korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse

listen to the pronunciation of korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
التركية - التركية
kabadayı
korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse

    الواصلة

    kor·ku·suz, i·yi dö·vü·şen, ken·di·ne öz·gü na·mus ku·ral·la·rı·nın dı·şı·na çık·ma·yan kim·se

    النطق

    كلمة اليوم

    disinter
المفضلات