in which an item is being explained in terms of the item itself, only put in different (usually more abstract) words

And to any intelligent reader, explanation of an 'inherent ability' was reminiscent of Molière's mock explanation of the soporific effects of opium - that it contained a 'dormitive principle'.

equivalence principle
any of several principles, in relativity, concerned with the uniformity of physical measurements in different frames of reference
extractive principle
a peculiar principle once erroneously supposed to form the basis of all vegetable extracts
first principle
A basic, foundational proposition or assumption that cannot be deduced from any other proposition or assumption
in principle
With regard to the fundamentals, but not to the particulars
in principle
According to theory
indeterminacy principle
An alternative name for the Heisenberg uncertainty principle
pigeonhole principle
A theorem which states that there does not exist an injective function on finite sets whose codomain is smaller than its domain
reciprocity principle
any scientific principle that expresses various reciprocal relationships for the behaviour of a physical system
strong equivalence principle
the principle that the laws of gravity are independent of velocity and position
superposition principle
The principle that a linear combination of two or more solutions of an equation is itself a solution; it is a feature of many physical laws
uncertainty principle
Heisenberg uncertainty principle
verifiability principle
The principle, especially in 20th-century empiricism, that a statement has meaning if, and only if, either it can be verified by means of empirical observations or it is logically true by definition

Carnap, for example, invoked the verifiability principle to argue that the problem of the external world was a 'pseudo-problem'—for neither the proposition 'there is an external world' nor its negation is verifiable in experience, so both are meaningless.

verification principle
Alternative name of verifiability principle
arm's length principle
The condition or the fact that the parties to a transaction are independent and on an equal footing
cost principle
The accounting principle that goods and services purchased should be recorded at their historical cost and not at their current market value
organizing principle
A core assumption from which everything else by proximity can derive a classification or a value
accrual principle
Fundamental accounting concept which recognizes the time lag between sales and purchases on one hand, and collection and payment of cash on the other. It forms an important part of the GAAP, and permits meaningful comparisons based on the actual operations of the business undisturbed by the timing of payments. Under this principle, sales and expenses are taken account of in the accounting period in which they occur (and are included in the income statement for that period), whether or not cash was received or paid out. Also called accrual concept
arm's length principle
The arm's length principle (ALP) is the condition or the fact that the parties to a transaction are independent and on an equal footing. The principle is often invoked to avoid undue government influence over other bodies, such as the legal system, the press, or the arts. For example, in the United Kingdom Arts Councils operate "at arms length" in allocating the funds they receive from the government
dependency inversion principle
(Bilgisayar) In object-oriented programming, the dependency inversion principle refers to a specific form of decoupling where conventional dependency relationships established from high-level, policy-setting modules to low-level, dependency modules are inverted (i.e. reversed) for the purpose of rendering high-level modules independent of the low-level module implementation details
the uncertainty principle
(Atasözü) (quantum theory) the theory that it is impossible to measure both energy and time (or position and momentum) completely accurately at the same time(synonym) indeterminacy principle
Archimedean principle
principle formulated by Archimedes which states that the volume of an object can be determined by the amount of water or gases it displaces
Archimedes' principle
the scientific rule which explains that an object in a liquid is kept up by a force which is equal to the weight of the liquid that the object displaces. Law of buoyancy, discovered by Archimedes, which states that any object that is completely or partially submerged in a fluid at rest is acted on by an upward, or buoyant, force. The magnitude of this force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. The volume of fluid displaced is equal to the volume of the portion of the object submerged
Bernoulli's principle
or Bernoulli's theorem Principle that relates pressure, velocity, and height for a nonviscous fluid with steady flow. A consequence is that, for horizontal flow, as the speed of a fluid increases, the pressure it exerts decreases. Derived by Daniel Bernoulli (see Bernoulli family), the principle explains the lift of an airplane in motion. As the speed of the plane increases, air flows faster over the curved top of the wing than underneath. The upward pressure exerted by the air under the wing is thus greater than the pressure exerted downward above the wing, resulting in a net upward force, or lift. Race cars use the principle to keep their wheels pressed to the ground as they accelerate. A race car's spoiler shaped like an upside-down wing, with the curved surface at the bottom produces a net downward force
Mach's principle
Hypothesis that the inertial forces acting on a body in accelerated motion are determined by the quantity and distribution of matter in the universe. Albert Einstein found its suggested connection between geometry and matter helpful in formulating his theory of general relativity; unaware that George Berkeley had proposed similar views in the 18th century, he attributed the idea to Ernst Mach. He abandoned the principle when he realized that inertia is assumed in the geodesic equation of motion (see geodesy) and need not depend on the existence of matter elsewhere in the universe
Pareto principle
{i} economic principle stating that an economic policy is desirable if it suits part of the population and does no harm to the rest, the 80-20 rule, principle that states that for many events or circumstances 80% of the results or consequences originate from 20% of the causes
Pauli exclusion principle
Assertion proposed by Wolfgang Pauli that no two electrons in an atom can be in the same state or configuration at the same time. It accounts for the observed patterns of light emission from atoms. The principle has since been generalized to include the whole class of particles called fermions. The spin of such particles is always an odd whole-number multiple of 1 2 . For example, electrons have spin 1 2 , and can occupy two distinct states with opposite spin directions. The Pauli exclusion principle indicates, therefore, that only two electrons are allowed in each atomic energy state, leading to the successive buildup of orbitals around the nucleus. This prevents matter from collapsing to an extremely dense state
Pauli exclusion principle
exclusion principle, principle put forward by the Austrian physicist Wolfgang Pauli that no two electrons in an atom can be exactly equivalent
Peter Principle
The theory that employees within an organization will advance to their highest level of competence and then be promoted to and remain at a level at which they are incompetent
accounting principle
a principle that governs current accounting practice and that is used as a reference to determine the appropriate treatment of complex transactions
approval in principle
fundamental confirmation, confirmation in essence
archimedes' principle
(hydrostatics) the apparent loss in weight of a body immersed in a fluid is equal to the weight of the displaced fluid
basic principle
basic principle, foundational rule; basic tenet
bitter principle
any one of several hundred compounds having a bitter taste; not admitting of chemical classification
compensation principle
theory that an economic policy is desirable if it is beneficial to some of the population and enables compensation for damages that result
conservatism principle
basic rule of accounting that determines that uncertain losses will be considered losses but uncertain profits will not be considered as profits until doubt is removed
consistency principle
basic principle in accounting that determines that one must always apply the same methods and procedures
continuity principle
or continuity equation Principle of fluid mechanics. Stated simply, what flows into a defined volume in a defined time, minus what flows out of that volume in that time, must accumulate in that volume. If the sign of the accumulation is negative, then the material in that volume is being depleted. The principle is a consequence of the law of conservation of mass. The behaviour of fluids in motion is fully described by this equation, plus a second equation, based on the second of Newton's laws of motion, and a third equation, based on the conservation of energy
correspondence principle
precept that laws of quantum mechanics and other laws of physics must be reduceable to the laws of Newtonian mechanics and electromagnetic theory under certain conditions (Physics)
correspondence principle
The principle that predictions of quantum theory approach those of classical physics in the limit of large quantum numbers
equivalence principle
Fundamental principle of physics that in its weak form states that gravitational (see gravitation) and inertial (see inertia) masses are the same. Albert Einstein's stronger version states that gravitation and acceleration are indistinguishable. It implies that the effect of gravity is removed in a suitably accelerated reference frame, such as an elevator with its cable cut, in which a person would experience free fall
essentiality principle
basic rule in accounting that determines that only relevant information need be included in financial reports
exclusion principle
The principle that two particles of a given type, such as electrons, protons, or neutrons, cannot simultaneously occupy a particular quantum state. Also called Pauli exclusion principle
exclusion principle
principle that states that two identical particles with spins equal to half an odd integer cannot be in the same quantum state (Physics)
guiding principle
principle which directs a course of action
in principle
with regard to fundamentals although not concerning details; "in principle, we agree"
in principle
with regard to fundamentals although not concerning details; "in principle, we agree
in principle
in regard to the truth
le chatelier's principle
the principle that if any change is imposed on a system that is in equilibrium then the system tends to adjust to a new equilibrium counteracting the change
legal principle
(law) a principle underlying the formulation of jurisprudence
mass-action principle
(neruology) the principle that the cortex of the brain operates as a coordinated system with large masses of neural tissue involved in all complex functioning
matter of principle
issue of fundamental rules, matter of general truth
moral principle
the principles of right and wrong that are accepted by an individual or a social group; "the Puritan ethic"; "a person with old-fashioned values"
moral principle
the principle that conduct should be moral
objecting in principle
opposing the main issues, objecting completely
on principle
as a rule, according to a general habit
parallelization principle
{i} basic law of accounting that determines that an expense must be recorded during the period it was created due to income
pauli exclusion principle
no two electrons or protons or neutrons in a given system can be in states characterized by the same set of quantum numbers
pleasure principle
(psychoanalysis) the governing principle of the id; the principle that an infant seeks gratification and fails to distinguish fantasy from reality
pleasure principle
In psychoanalysis, the tendency or drive to achieve pleasure and avoid pain as the chief motivating force in behavior
polluter pays principle
The principle which states that those who cause industrial pollution should offset its effects by compensating for the damage incurred, or by taking precautionary measures to avoid creating pollution
polluter pays principle
the polluter should bear the costs of pollution prevention and control measures This principle has been endorsed by OECD member countries but it has some clear difficulties for economies in transition and developing countries
polluter pays principle
Principle whereby whoever is responsible for pollution has to meet the cost of making good or preventing the damage to the environment
principled
Based on, having or manifesting principles
principled
uncompromising
principled
approval If you describe someone as principled, you approve of them because they have strong moral principles. She was a strong, principled woman
principled
{s} having integrity, abiding by moral values and beliefs
principled
based on or manifesting objectively defined standards of rightness or morality; "principled pragmatism and unprincipled expediency"; "a principled person
principles
Statements or descriptions of what should or should not be done that describes the rules, parameters or guidelines for performing the task **
principles
Basic rules that guide or influence thought or action
principles
standards of ethical conduct; fundamental truths and proven rules, such as the principles of effective leadership See values and ethics
principles
one of the main modules in the course - Principles Of Effective Teaching And Learning
principles
The set of principles under which the Policy has been developed and which assist Agencies in making access and pricing decisions
principles
Principles are simple, direct statements of an organization's basic beliefs They are written in present tense They should be simply stated The need to be rationalized The implications of adopting a principle should also be identified
principles
Basic standards or set of beliefs that shape behavior or influence choices
principles
Essential assumptions; basic or essential qualities determining intrinsic characteristics
principles
Represent the fundamental physical laws underlying the operation of a device or physical system, normally in equation form, and do independently of any particular value As these representations are very general they can be used in unfamilar situations, where no explicit solution is available Classically used in numerical simulations and models
principles
plural of principle
principles
a set of norms and values that represent what is desirable and positive for an individual, group, organisation or local community and therefore affect the ‘rightness and wrongness’ of actions
principles
Principles (also known as values) are rules which the Council will abide by as it goes about the business of seeking to achieve its Vision and Mission Statement
principles
The rules by which information management decisions will be made
principles
the physical, chemical, and biological processes occurring in pond systems and their interactions
principles
United States Government Principles for the Utilization and Care of Vertebrate Animals Used in Testing, Research, and Training Nine principles that provide a foundation for humane care and use of animals in the United States
reality principle
(psychoanalysis) the governing principle of the ego; the principle that as a child grows it becomes aware of the real environment and the need to accommodate to it
reality principle
In psychoanalysis, the satisfaction of instinctual needs through awareness of and adjustment to environmental demands
statutory principle
principle bases on the written law
superposition principle
A principle holding that certain waves or functions can add together when overlapped to form a new wave or function and then return to their original states when separated
the domino principle
chain reaction, one thing causes another thing to occur
the historical cost principle
basic rule of accounting that deals with prices actually paid
the income timing principle
basic rule of accounting that determines that income must be recorded only when there is legal entitlement
the proper disclosure principle
fundamental principle in accounting that claims that all reports and relevant information must be presented
uncertainty principle
A principle in quantum mechanics holding that increasing the accuracy of measurement of one observable quantity increases the uncertainty with which another conjugate quantity may be known. or Heisenberg uncertainty principle or indeterminacy principle Principle that states that the position and velocity of an object cannot both be measured exactly at the same time, and that the concepts of exact position and exact velocity together have no meaning in nature. Articulated by Werner Heisenberg in 1927, it applies only at the small scales of atoms and subatomic particles and is not noticeable for macroscopic objects, such as moving vehicles. Any attempt to measure the velocity of a subatomic particle precisely will displace the particle in an unpredictable way, thus invalidating any simultaneous measurement of its position. This displacement is a result of the wave nature of particles (see wave-particle duality). The principle also applies to other related pairs of variables, such as energy and time
uncertainty principle
(quantum theory) the theory that it is impossible to measure both energy and time (or position and momentum) completely accurately at the same time
uphold a principle
adhere to a principle, support an idea, hold fast to an idea
verifiability principle
Criterion of meaningfulness associated with logical positivism and the Vienna Circle. Moritz Schlick's formulation "The meaning of a [declarative sentence] is the method of its verification" was close to the view held in pragmatism, and later in operationalism, that an assertion has factual meaning only if there is a difference in principle, open to test by observation, between the affirmation and the denial of the assertion. Thus, the statements of ethics, metaphysics, religion, and aesthetics were held to be meaningless. The verifiability criterion of meaningfulness was in part inspired by Albert Einstein's abandonment of the ether hypothesis and the notion of absolute simultaneity
vital principle
source of life, life force
vital principle
a hypothetical force to which the functions and qualities peculiar to living things are sometimes ascribed
working principle
a rule that is adequate to permit work to be done
principle
المفضلات