outlying

listen to the pronunciation of outlying
الإنجليزية - التركية
{s} ücra
çevredeki
etraftaki
(Askeri) dış
merkezden uzak
uzak
uzakta bulunan
(Askeri) DIŞ; MEMLEKET DIŞI: Büyük kısımdan veya merkezden ya da belirli sınırlardan uzakta bulunan. Örneğin; uzak banliyö ve vilayetler veya memleket dışında bulunan üsler gibi
sınır dışındaki
{s} kuş uçmaz kervan geçmez
(Askeri) memleket dışı
merkez dışı
out
çıkış

Bu sorundan bir çıkış yolu bulmam gerek. - I need to find a way out of this problem.

Birkaç hafta sonra, doktorlar Cleveland'a sert kauçuktan yeni bir çene çıkışı yaptı. - After a few weeks, doctors made Cleveland a new jaw out of hard rubber.

outlying base
(Askeri) MEMLEKET DIŞI ÜS: Harekat kuvvetlerini destekleyen bir nokta vazifesi görmek üzere tesis edilmiş daimi üs
outlying base
(Askeri) memleket dışı üs
out
{f} dışarı çıkarmak

Tom, köpeğini dışarı çıkarmak için kapıyı açtı. - Tom opened the door to let his dog out.

Tom yarın gece Mary'yi dışarı çıkarmak istiyor. - Tom wants to take Mary out tomorrow night.

out
dışarı

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

out
{i} çıkar yol

Bu duruma başka bir çıkar yol bulmamız şart. - It is imperative that we find another way out of this situation.

Bir çıkar yol bulmam lâzım. - I need to find a way out.

out
{i} çizgi dışı
out
{f} kovmak

Onu kovmaktan başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to throw him out.

out
{i} çözüm

Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out a solution.

Biz bunu daha sonra çözümleyeceğiz. - We'll sort it out later.

out
{e} daha iyi

Tom'un muhtemelen bizimle takılmaktan yapacağı daha iyi şeyleri vardır. - Tom probably has better things to do than hang out with us.

Eğer problemi çözemezsen, farklı bir metot denemen daha iyi olur. - If you cannot work out the problem, you had better try a different method.

out
dışarıya

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

out
{f} çıkarmak

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

Tom Mary'yi akşam yemeğine çıkarmak istedi, fakat o hayır dedi. - Tom asked Mary out to dinner, but she said no.

out
{i} kurtuluş

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

out
bitmiş

Tuzunun bitmiş olduğunu fark etti. - She discovered that she had run out of salt.

Neredeyse şekerimiz bitmiş. - We're almost out of sugar.

out
{f} nakavt etmek
out
{s} dış

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

out
{s} dışarıdaki

Tom dışarıdaki insanların sesini duyabildi. - Tom could hear the sound of people outside.

Maria yatalaktı. Dışarıdaki dünyayla tek irtibatı televizyon yayınları aracılığıyla oluyordu. - Maria was bedridden. The only contact she had with the outside world was via the TV broadcasts.

out
{f} dışarı atmak

Onu dışarı atmak istemiyordum. - I didn't want to throw that out.

Eşyaları dışarı atmak zordur. - It's hard to throw things out.

out
{i} aut
out
{i} atlanmış sözcük
out
kendini belli etmek
out
dışan
out
sönmek
out
kesik
out
keyifsiz

Son birkaç gündür Jane sessiz ve keyifsizdir. - For the past few days Jane has been quiet and out of humor.

out
(Bilgisayar) giden
out
bahane

Başka bahanen kalmadı. - You're out of excuses.

out
uzak

Yoldan uzak durun, lütfen. - Keep out of the way, please.

Beladan uzak kalmaya çalışın. - Try to stay out of trouble.

out
yanmak
out
-den dışarıya
out
ortaya çıkmak
out
anormal
out
-den öteye
out
bayılmak

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

out
uzakta olan
out
meydana çıkmak
out
çare

Hal çaresine bakayım. - Let me figure something out.

Çaresine bakmanı istiyorum. - I want you to figure that out.

out
tamamıyla

Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz. - This doesn't entirely rule out another possibility.

out
sönük
out
adamakıllı
out
dışta yer alan
out
harici

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

out
(ışık/ateş/vb.) sönmüş
out
modası geçmiş

Onun elbiselerinin modası geçmiştir. - His clothes are out of fashion.

Şu an uzun eteklerin modası geçmiştir. - Long skirts are out of fashion now.

out
bütünüyle

Sen bütünüyle onları dehşete düşürdün. - You totally freaked them out.

Tom bütünüyle kontrolünü kaybetmiş. - Tom totally freaked out.

out
bağırarak

Kazananın adını bağırarak söyledi. - He called out the name of the winner.

O, bağırarak yardım istedi. - He called out for help.

out
(tahmin/hesap/vb.) yanlış
out
dışarıda

O her gün, dışarıda yemek yerdi, ancak şimdi buna gücü yetmiyor. - He used to eat out every day, but now he can't afford it.

Kardeşlerin her ikisi de dışarıdalardı. - Both the brothers were out.

out
aşkın

Allah aşkına beni buradan çıkarın. - For God's sake, get me out of here!

out
dişar
out
çıkıp

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Can I go out and play?

OUT
(Askeri) büyük boy kargo (outsize cargo)
Out
{ü} Çık dışarı!
out
fazla

Eskiden Tom'la çok takılırdım, fakat o bu günlerde çok fazla buralarda değil. - I used to hang out with Tom a lot, but these days he's not around much.

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

out
yıpranmış

Onun elbiseleri yıpranmış. - His clothes are worn out.

O, çok çalışmaktan yıpranmıştı. - She was worn out from overwork.

out
defol

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

Hepiniz buradan defolun! - Get out of here, all of you!

out
açığa çık

İtalyanca konuşmada pek iyi değilim, ama bunun açığa çıkmasını istemiyorum. - I'm not very good at speaking Italian but I don't want it to get out into the open.

Sır resmi olarak açığa çıktı. - The secret is officially out.

out
açıkta
out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

out
hatalı

Ne yazık ki Jeremy sadece bir kez daha hatalı davranırsa, onlar ona okulu terk ettirecekler. - I'm afraid if Jeremy gets out of line just one more time, they will make him leave school.

O, on olayın dokuzunda hatalıdır. - She is wrong in nine cases out of ten.

out
uzakta

Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın. - Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight.

Biri koltuğun altından uzaktan kumandayı çıkarmama yardım edebilir mi? Cidden sıkışmış oraya. - Can someone help me fish out the remote from under the couch? It's really stuck in there.

out
pratiğini yitirmiş
out
eksik
out
mazeret

Tom'un mazereti kontrol edildi. - Tom's alibi checked out.

Mazeretlerin tükendi. - You're out of excuses.

out
{s} işe yaramaz

Plan işe yaramazsa ne olacak? - What if the scheme doesn't work out?

İşe yaramaz şeyi atın. - Leave out anything that is useless.

out
yeni çıkmış

Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu seviyorum. - I like the smell of bread just out of the oven.

out
açığa çıkmış
out
Xout tamamen/dışarı
out
muhalefet
out
çıkmış

Okuldaki diğer tüm çocukların zengin ebeveynleri vardı, ve o sudan çıkmış bir balık gibi hissetmeye başlıyordu. - All the other children in the school had rich parents, and he was beginning to feel like a fish out of water.

Tom sudan çıkmış balık gibi hissetti. - Tom felt like a fish out of water.

out
olanaksız

Ne yazık ki yapmamı istediğin şey olanaksız. - I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.

O, genç adamı aklından çıkarmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. - She tried to put the young man out of her mind, but it was impossible.

out
yüksek sesle

Haksızlığa karşı yüksek sesle konuşmalısın. - You must speak out against injustice.

Tom yüksek sesle güldü. - Tom laughed out loud.

out
büyük

Depremden sonra büyük bir yangın patlak verdi. - A big fire broke out after the earthquake.

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

out
bozulmuş
out
dışında

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

out
kalmamış

Benzininiz kalmamış gibi görünüyorsunuz. - You seem to be out of gas.

Bir zamanlar bir best seller olan bu kitabın artık baskısı kalmamış. - This book, which was once a best seller, is now out of print.

out
uzaktaki
out
{e} daha çok

Onun hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about her.

Daha çok antrenman yapmalıydım. - I should've worked out more.

out
grevde
out
out dışarı
out
Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar
out
önek fazlasıyle
out
sönük/imkansız/yanlış/dış
out
sesli olarak
out
eskimiş
out
outbid outdrink
out
çık dışarı
out
yük

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

الإنجليزية - الإنجليزية
Located outside of some boundary or limit

When the map was redrawn after the war, our cousin found herself living in outlying territory.

Relatively remote from some central location

The more outlying villages were never visited by their member of parliament.

{a} placed out of order, not yet paid
Lying or being at a distance from the central part, or the main body; being on, or beyond, the frontier; exterior; remote; detached
Outlying places are far away from the main cities of a country. Tourists can visit outlying areas like the Napa Valley Wine Country = remote. far from the centre of a city, town etc or from a main building
{s} remote, distant; solitary
relatively far from a center or middle; "outlying settlements"
outlying field
Military air fields outside of the homebase (chiefly American)
outlying field
OLF
outlying(a)
relatively far from a center or middle; "outlying settlements
United States minor outlying islands
Regions of the United States of America including: American Samoa, Federated States of Micronesia, Guam, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Palau, Puerto Rico and the US Virgin Islands
out
Away from the inside

He threw it out the door.

out
Away from; at a distance

Keep out!.

out
Away from home or one's usual place, or not indoors

Leave a message with my secretary if I'm out when you call.

out
To reveal (a person) to be secretly homosexual
out
Openly acknowledging one's homosexuality
out
Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game
out
Away from the center
out
A card which can make a hand a winner
out
A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball
out
A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
out
To reveal (a person) as having a certain secret
out
Away from the inside or the centre

The magician pulled the rabbit out of the hat.

out
Used to intensify or emphasize

The place was all decked out for the holidays.

out
{a} abroad, not at home, from, in an error
out
{v} to drive away, to deprive, begone
United States Minor Outlying Islands
{i} collective name for nine islands atolls and reefs (Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Atoll, Palmyra Atoll and Wake Island) owned by the United States
out
not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"
out
out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"
out
sog
out
When flying an object upwards towards the roof Submitted by Piers from London, UK
out
The something may be expressed after of, from, etc
out
Outlet or Output
out
Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket)
out
A state in which a member of the batting team is removed from play because the defending team threw the baseball past the batter three times in the strike zone, fielded a ball hit in the air, or fielded a ball hit to the ground and moved the ball to a defender blocking the runners ability to move from base to base
out
{f} serve or place a ball out of bounds (Sports); be exposed or revealed (especially about concealed information); expel (Archaic)
out
A take, no part of which has been used in the cut work picture
out
See under In
out
he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc
out
as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest
out
Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores
out
{e} away from; outside of
out
outside; on the exterior; on the outskirts; until the end; completely
out
One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; generally in the plural
out
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
out
Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc
out
Open University of Tanzania
out
To declare a personal secret belonging to another person
out
pref. in a manner that surpasses, exceedingly
out
{i} one who or that which lacks status or significance; way of escape (Informal); player or batter that is retired from the playing field (Baseball); serve or ball that falls out of bounds (Sports)
out
Away from home, not indoors
out
a reserved word, used in specifying the mode of formal parameters 2 4, A 1
out
The expression used to indicate that 1) the ball has struck the out line, or a wall above the out line, or the ceiling, or any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 2) the ball has passed through any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 3) in addition to 1) and 2) on courts which are not fully enclosed the ball has passed over the out line and out of the court without touching any wall or, if no out line is provided, passed over any wall and out of the court ("Out" is also used as a Marker's call)
out
Not at home
out
in an inharmonious relation
out
away from home; "they went out last night"
out
Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; used of office, business, property, knowledge, etc
out
Motion Diverging from a Common Center; Replaces UP
out
excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
out
{ü} get out of here!

We've got to get out of here. - We've got to get out of here!

We've got to get out of here! - We've got to get out of here.

out
Used in the context of general equities 1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: 2) advertised on Autex
out
Into a state of non-operation; into non-existence
out
Where your roommate always is when one of the 35 clubs she belongs to calls with a very important message
out
A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question
out
A card that will make your hand win Normally heard in the plural Example: "Any spade will make my flush, so I have nine outs "
out
outside of an enclosed space; "she is out"
out
outward from a reference point; "he kicked his legs out"
out
not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"
out
To give out; to dispose of; to sell
out
in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc
out
knocked unconscious by a heavy blow
out
no longer fashionable; "that style is out these days"
out
Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been canceled: (2) advertised on Autex
out
reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week"
out
actual of figurative; hence, not in concealment, constraint, etc
out
of a fire; being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
out
In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; opposed to in or into
out
{s} exterior, external; wanting, lacking; directed away from; absent; retired from play (Baseball); out of bounds (Sports); extinguished; not in use, unfashionable; incorrect; unconscious
out
directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"
out
outside or external; "the out surface of a ship's hull"
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week" outer or outlying; "the out islands" no longer fashionable; "that style is out these days" outside of an enclosed space; "she is out" outward from a reference point; "he kicked his legs out" away from home; "they went out last night
out
A black square on the grid that denotes a space that is not part of a word It is used to separate words on the grid
out
An 'out' was ten chains When counting out long lines, the chain carriers would put a stake at the end of a chain, move the chain and put a stake at the end, and so on until they ran "out" of ten stakes
out
Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out
out
To come out with; to make known
out
An out is a card that will improve your hand, usually one that you think will make it a winner In hold'em, an open-ended straight draw has eight outs (the four cards of each rank that will complete the straight) But it may be only six outs if there are two suited cards on the table and someone else is drawing for the flush With all that money in the pot and fifteen outs, it seemed like a good idea to call the raise Except that I was drawing dead on both the flush and the straight
out
Openly acknowledging ones homosexuality
out
away from home; "they went out last night
out
Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
out
A means of exit, escape, reprieve, etc
out
CRS Departure date, as from a hotel
out
To cause to be out; to eject; to expel
out
Verenglish | adronato
out
Output file
out
outer or outlying; "the out islands"
out
Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; with the force of command; go out; begone; away; off
out
be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
out
as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: (2) advertised on Autex
out
Self-admission of same-sex preference Disclosing same-sex preference to others Also see: closeted, coming out
out
A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
out
To declare a person to be a homosexual, especially one who is reluctant for this information to be made public
out
(see Out of, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc
out
To come or go out; to get out or away; to become public
out
Class name associated with IC-CAP Outputs
out
Descriptive of a shot that lands outside the playing area, wide and/or long
out
is an output parameter to the stored procedure
out
to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year"
out
Write to the template
out
in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc
التركية - الإنجليزية

تعريف outlying في التركية الإنجليزية القاموس.

out
{f} whip
out
{f} bail
outlying
المفضلات