log

listen to the pronunciation of log
الإنجليزية - التركية
kütük

Onun evi kütüklerden yapılmıştır. - His house was built of logs.

Tom ateşin üzerine bir kütük daha attı. - Tom tossed another log on the fire.

{i} tomruk

Gözlerini kapat ve tomruk bir ev hayal et. - Close your eyes and picture a log house.

log cabin kütükten yapılmış kulübe
{i} kütük (kesilmiş ağaç gövdesi)
{i} seyir defteri
ağaç kes

Kaçak ağaç kesimi önemli ölçüde azalmıştır. - Illegal logging has decreased considerably.

Kanada'da ağaç kesmenin yasa dışı olduğu bir sürü alan vardır. - In Canada, there are many areas where it is illegal to log trees.

(Askeri) güverte jurnali
(Bilgisayar,Teknik) sıralı kayıt
(Bilgisayar,Teknik) sistem günlüğü
(Askeri) gemi jurnali
(Bilgisayar) günlüğü

Blog'un anlamı web günlüğüdür. - Blog means web log.

Günlüğü ne zaman başlatacaklar? - When will they start logging?

logaritma

E'nin doğal logaritması 1'dir. - The natural logarithm of e is 1.

Matematik sevmememe rağmen logaritma okumak zorunda kaldım. - Although I didn't like math, I had to study logarithms.

günlük

Mike günlüklerinden kaba bir tablo yaptı. - Mike made a rude table from the logs.

(gemi/uçak/vb.) seyir defteri
seyir defterine kaydetmek
{i} parakete
(Askeri) lojistik (logistics)
{f} belirli bir mesafe katetmek
log (kuyu, sondaj logu)
{i} gemi hız ölçeri
günlük,v.ağaç kes: n.kütük
(Askeri) GÜNLÜK VUKUAT KAYDI: Görülen hadiselerin muntazam şekilde kaydı
seyir defterine kaydet
x ağaç ke
jurnal
{f} den. seyir jurnaline kaydetmek
(sistem) günlük, günlük tutmak
{f} mesafe katetmek
{i} den. parakete
kütük gibi şey veya adam
parakete/günlük/kütük
{f} seyir defterine yazmak
gemi jurnalı
{i} den. jurnal, seyir jurnali
geminin süratini ölçme aleti
seyir jurnaline kaydetmek
yuvarlak ağaç
(Bilgisayar) log
itmek
(Denizcilik) parekete
kayıt
log in
(Bilgisayar) (-e) girmek
log in
(Bilgisayar) bağlanma
log in
oturum açmak bağlanma
log in
Oturum Açmak
log in
-e girmek
log in
(Bilgisayar) sisteme oturum açmak
log in
sistemde oturum açmak
log in
(Askeri) oturumu açmak
log in
sisteme girmek
log on
oturum açmak bağlanma
log on
(Askeri) oturumu açmak
log on
(Askeri) sisteme girmek
log book
(Askeri,Ticaret) gemi jurnali
log cabin
kütükten yapılı kulübe
log cabin
kütük ev
log into
(Elektrik, Elektronik) (-e) girmek
log line
(Askeri) parakete
log off
(Askeri) oturumu kapamak
log off
(Bilgisayar) oturumu kapat
log off
(Askeri) sistemden çıkmak
log off
(Bilgisayar) oturumunu kapat
log off
(Bilgisayar) bağlantıyı kesme
log off
(Askeri) sistemi kapatmak
log on
-e girmek
log on
(Bilgisayar) bağlanma
log on
(Bilgisayar) (-e) girmek
log on to
(Bilgisayar) üzerinde oturum aç
log on to
(Bilgisayar) oturumunu aç
log on to
(Bilgisayar) (-e) girmek
log out
(Bilgisayar) oturumu kapat
log out
(Askeri) sistemden çıkmak
log out
(Askeri) oturumu kapamak
log record of system events
(Bilgisayar) bilgisayar günlüğü
log size
(Bilgisayar) günlük boyutu
log type
(Bilgisayar) günlük türü
log account
günlük kütüğü
log book
seyir defteri
log cabin
kütükten yapılmış kulübe
log carriage
tomruk arabası
log chip
parakete
log grade
tomruk sınıfı
log haul
tomruk çekme
log measure
tomruk ölçeği
log off
sonlan
log on
başla
log out
sonlan
log overflow file
günlük kütüğü
log ruler
tomruk hesap cetveli
log sizing
parti büyüklüğü
log file
günlük kütüğü
log hauler
Kütük taşıyıcı/çekici traktör

Kuzey Amerikaki ormanlarda yapılan kesimlerde "log hauler" kütükleri taşımak için kullanılmaktadır.

log in
oturum aç

Ben haftada bir kez Tatoeba'da oturum açarım. - I log in to Tatoeba once a week.

Dün oturum açmaya çalıştığımda bir hata mesajı aldım: Yanlış Şifre. - When I tried to log in yesterday, I got the error message: Incorrect password.

log line
parakete savlosu
log line
(Denizcilik) Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan aracın (parakete) ipi
log linear model
logaritmik doğrusal model
log off
(Bilgisayar) sonlandırmak
log on
başla(mak)
log on for
için oturum
log on to
oturum
log rule
tomruk hesap cetveli
log sheet
log levha
log up
kadar log
log#in
oturum aç
log#off
sonlan
log#on
başla
log#out
sonlan
log-normal distribution
lognormal dağılım
log-periodic antenna
(Elektrik, Elektronik) Geniş bandlı,çok elemanlı,yönlü,dar ışıma acılı,kazançlı bir anten türü.Daha çok çalışma bandının genişliğiyle tanınırlar
log book
Günlük Defteri
log book
(Askeri) JURNAL, GEMİ JURNALİ: Limanda veya seyir halinde iken, gemide yapılan önemli işlerin kaydına mahsus defter
log cabin
kütüklerden yapılmış kulübe
log clamp
(İnşaat) kütük çatalı
log crop
(Askeri) ağaç sandık engeli
log end
(Bilgisayar) günlük bitişi
log file
Günlük Dosyası
log flags
(Bilgisayar) günlük bayrakları
log format
Günlük Biçimi
log frame
(Marangozluk) tomruk katrağı
log frame
(Marangozluk) mekanik testere
log hive
(Arılık) kütük kovan
log in/on
(to) bilg. (-e) girmek
log info
(Bilgisayar) bilgileri günlüğe kaydet
log name
(Bilgisayar) günlük adı
log off
oturum kapamak bağlantıyı
log off
bilg. -i sonlandırmak
log off, log out
oturum kapamak
log on
Oturum Açmak
log on as
(Bilgisayar) oturum açma biçimi
log on as
(Bilgisayar) olarak oturum aç
log on locally
(Bilgisayar) yerel olarak oturum aç
log on manually
(Bilgisayar) kendim oturum açarım
log on manually
(Bilgisayar) el ile oturum aç
log on manually
(Bilgisayar) el ile bağlan
log on to network
(Bilgisayar) ağa oturum aç
log on to windows nt
(Bilgisayar) windows nt'ye oturum başlat
log on using
(Bilgisayar) oturum açarken kullanılacak
log on/off
(Bilgisayar) oturum aç/kapat
log path
(Bilgisayar) günlük yolu
log reader
(Askeri) HABER İNCELEYİCİ: Muhabere istihbaratında; operatörlerin kaydettikleri düşmana ait haberleri okumakla görevli şahıs
log record of system events
bilgisayar gunlugu
log reel
(Askeri) gemi seyir jurnali
log reel
(Askeri) parakete savlosu makarası
log service
Günlük Hizmeti
log set
(Bilgisayar) günlük kümesi
log start
(Bilgisayar) günlük başlangıcı
log time
(Bilgisayar) günlük süresi
log user on
(Bilgisayar) kullanıcıya oturum açtır
log view
Günlük Görünümü
log viewer
Günlük Görüntüleyicisi
roll a log for smb
destek olmak
alert log
(Bilgisayar) uyarı günlüğü
computer log
(Bilgisayar) bilgisayar günlüğü
contact log
(Bilgisayar) kişi günlüğü
counter log
(Bilgisayar) sayaç günlüğü
data log
(Bilgisayar) veri günlüğü
debt log
(Kanun) borç kaydı
event log
(Bilgisayar) olay günlüğü
event log level
(Bilgisayar) olay günlüğü düzeyi
event log name
(Bilgisayar) olay günlüğü adı
exercise log
(Bilgisayar) çalışma günlüğü
full log
(Bilgisayar) tam günlük
job log
(Bilgisayar) iş günlüğü
log book
(Askeri) seyir jurnali
log off
(Bilgisayar) oturum kapat
log on
(Askeri) sistemi açmak
log on
(Bilgisayar) oturum aç
log out
(Bilgisayar) oturum kapat
logging
(Bilgisayar) günlük tutma
logging
(Çevre) kuyu logu
logging
kesip taşıma
logging
ağaç kesme

Ağaç kesme başka bir önemli endüstridir. - Logging is another important industry.

Ağaç kesme ülkenin ormanlarını perişan etti. - Logging has devastated the country's forests.

logging
tomruk çekme
logging
(İnşaat) doldurma
logging
(Bilgisayar) günlük
logging
günlük tutmak
logging
(Bilgisayar) günlük oluşturma
pressure log
basınç takozu
query log file
(Bilgisayar) sorgu günlük dosyası
query log time
(Bilgisayar) sorgu günlük zamanı
record a log
(Bilgisayar) günlüğe kaydet
request log
(Bilgisayar) istek günlüğü
roll a log for smb
arka çıkmak
security log
(Bilgisayar) güvenlik günlüğü
ship's log
(Askeri) gemi jurnali
show log
(Bilgisayar) günlüğü göster
source log
(Bilgisayar) kaynak günlüğü
speed log
(Denizbilim) paraketa
station log
istasyon günlüğü
test log
(Bilgisayar) sınama günlüğü
view log
(Bilgisayar) günlüğü göster
view log
(Bilgisayar) günlüğü görüntüle
well log
kuyu loğu
well log
kuyu kütüğü
well log
kuyu tomruğu
when i log on
(Bilgisayar) oturum açtığımda
as easy as falling off a log
tereyağından kıl çeker gibi
butt log
dip tomruğu
deck log
seyir defteri
error log
hata günlüğü
like a bump on a log
put gibi
logging
tomrukçuluk
saw log
kereste kütüğü
saw log
kereste tomruğu
sleep like a log
kütük gibi uyumak
system log
jüye kaydı
system log
jüye günlüğü
taffrail log
küpeşte paraketesi
yule log
noel kütüğü
Logging
cikare
a log
Bir günlük
display log
(Bilgisayar) Ekran görüntü kaydı
issue log
konu günlüğü
learning log
öğrenim seyir kaydı
like a bump on a log
put gibi, ölü gibi
logging
Tomruk alım satımı, tomrukçuluk
logs
günlükleri

Mike günlüklerinden kaba bir tablo yaptı. - Mike made a rude table from the logs.

request log
istek kaydı
saw log
kereste kütüğü, kereste tomruğu
start log
log start
التركية - التركية
ibranilerin sıvı hacim ölçüsü birimi
On tabanlı logaritmanın kısaltması
Petrol araştırmaları sırasında tutulan kayıt
Sondaj sırasında açılan arazinin kesitini farklı jeolojik, bazende jeoteknik özellikleriyle gösteren şekil
الإنجليزية - الإنجليزية
To cut trees into logs
Any bulky piece as cut from the above, used as timber, fuel etc
A logbook, or journal of a vessel (or aircraft)'s progress

The captain sat down to his log, and here is the beginning of the entry:.

A logbook
The trunk of a dead tree, cleared of branches

They walked across the stream on a fallen log.

A floating device, usually of wood, used in navigation to estimate the speed of a vessel through water
A blockhead, very dumb person
To travel at a specified speed, as ascertained by log chip
To cut down (trees)
A chronological record of actions, performances, computer/network usage, etc
A longboard

I know he hadn’t surfed on a log much in his childhood.

A rolled cake with filling
To travel (a distance) as shown in a logbook
To cut down trees in an area, harvesting and transporting the logs as wood
To make, to add an entry (or more) in a log(book)
A piece of the woody stem of a tree The trunk portion of a tree used for sawlogs
{n} a piece of wood, dunce, hebrew measure
To make an entry in a log
To formally record basic information related to the receipt of a new service request, usually in a computer-based problem management system
refers to quantities in factors of 10 A log change is an exponential or 10-fold increase or decrease (e g , 10 to 100 is a 1-log increase)
A logbook, or journal; a record
{f} cut down a tree or trees; cut a tree into sections; write in a log, make entries in a journal; travel at a certain speed, travel for a certain period of time
To cut down trees
In AIPS++, a sequence of informational messages with a priority and a type (both of which may be filtered on) The log is typically attached both to the data being modified and to the user interface (for a history of all operations) Ideally programs may be rerun directly from information contained in the log
A record of courses or operation Also, a device to measure speed
a written record of events on a voyage (of a ship or plane)
A Mentor ASCII format used and produced by QuickSim II
measuring instrument that consists of a float that trails from a ship by a knotted line in order to measure the ship's speed through the water a written record of events on a voyage (of a ship or plane) a written record of messages sent or received; "they kept a log of all transmission by the radio station"; "an email log"
a written record of daily activities kept by an inventor while working on an invention
A record and tabulated statement of the work done by an engine, as of a steamship, of the coal consumed, and of other items relating to the performance of machinery during a given time
large log at the back of a hearth fire
a written record of messages sent or received; "they kept a log of all transmission by the radio station"; "an email log"
A weight or block near the free end of a hoisting rope to prevent it from being drawn through the sheave
a segment of the trunk of a tree when stripped of branches enter into a log, as on ships and planes cut lumber, as in woods and forests
Daily record of a ship's speed and progress
The trunk of a dead tree
To engage in the business of cutting or transporting logs for timber; to get out logs
cut lumber, as in woods and forests
A Hebrew measure of liquids, containing 2
An apparatus for measuring the rate of a ship's motion through the water
An official record of events on a minute-by-minute or hour-by-hour basis, as a ship's log
A rolled cake with filling. A Swiss roll
To collect and store data about Windows Media Services events Windows Media Administrator can log information about unicasts, multicasts, and clients
A logarithm
A document that used to be required by the FCC (still required by the CRTC) showing in time sequence, the programming and commercial events of a television or radio station's broadcast day The log is used for guiding the on-air staff in airing the proper events at the stated times and as a document of actually aired times for billing and auditing purposes
A sequence of informational messages with a priority and a type (both of which may be filtered on) The log is typically attached to both the data being modified and to the user interface (for a history of all operations) Ideally programs may be rerun directly from information contained in the log messagse
measuring instrument that consists of a float that trails from a ship by a knotted line in order to measure the ship's speed through the water
- To store application or system messages or errors Also, a file that holds this information
If you log an event or fact, you record it officially in writing or on a computer. Details of the crime are then logged in the computer. = record see also logging. A logarithm
The record your website server keeps of who visits you, when, and which pages they visited Make sure your website host makes these available, and then check them A log record can show you how many pages each visitor is looking at, and differentiates requests for pages from requests for graphics
Daily record of a ship's speed, progress, and other relative events
longboard
A collection of records that describe the events that occur during DB2 execution and their sequence The information thus recorded is used for recovery in the event of a failure during DB2 execution Each log record is identifiable by the RBA of the first byte of its header, which is called the 'relative byte address of the record' The record RBA is like a timestamp in that it uniquely identifies a record that starts at a particular point in the continuing log
Listing that contains a record of events
Hence: The record of the rate of ship's speed or of her daily progress; also, the full nautical record of a ship's cruise or voyage; a log slate; a log book
Abbreviation and symbol for logarithm The logarithm to the base a of x is written: loga x The most common is a = 10, i e log10 x, or lg x
A log is a piece of a thick branch or of the trunk of a tree that has been cut so that it can be used for fuel or for making things. He dumped the logs on the big stone hearth. the original log cabin where Lincoln was born
To enter in a ship's log book; as, to log the miles run
felled trees bucked into convenient length of at least 1 5 meters, with at least 15 cm in diameter It may either be poles, piles, pulpwood, sawlog or veneer log (Forest Management Bureau)
enter into a log, as on ships and planes
a journal or diary, maintained by the teacher, supervisor, assessor, or administrator, that includes such topics as decisions, plans, activities, results, changes, and reflections The log can serve as a source of information for self-assessment or an evaluation or can be included as part of a portfolio See Journal, Portfolio, Reflection
the exponent required to produce a given number
A record of actions and events that take place on a computer Logging creates a record of actions and events that take place on a computer
Formally, the number of times ten must be multiplied with itself to equal a certain number For example, 100,000 is log 5 because it is equal to 10 ´ 10 ´ 10 ´ 10 ´ 10 Logs are used to measure changes in viral load For example, a reduction in viral load from 100,000 to 1,000 copies/ml is a two log (or 99 percent) reduction Note that a half log change is not a five-fold difference but a change of 3 16-fold (the square root of ten)
Daily record of a ship's speed and progress May also refer to the device used to measure the ships speed in knots
A piece of the woody stem of a tree The trunk portion of a tree used for sawlogs Typically 16 feet long A tree with 1 and a half logs has a 24-foot bole before major limbs or a minimum diameter limit are encountered
A commonly used math pretreatment, useful for linearizing reflectance data This expression is often abbreviated as log (1/R) In most cases it is possible to find a linear correlation of log (1/R) data to concentration of an analyte in the target matrix However, a general derivation relating reflectance to concentration cannot be rigorously derived, such as, the Bouguer-Lambert-Beer law for transmittance
37 gills
A log is an official written account of what happens each day, for example on board a ship. The family made an official complaint to a ship's officer, which was recorded in the log
To move to and fro; to rock
log cabin
A small simple dwelling in a remote area, made from wood
log dog
A device for holding a log in place while it is being worked on. Either metal rods driven into the wood or a mechanical clamping device (perhaps hydraulic or pneumatically activated)
log drive
the transport of timber down a river to a sawmill as a floating raft
log flume
An amusement park ride where passengers sit in a hollow log and travel along a track or circuit powered mostly by the flow of water
log flume
A flume specifically constructed to transport lumber and logs down mountainous terrain to a sawmill by using flowing water
log flumes
plural form of log flume
log in
To gain access to a computer system, usually by providing a previously agreed upon username and password

I would like to log in to check my e-mail, but I can't remember my password.

log off
To log out
log off
To depart from conversation; to say goodbye
log on
To visit a Web site; construed with to

He logged on, read the front page, and signed in.

log on
To log in
log out
to exit an account in a computer system so that it doesn't recognize you until you log in again

Please, do not forget to log out after you finish your work.

log-log paper
Paper with horizontal and vertical rules, both arranged according to a logarithmic scale
log-in
M --------
log-in
enter a computer; "Have you logged in lately?"
log-in
Informally, your username, or sometimes your username and your password together As in, "He forgot his log-in again "
log-in
Procedure performed by a user to declare that a specific system or application is going to be used Log-in information is used by the computer to mark and track information specific to the user It can also be used to declare to other users that an individual is presently active on a network
log sheet
A logbook in which the driver of a commercial motor vehicle enters particulars of working and rest hours
log-periodic antenna
(Elektrik, Elektronik) In telecommunication, a log-periodic antenna (LP, also known as a log-periodic array) is a broadband, multielement, unidirectional, narrow-beam antenna that has impedance and radiation characteristics that are regularly repetitive as a logarithmic function of the excitation frequency. The individual components are often dipoles, as in a log-periodic dipole array (LPDA)
log-periodic array
(Elektrik, Elektronik) In telecommunication, a log-periodic antenna (LP, also known as a log-periodic array) is a broadband, multielement, unidirectional, narrow-beam antenna that has impedance and radiation characteristics that are regularly repetitive as a logarithmic function of the excitation frequency. The individual components are often dipoles, as in a log-periodic dipole array (LPDA)
log in
TO AUCTION! Member Login, or take the Guest Login Cookies must be enabled!
log in
Accessing a network or computer system such as Project Vincent Log in (two separate words: a verb and a preposition) is also seen as "log on", "logging in", or "logging on"
log in
To start a session with a system, usually by giving a user name and password and a means of user authentication; the ability to access a service (also called an account)
log in
To begin a session of work on the system by entering a password and username
log in
Typing your name and password to access the system
log in
To give the system your login name so you can start a session on the IRIS workstation
log in
(v ) To supply a user name and password to gain access to a system or desktop session
log in
A sequence of actions performed at a terminal to establish a user's communication with the operating system and sets up default characteristics for the user's terminal session
log in
To perform a sequence of actions at a terminal that establishes a user's communication with the operating system and sets up default characteristics for the user's terminal session
log in
(SQL*Plus User's Guide and Reference)
log in
To give the system your login name so you can start a session on your workstation
log in
(also log on) To sign in as a user on a computer or a computer network
log in
(SQL*Plus User's Guide and Reference; search in this book)
log in
The process of telling a computer or system that you want to start a session In most cases, that means getting the computer's attention, usually by typing return on a local system or making a dialup connection to a remote system, then responding to the ensuing dialogue with your username and password
log in
enter a computer; "Have you logged in lately?"
log in
To supply a user name and password to gain access to a system or desktop session
log in
To identify yourself to the Unix system and provide your password so that Unix believes that it's really you and lets you use the computer You have a login ID, or user ID, or user name, that is the name by which Unix knows you When you finish working you log out
log in
  To perform a login procedure   Synonym  log on
log in
(1) To begin a session at a display station
log in
Making the phone connection to a network system Sometimes called "log on "
log in
If you are already registered to use the Virtual Rags catalog and your account has been activated, * and if you permit cookies to be saved on your hard drive, you may confirm your log In either by viewing your name displayed above the log In button, or if it’s not displayed there, by clicking the ‘My Account’ button to see if your correct billing and shipping information is displayed
log in
Instructors may log in here to access additional teaching material for this site
log in
To access the components of the web site
log in
Remember Me
log in
to gain access to a computer system, usually by entering user name (login) and password
log in
To begin a UNIX session Also "log on" and "sign on"
log book
A log book is a record of the skills and knowledge gained during a work or vocational placement
log book
the book where the movements of the ship and the events which occur during a trip are recorded (livre de bord)
log book
journal, book in which records are written
log book
A small booklet that in which the competition history of a rally car is documented Each time the rally car goes through technical inspection it is noted in the log book, as well as any major accidents the car is involved in during an event TOP - BOTTOM - CLOSE
log book
The daily report of all events and other relevant particulars of a vessel and attested by the proper authorities as a true record
log book
A log book is a book in which someone records details and events relating to something, for example a journey or period of their life, or a vehicle
log book
A daily record of the hours worked and the route traveled by a driver
log book
An official book containing the records of the voyage inserted by the Master of the ship
log book
a diary of a divers dive history Provides evidence of the depth and breadth of a divers experience
log book
The record of events on board a ship, especially navigational
log book
Like pilots or sailors, skydivers log their activity and achievements in order to document their experience
log cabin
small cottage made from wooden logs
log cabin
A quilt block having a small center square that is surrounded on each side by a series of narrow strips The block may be simply pieced from strips, or fabric may be sewn onto a marked foundation of paper or fabric Variations of the log cabin include the pineapple block and courthouse steps
log cabin
Homes constructed of rough-hewn timbers and a standard housing form in the early European settlement of the U S
log cabin
an early-American-style house of unfinished logs
log cabin
a small house made of logs. Small, one-room house built of logs notched at the ends and laid one upon another with the spaces filled with plaster, moss, mortar, mud, or dried manure. In North America they were built by early settlers, hunters, loggers, and other wilderness dwellers. They have also been built in Europe, particularly Scandinavia. Though designs vary, a common style features a sloping, single-gabled timbered roof and small windows. Modern summer cottages may be built of logs (or given log-cabin siding) to achieve a rustic effect
log cabin
A dwelling made of unfinished logs, rough in texture, old-fashioned, rustic
log cabin
a cabin built with logs
log cabin
Homes constructed of roughhewn timbers and a standard housing form in the early European settlement of the U S
log cabin
Homes constructed of roughhewn timbers and a standard housing form in the early European settlement of the US
log file
A file created by a web or proxy server which contains all of the access information regarding the activity on that server [Back to The Top]
log file
Text file that lists most of actions that have occurred Like, web server maintain log files listing every request made to the site With log file analysis software, we can get a good idea of where visitors are coming from, how long they stay,how often they return, and how they navigate through a site
log file
Your computer stores data all the time Almost every time you do anything on your computer or even when your computer does something it is stored in a log file Much like a ship captain's log of ages past the log file is just a list of things that happened Computer technicians like to look at log files to figure out when a problem occurred
log file
A files that records activity A Web server log file, for instance, records the origin or anyone who looks at a Web page, the type of browser they were using, and so on Log file analyzer programs such as Statbot are useful to Webmasters in figuring out peak times of usage, the number of hits per day, where the visitors were referred from, and so forth
log file
A file that lists actions that have occurred For example, Web servers maintain log files listing every request made to the server With log fileanalysis tools, it's possible to get a good idea of where visitors are coming from, how often they return, and how they navigate through a site Using cookies enables Webmasters to log even more detailed information about how individual users are accessing a site
log file
File created everytime the Query Processor receives a query and where all the errors, warnings and traces of the query processing are stored
log file
A file that lists actions that have occurred For example, Web servers maintain log files listing every request made to the server With log file analysis tools, it's possible to get a good idea of where visitors are coming from, how often they return, and how they navigate through a site Using cookies enables Webmasters to log even more detailed information about how individual users are accessing a site
log file
A file created by a web or proxy server which contains all of access information regarding the activity on that server
log file
A file that keeps track of events
log file
A text file that records all activity on a server: the items that are requested (Web pages, graphics, etc ), the times they are requested, the browser used by the surfer, and other information Traffic analysis software crunches log files to produce traffic reports that are easy to understand and use as a basis for measuring Web site success Top
log file
A file in which a program records events as they occur for the purpose of analysis at a later time, for diagnostic or measurement purposes Example: most web server administrators configure their web server to record each "hit" requested and whether they responded successfully
log file
The file in which logging records are stored This file can be either a text file or a database file
log file
A file created by a web or proxy server which contains all of the access information regarding the activity on the internet
log file
A file with all details of file accesses are stored, which is kept on a server Log files analyze can reveal many useful data on web site's traffic
log file
A file maintained on a server in which details of all file accesses are stored Analysing log files can be a powerful way to find out about a web site's visitors, where they come from and which queries are used to access a site Various software packages are available to analyse log files, and some are listed below
log file
A coverage or workspace history file containing a list of all commands used to operate on a coverage or all commands used in the workspace
log file
A file maintained on a server showing where all files accessed are stored Log file analysis reveals the visitors to your site, where they came from, and which queries were used to access your site WebTrends is an example of log file analysis software
log file
A file created by a web or proxy server which contains all of the access information regarding the activity on that server
log file
A file that contains a list of actions that have occurred on your web server The statistics of your site are created by referencing the activity log file
log file
A file maintained on a server in which details of all file accesses are stored Analyzing log files can be a powerful way to find out about a web site's visitors, where they come from and which queries are used to access a site Various software packages are available to analyze log files
log file
A message file that describes events that occur during an operation Log files are updated frequently during an operation and are useful for tracing system operations and errors
log file
A file that keeps track of network connections
log file
A file that lists actions that have occurred Also see "Alert Log" and "Redo Log"
log in
When someone logs in or logs on, or logs into a computer system, they start using the system, usually by typing their name or identity code and a password. Customers pay to log on and gossip with other users They would log into their account and take a look at prices and decide what they'd like to do
log in
enter a computer; "Have you logged in lately?
log in
entrance to a computer system, condition of being connected to a computer system
log line
a knotted cord that runs out from a reel to a piece of wood that is attached to it
log line
short one sentence description of the story in a script or book or for an idea
log line
The line by which the log is trailed from a ship to determine its speed
log line
A graduated line used to measure the speed of a vessel through the water or to measure the velocity of the current from a vessel at anchor See current line
log line
A graduated (usually with knots) line attached to a log, used to measure the speed of a vessel through the water, or to measure the speed of a current or tidal stream from a vessel at anchor
log off
To indicate to a system or network that you have completed your work and are terminating interaction
log off
The process of disconnecting from a remote system
log off
(SQL*Plus User's Guide and Reference)
log off
(SQL*Plus User's Guide and Reference; search in this book)
log off
the process of closing communications with a computer
log off
Don't add no more wood
log off
The procedure by which a user terminates a communication with a remote computer (Contrast with Log on )
log off
To terminate interactive communication with the operating system and end a terminal session
log off
Procedure in which users terminate their access to the computer system
log off
exit a computer; "Please log off before you go home"
log off
To terminate a computer session, often on a client-server system; to sign off Same as "log out"
log off
To exit a computer system
log off
  To perform a log-off procedure Synonym  log out
log off
To disconnect from a network or remote system
log off
Disconnecting from a remote computer
log off
The act of signing off of and disconnecting from a computer system
log off
The process of closing access to a network It is important to make sure you log off at the end of a session to protect your personal information and rights (such as internet or printing quota)
log off
To terminate interactive communication with the operating system, and end a terminal session
log off
To end a session with a computer system at a display station
log off
Leave a network system, usually by typing "bye" or "q" for quit Sometimes called "log out "
log off
The act of signing off of and disconnecting from a computer system (Tele, Gr 4)
log off
This is what you do when you leave the remote computer You usually log off by typing or clicking bye, exit, goodbye, or quit
log off
To stop using a network and work individually Your computer is still physically connected to the network, but you have told the network software that you do not want to use the network features or resources Log off can apply either to a local area network or to an online system, such as CompuServe or MSN In the case of the latter two, you log off and disconnect by hanging up the phone line to the online service
log off
{f} exit a computer system, end a session at the computer, log out
log off
To cleanly disconnect from an online system
log off
a synonym for 'disconnect'
log off
This is to end a session at the computer
log on
To open or start the program Log on by typing a user ID and password on the Log On page and click the Log On button
log on
To make a computer system or network recognizes you so that you can begin a computer session Most personal computers have no log-on procedure -- you just turn the machine on and begin working For larger systems and networks, however, you usually need to enter a username and password before the computer system will allow you to execute programs Alternative spellings for log on are log in and login
log on
The act of connecting with a computer system and entering your user identification and password (Tele, Gr 4)
log on
The procedure by which a user provides information to a password protected site that establishes the users valid access to a remote computer (Contrast with log off )
log on
Makin the woodstove hotter
log on
Before using the Internet or other on-line service, you are required to log on This usually entails entering your user name and password
log on
  Synonym log in
log on
To connect to a computer system or network Some systems may use the term "log in" or "sign on" for this concept
log on
to connect to an on-line service by dialing the service and entering your e-mail name and password
log on
This is to make a computer system or network recognize you so that you can begin a computer session
log on
Establish a connection to a server, BBS, or on-line service, usually by entering a user name (or identification number) and a password Disconnecting is called logging off
log on
submit information (especially one's user name and password) into a computer system or program in order to begin a session
log on
To begin a session on the computer, often within a client-server system; to sign on Same as "log in"
log on
Procedure in which users identify themselves to a computer system for authorized access to programs and information The log on procedure usually requires a userid and a password
log on
was adding wood to the fire Hard drive was a long trip on the road A mouse pad was where a mouse lived And a backup happened to your commode
log on
Making the wood stove hotter
log on
To access a computer system Logging on often requires a password
log on
The process of connecting to a remote system
log on
This means to connect to a remote computer system Log in means the same as log on
log on
To connect to a host system
log on
enter a computer; "Have you logged in lately?"
log on
making d vood stove hotter
log on
The process of connecting to a network or remote system
log on
Access to a networked computer environment is not open to anyone The process of providing information that validates your right to use parts of a network environment is called logging on, and typically requires the provision of a username and password
log on
The act of connecting with a computer system and entering your user identification and password
log on
A command that tells the network you want to use the network resources Normally you need to enter your user name and password which is then verified by the network software before allowing you to access the resources
التركية - الإنجليزية
(Bilgisayar) log
log normal dağılım
(Askeri) log normal distribution
log-normal dağılım
(Çevre) log-normal distribution
log simgesi
(Matematik) log symbol
log
المفضلات