kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak

listen to the pronunciation of kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak
التركية - التركية
bir şeyi veya kendini siper etmek
siper etmek
kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak

    الواصلة

    ken·di·ni ve·ya bir şe·yi ko·ru·mak a·ma·cıy·la bir baş·ka şe·yi si·per o·la·rak kul·lan·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    zeugma
المفضلات