pivot

listen to the pronunciation of pivot
الإنجليزية - التركية
mil üzerinde dönmek
(Denizbilim) geçiş
mil
eksen
bir eksen çevresinde dönmek
sabit
(İnşaat) Sabit mesnet
{f} bağlı olmak
{i} dayanak
pivot bağla/dön
esas
{f} dönmek
{f} eksen etrafında dönmek
(Askeri) PİVOT GEMİSİ
{f} çark etmek
asıl
{i} en önemli nokta
direk/dönüş/eksen
mile ait
{f} on mil/eksen üzerinde dönmek
mil üzerine yerleştirmek
{i} pivot
{i} püf noktası
{i} oyun kurucu
mil veya eksen üzerinde dönmek
(İnşaat) mihver
{i} reze
sabit,v.eksen üzerinde dön: n.eksen
(Tekstil) eksen  
mile geçirmek
eksen üzerinde dönmek
muylu
pivot shaft
mafsal pimi
pivot joint
pivot ortak
pivot pin
eksen pimi
pivot point
Dönme noktası
pivot shaft
ölü mil, mafsal pimi
pivot add data
(Bilgisayar) özet veri ekle
pivot anchorage
pivot bağlantısı
pivot arm
pivot kolu
pivot attachment
pivot bağlantı
pivot axle lock
pivot eksenli kilit
pivot bearing
mil yatağı
pivot bearing
muylu yatağı
pivot bearing
pivot yatak
pivot bearing
boji göbek mili yatağı
pivot boit
(Otomotiv) saplama cıvatası
pivot bolt
mihver mili
pivot bolt
(Otomotiv) pivot cıvata
pivot bracket
(Otomotiv) pivot braketi
pivot bridge
döner köprü
pivot console
pivot konsol
pivot down
(Otomotiv) aşağı doğru dönmek
pivot down
(Otomotiv) aşağı döndürmek
pivot field
(Bilgisayar) özet alan
pivot grammar
(Dilbilim) eksen dilbilgisi
pivot hinge
mil menteşe
pivot joint
pivot kavrama
pivot list
(Bilgisayar) özet liste
pivot man
(Askeri) çark noktası eri
pivot man
(Askeri) dönüş noktası eri
pivot man
anahtar adam
pivot man
(Askeri) istikamet eri
pivot man
en önemli kişi
pivot man
kilit adam
pivot man
(Askeri) ÇARK NOKTASI ERİ; DÖNÜŞ NOKTASI ERİ: Bak. "pivot"
pivot number
anahtar sayı
pivot nut
(Otomotiv) pim somunu
pivot nut
(Otomotiv) saplama somun
pivot of maneuver
(Askeri) TESPİT KUVVETİ: Taarruz eden bir kuvvetin bir kısmı. Büyük kısım düşmana kati sonuçlu hareketi yaparken, bu kısım düşmanı ateş altına alır ve olduğu yerde durdurmaya çalışır
pivot on
(Fiili Deyim ) -e bağlı olmak , üzerinde dönmek
pivot refresh
(Bilgisayar) özet yenile
pivot screw
(Otomotiv) pivot vidası
pivot shaft hole
(Otomotiv) pivot mil deliği
pivot structure
(Dilbilim) mihver yapı
pivot tooth
takma diş
pivot tooth
saplama diş
pivot well
(Bilgisayar) özet kutusu
pivot yoke
pivot çatalı
apron pivot
kapak menteşesi
offset pivot
dıştan pimli
pivot pin
perno
pivoting
döner
query and pivot
(Bilgisayar) sorgulama ve özet
brake band pivot
fren kuşağı mihveri
differential pivot
diferansiyel mili
gudgeon, pivot
enayi, pivot
steering pivot
aks başı saplamasi
articulated pivot pins
(İnşaat) belden kırma mihver pimleri
ball pivot
bilyeli mil
bogie pivot
boji pivotu
eccentric pivot
eksantrik mafsal
fixed pivot
(Askeri) ÇARK NOKTASI: Düzen veya yürüyüş yönünü değiştiren saf düzenindeki bir kıtanın dönüş yaptığı sabit nokta
float pivot
şamandra mafsalı
float pivot pin
(Otomotiv) şamandıra pimi
hinge pivot
menteşe mili
hinge pivot
menteşe pimi
locking bar spring pivot pin
yay pimi
moving pivot
(Askeri) ÇARK KAVSİ: Yürüyüş halinde bulunan bir kolun, yürüyüş istikametini değiştirmek üzere, çark ettiği zaman takip ettiği daire kavsi
steering pivot
(Otomotiv) aks başı saplaması
wiper pivot shaft bearing
(Otomotiv) silecek pivot mil yatağı
التركية - التركية
Basketbolde hücum oyuncusu
Basketbolda hücum oyuncusu
الإنجليزية - الإنجليزية
A thing on which something turns; specifically a metal pointed pin or short shaft in machinery, such as the end of an axle or spindle
Something or someone having a paramount significance in a certain situation
To turn on an exact spot
Act of turning on one foot
A player in roller derby with responsibility for co-ordinating their team in a particular jam
{n} a pin upon which a thing turns round
The officer or soldier who simply turns in his place whike the company or line moves around him in wheeling; called also pivot man
{i} axis, central pin around which something turns; focus, center
turn on a pivot
(1) (noun) in a sequence of rubbers or chukkers, the player who remains in the same physical position at the table
the act of turning on (or as if on) a pivot; "the golfer went to the driving range to practice his pivot" axis consisting of a short shaft that supports something that turns the person in a rank around whom the others wheel and maneuver turn on a pivot
verb, noun A trick or part of a trick where the truck touches the top of the lip or coping for just a moment before reentry
A traveling turn executed with the thighs locked and the feet apart in 5th position
The ability to alter the perspective of retrieved data When Hyperion Essbase first retrieves a dimension, it expands data into rows You can then pivot or rearrange the data to obtain a different viewpoint
The end of a shaft or arbor which rests and turns in a support; as, the pivot of an arbor in a watch
The pivot in a situation is the most important thing which everything else is based on or arranged around. Forming the pivot of the exhibition is a large group of watercolours
a point of rotation
To place on a pivot
Often chanted from the sidelines to try and make a player move their feet while on disc so it's easier to make a different pass You only need keep one foot on the ground, the pivot foot, and move the other to change body position
axis consisting of a short shaft that supports something that turns the person in a rank around whom the others wheel and maneuver turn on a pivot
axis consisting of a short shaft that supports something that turns
the act of turning on (or as if on) a pivot; "the golfer went to the driving range to practice his pivot"
{f} rotate on an axis, turn about a central pin
Turning the raft from a ferry angle to a bow-downstream Position This narrows the passing space of theboat, allowing it to slide closely past obstructions Sometimes calleda front pivot
The area near the basket, generally where the center operates, or the act of changing directions, by keeping one foot planted on the ground while stepping in one or more directions with the other foot
A pivot is that on which something turns; specifically a metal pointed pin or short shaft in machinery, such as the end of an axle or spindle
A cup shaped metal plate that allows the force generated by the adjusting screw to be transferred to the adjusting spring with in a regulator
1 The designation for the player who remains in the same physical position at the table in a sequence of rubbers or chukkers; 2 The designation for the player, if any, who remains stationary in a Howell Movement; 3 The act of changing partners during a bridge session; 4 In pertaining to a suit the term describes a situation whereby the suit is guarded or petentially guarded by both opponents, as in a double-squeeze matrix
A pivot is a short rod or shaft about which a related part rotates or swings
Installation where glass enclosure panel pivots on a hinge to provide access to the showering space Focal shower enclosures from Kohler offer an adjustable bottom pivot block to ensure a watertight seal even when walls are not parallel
The rotation of the body during a swing
If something pivots, it balances or turns on a central point. The boat pivoted on its central axis and pointed straight at the harbour entrance She pivots gracefully on the stage He pivoted his whole body through ninety degrees
The specific point on a shaft or rod about which angular rotation takes place
A pivot is the pin or the central point on which something balances or turns. The pedal had sheared off at the pivot
A fixed pin or short axis, on the end of which a wheel or other body turns
This is the algebra associated with an iteration of Gauss-Jordan elimination, using the forward transformation The tableaux for a pivot on element a(p,q) (not= 0), which means nonbasic variable x_q enters the basis in exchange for basic variable x_p, are as follows
A traveling turn executed with thighs locked and feet apart in extended fifth position
the person in a rank around whom the others wheel and maneuver
1) A synonym for post 2) The center Also pivot man
An axle, often made of a bank pin, upon which the tongue rotates to permit the plectrum to escape below the string when the key is released
a short shaft on which something turns A pivot can also be a fulcrum point in a lever
A position in which a skater rotates around the toe picks of one skate while the other skate traces a circles on the ice
A turn on the ball of one foot The other foot will remain in front or behind in CBMP
May be done on either Right or Left; bear your body weight on the sole or ball of the foot as one is turning as in a 3-pt turn
Turning from front to back on yourself by leaving the ball of the pivoting foot in one place while you step with the other foot Right pivot: Feet start together Step forward with right foot, leaving left foot down and turn facing back Step forward again with right foot, leaving left foot down and turn facing front Left pivot starts with the left foot
Hence, figuratively: A turning point or condition; that on which important results depend; as, the pivot of an enterprise
a center; also the foot that must remain touching the floor until a ball handler who has stopped dribbling is ready to pass or shoot
pivot table
(Bilgisayar) In data processing, a pivot table is a data summarization tool found in data visualization programs such as spreadsheets (for example, in Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc and Lotus 1-2-3) or business intelligence software (such as Spotfire).A feature that enables you to summarize and analyze data in lists and tables. Pivot tables are called such because you can quickly rearrange the position of pivot table fields to give you a different view of the table.A kind of table that is used to manage and analyze related data that is stored elsewhere
pivot joint
a freely moving joint in which movement is limited to rotation; "the articulation of the radius and ulna in the arm is a pivot joint
pivot joint
A joint in which a bone rotates around another; a joint permitting only rotating movement
pivot man
{i} person who acts as a pivot, person on whom the success of a company depends; (Basketball) player who plays as center
pivot shot
a one-handed basketball shot made while whirling on the pivot foot
emotional pivot
a narrative structure used in commercials known as “star-type” advertising
emotional pivot
one of four archetypal dramatic structures of commercials characterized by the ad’s deliberate use of negative emotions early in the ad to establish dramatic tension which allows the brand to resolve the negative situation and appear the hero or star at the end

IBM utilized the dramatic structure known as emotional pivot in their ads about a company needing to cut costs and IBM products being the solution.

To pivot
slew
balance pivot
axis on which the balance of a scale is achieved
pivoted
past of pivot
pivoting
twisting of a flat ski by rotating the foot about an axis perpendicular to the surface of the snow   The skier's direction of travel does not change
pivoting
(Data Warehousing Guide)
pivoting
present participle of pivot
pivoting
When a player keeps one foot rooted to the ground and swivels with the other one
pivoting
{s} revolving around a central axis
pivoting
A query technique that enables the arrangement of rows and columns to be changed in a report
pivots
plural of pivot
pivot
المفضلات