plague

listen to the pronunciation of plague
الإنجليزية - التركية
veba

Eski dönemlerde veba birçok insanı öldürmüştür. - In ancient times, plagues killed many people.

Sıçanlar veba taşırlar. - Rats carry the plague.

{i} felâket

Kimse, öldürücü bir salgın gibi dünya çapında bir felaketi önemsememezlik edemez. - One can't discount a global disaster like a virulent plague.

salgın hastalık

Salgın hastalık sırasında binlerce insan öldü. - Thousands of people died during the plague.

{i} (hastalıktan/haşarattan kaynaklanan) salgın
{i} belâ

Bela bütün şehri mahvetti. - The plague has devastated entire cities.

Pamuk kurdu uzun zamandır pamuklu bitkilerin başına bela olmuş durumda. - The boll weevil has long plagued cotton crops.

sıkmak
başının etini yemek
bıktırmak
askıntı olmak
istila
asıntı olmak
{f} rahatsız et
musibet
öldürücü salgın hastalık
bezdirmek
başbelası
{i} baş belası
dert
{f} belâsını vermek
{f} cezalandırmak
başına bela kesilmek
Plague take it I Plague on it! Allah belâsını versin! black plague kara veba
{f} belâ olmak
musi
{f} (dert) (birini) rahatsız etmek
belâ musibet
dili baş belâsı
rahatsız etmek
{f} eziyet
{i} k.dili. baş belası, dert
plague somebody's life out
başının etini yemek
plague on it!
Allah belasını versin!
Plague take it!/Plague on it!
Allah belasını versin!
plague, pollute, contaminate
Kontamine kirletmiyor veba
Plague take it!/Plague
Allah belasını versin!
plague patient
(Tıp) pestifer
plague s.o. with
(belirli bir şey yaparak) birini sürekli rahatsız etmek
plague smb.'s life out
başının etini yemek
plague spot
vebalı bölge
plague spot
sorunlu bölge
plague spot
(fiil)ba lekesi, vebalı bölge, sorunlu bölge
plague spot
veba lekesi
plague vaccine
(Tıp) veba aşısı
black plague
kara veba
bubonic plague
hıyarcıklı veba

Amerika Birleşik Devletleri, yirminci yüzyılın başında bir Hıyarcıklı veba salgını ile karşı karşıya kaldı. - The United States faced a Bubonic plague epidemic at the beginning of the twentieth century.

cattle plague
sığır vebası
plagued
{f} rahatsız et
white plague
tüberküloz
blight, disease, plague
yanıklığı, hastalık, veba
bubonic plague
(Tıp, İlaç) Bubonik veba
bubonic plague
hiyarcikli veba
plagued
veba
plagued
rahatsız edilen
red plague
veba kırmızı
the plague
veba
a plague on him
allah belâsını versin
a plague on him
belâsını bulsun
avoid like the plague
(deyim) vebalı görmüş gibi kaçmak
bubonic plague
hıyarcık

Amerika Birleşik Devletleri, yirminci yüzyılın başında bir Hıyarcıklı veba salgını ile karşı karşıya kaldı. - The United States faced a Bubonic plague epidemic at the beginning of the twentieth century.

cosmic plague
(Bilgisayar) kozmik veba
fowl plague
(Veteriner) kuş vebası
pneumonic plague
(Tıp) pnömonik veba
smitten with the plague
vebalı
smitten with the plague
vabaya yakalanmış
smitten with the plague
(fiil)balı, vabaya yakalanmış
stricken with plague
vebalı
swine plague
(Veteriner) domuz vebası
white plague
verem
الإنجليزية - الإنجليزية
To afflict with a disease or other calamity

Natural catastrophies plagued the colonists till they abandoned the pestilent marshland.

A grave nuisance, whatever greatly irritates

Rascal Bart is an utter plague, his pranks never cease until he's put over the knee.

To harass, pester or annoy someone persistently or incessantly

Wikis are often plagued by vandalism.

An epidemic or pandemic caused by any pestilence, but specifically by the above disease
A widespread affliction, calamity or destructive influx, especially when seen as divine retribution

Ten Biblical plagues over Egypt, ranging from locusts to the death of the crown prince, finally forced Pharaoh to let Moses's people go.

(used absolutely, usually capitalized: The Pest) The pestilent disease "Plague", caused by the virulent bacterium Yersinia pestis and mostly known by its variant form bubonic plague
{v} to teaze, trouble, vex, hurt, afflict
{n} a pestilence, vexation, trouble, misery
That which smites, wounds, or troubles; a blow; a calamity; any afflictive evil or torment; a great trail or vexation
cause to suffer a blight; "Too much rain may blight the garden with mold"
a serious (sometimes fatal) infection of rodents caused by Yersinia pestis and accidentally transmitted to humans by the bite of an infected rat flea (especially bubonic plague)
an annoyance; "those children are a damn plague"
annoy continually or chronically; "He is known to harry his staff when he is overworked"; "This man harasses his female co-workers"
Usually refers to the Black Death of the Middle Ages, Bubonic Plague See Also: Epidemic
an annoyance; "those children are a damn plague" any large scale calamity (especially when thought to be sent by God) any epidemic disease with a high death rate a serious (sometimes fatal) infection of rodents caused by Yersinia pestis and accidentally transmitted to humans by the bite of an infected rat flea (especially bubonic plague)
n In ancient times a general punishment of the innocent for admonition of their ruler, as in the familiar instance of Pharaoh theImmune The plague as we of to-day have the happiness to know it is merely Nature's fortuitous manifestation of her purposeless objectionableness
An acute malignant contagious fever, that often prevails in Egypt, Syria, and Turkey, and has at times visited the large cities of Europe with frightful mortality; hence, any pestilence; as, the great London plague
any epidemic disease with a high death rate
To infest or afflict with disease, calamity, or natural evil of any kind
Roch
Any infectious disease with a high mortality rate, although will often mean bubonic plague
The disease "plague", caused by the bacterium Yersinia pestis and mostly known by its variant form bubonic plague
A widespread affliction, calamity, or destructive influx especially when seen as divine retribution
a swarm of insects that attack plants; "a plague of grasshoppers"
If you are plagued by unpleasant things, they continually cause you a lot of trouble or suffering. She was plagued by weakness, fatigue, and dizziness Fears about job security plague nearly half the workforce. Infectious fever caused by the bacterium Yersinia pestis, carried by the rat flea. It usually spreads to humans only when the flea runs out of rodent hosts. It takes three forms. Bubonic, the mildest, has characteristic swollen lymph nodes (buboes) and is spread only by the flea. It accounts for three-fourths of plague cases. Pneumonic plague has extensive lung involvement and is spread in droplets from the lungs; it is often fatal in three or four days without treatment. In septicemic plague, bacteria overwhelm the bloodstream and often cause death within 24 hours, before other symptoms have a chance to develop. In the 14th century, plague ravaged Europe and Asia and was called the Black Death. Plague does not respond to penicillin, but other antibiotics are effective. Sanitary measures against fleas and rodents, quarantine, and extreme caution in handling infectious materials help to suppress epidemics. A vaccine can prevent plague
A serious infectious disease spread to humans by fleas from rats and mice
any large scale calamity (especially when thought to be sent by God) any epidemic disease with a high death rate a serious (sometimes fatal) infection of rodents caused by Yersinia pestis and accidentally transmitted to humans by the bite of an infected rat flea (especially bubonic plague)
Plague or the plague is a very infectious disease which usually results in death. The patient has a severe fever and swellings on his or her body. a fresh outbreak of plague
Any epidemic (widespread) disease causing a high rate of mortality (death)
An epidemic or pandemic caused by any pestilence, but specifically by the disease "plague"
A plague of unpleasant things is a large number of them that arrive or happen at the same time. The city is under threat from a plague of rats = epidemic
any large scale calamity (especially when thought to be sent by God)
(noun)-a pestilence; a terrible disease
To vex; to tease; to harass
Any severe epidemic when there is no known treatment or cure From the Latin plaga, which means "blow," plagues were once believed to be a blow administered by a god
Fig
n In ancient times a general punishment of the innocent for admonition of their ruler, as in the familiar instance of Pharaoh the Immune The plague as we of to-day have the happiness to know it is merely Nature's fortuitous manifestation of her purposeless objectionableness
1996 | 1990
{f} bother, harass; annoy, pester
To afflict someone with a disease or calamity
{i} epidemic, widespread disease, pestilence; bubonic plague; nuisance, annoyance, pest
plage
plague of terror
sudden burst of fear, attack of horror
plague of the first-born
tenth and final plague cast upon the Egyptians, death to the first born (Biblical)
plague spot
a spot on the skin characteristic of the plague
Black Plague
Alternative name for the Black Death
avoid like the plague
Shun, or evade if at all possible
bubonic plague
A contagious, often fatal, epidemic disease caused by the bacterium Yersinia pestis, transmitted by the bite of fleas from an infected person or rodent, especially a rat, and characterized by delirium, chills, fever, vomiting, diarrhea, and the formation of buboes
Black Plague
Great Plague, epidemic of the bubonic plague that struck London during the mid-1660s
Great Plague
Black Plague, epidemic of the bubonic plague that struck London during the mid-1660s
Great Plague of London
(1664-66) Epidemic of plague that ravaged London, killing more than 75,000 of a total population estimated at 460,000. As early as 1625, 40,000 Londoners had died of the plague, but this was the worst and the last of the epidemics. Most of the devastation was in the city's outskirts, in areas where the poor were densely crowded. The disease spread throughout the country, but from 1667 only sporadic cases appeared until 1679. The plague's decline was attributed to various causes, including the Great Fire of London. Daniel Defoe's Journal of the Plague Year (1722) provides a valuable picture of the time
avoid like the plague
{f} stay away if possible, run away at any cost
bubonic plague
the most common form of the plague; characterized by delirium and the formation of buboes; does not spred from person to person
bubonic plague
epidemic of or a disease transmitted by fleas from infected rodents and characterized by delirium and the formation of buboes in the groin and armpits
bubonic plague
Bubonic plague is a serious infectious disease spread by rats. It killed many people during the Middle Ages. = plague. a very serious disease spread by rats, that killed a lot of people in the Middle Ages Black Death (bubo , from boubon )
cattle plague
infectious viral disease (mainly found in cattle and sheep)
fowl plague
{i} avian influenza, avian flu, bird flu, acute and generally fatal viral infectious disease of chickens and other domestic and wild birds (characterized by fever, swollen head and neck, color of the comb and wattle is bluish-black, diarrhea and respiratory distress) which can infect humans and other animals (such as horses, pigs, seals and whales)
plagued
past of plague
plagued
(often followed by `with' or used in combination) troubled by or encroached upon in large numbers; "waters infested with sharks"; "shark-infested waters"; "the locust-overrun countryside"; "drug-plagued streets"
plagues
third-person singular of plague
plagues
plural of plague
plaguing
{s} annoying, irritating; bothersome, harassing
plaguing
present participle of plague
pneumonic plague
plague that can spread through the air from person to person; characterized by lung involvement
septicemic plague
an especially dangerous form in which infecting organisms invade the bloodstream; does not spread from person to person
the plague
pest
the tenth plague
the plague of the first-born, one of the ten plagues on the Egyptians (Biblical)
white plague
Tuberculosis, especially of the lungs
white plague
Tuberculosis, esp
white plague
of the lungs
plague
المفضلات