its

listen to the pronunciation of its
الإنجليزية - التركية
-in
-ın
onun

Bir kasırganın gözü onun merkezidir. - The eye of a hurricane is its center.

2030'a kadar onun nüfusunun yüzde yirmi biri altmış beş yaşından büyük olacak. - By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.

kendi

Onun kendisi şiir olmadıkça, şiirle ilgili hiçbir tanım yeterli değildir. - No definition of poetry is adequate unless it be poetry itself.

Herkes kendi yaptığıyla övünür. - Every fox praises its tail.

onunki
{z} onun (it'in iyelik hali)
it
ona
its a great convenience.
onun büyük bir kolaylık
its all Greek to me
hiç anlayamıyorum
its bad manners.
onun kötü davranışları
its fine by me.
Bana göre onun iyi
its mine.
onun benim
its no end of trouble with him.
onun onunla sorun sonu yok
its only a matter of time
zaman sadece bir konu
its over
onun üzerinde
its raining cats and dogs
bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor
its such a shame
onun böyle bir ayıp
its very widely known.
onun çok yaygın olarak bilinir
its worth the trouble.
onun değer sorun
it
o
at its core
Temel olarak
at its zenith
zirvesinde
attain its objectives
(Politika, Siyaset) amaçlarına ulaşmak
by its very nature
(Kanun) doğası gereği
in all its parts
(Politika, Siyaset) tüm yönleriyle
in its totality
bütünüyle
it
(Bilgisayar) bilişim
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunda)
it
ebe (oyunlarda)
lose its charm
tadı tuzu kalmamak
lose its novelty
alışılmak
lose its taste
tadı kaçmak
on its own motion
(Kanun) kendiliğinden
prick up its ears
hayvan kulaklarını dikmek
simply in a class of its own
sadece kendi türünde
since its foundation
kuruluşundan beri
since its foundation
kuruluşundan bu yana
since its foundation
kuruluşundan itibaren
suspend its payments
(Ticaret) ödemelerini tatil etmek
worth its weight in gold
ağırlığınca altın etmek
bring sth in its wake
bir şeyi peşi sıra getirmek
in its true colours
aynen
in its true colours
olduğu gibi
it
(oyunda) ebe
it
onu
make its nest
yuva yapmak
spin its cocoon
(böcek) kozasını örmek
stand sth on its head
altüst etmek
The leopard cannot change its spots
Huylu huyundan vazgeçmez./Huy canın altındadır./Can çıkmayınca huy çıkmaz
This machine also has its limitations
Bu makinenin yapamayacağı şeyler de var
What's his/her/its/their name
adı aklıma gelmiyor, neydi adı
a chain is no stronger than its weakest link
zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür
at its keep
Zirvede, en iyi zamanınnda
be worth its/one's weight in gold
ağırlığınca altına değmek
be worth one´s/its weight in gold
k. dili çok değerli olmak, ağırlığınca altın değmek/etmek; çok işe yaramak
evaluate s.o./s.t. on his/her/its own merits
birini/bir şeyi kendi yeteneklerine/özelliklerine göre değerlendirmek
for all its flaws
Tüm kusurlarına rağmen
for its
yönelik
going out, on its way out
Yoluna dışarı çıkıyor
gradually wear away its edge
yavaş yavaş onun kenar yıpratmak
having red as its colour
kırmızı rengi olarak sahip
in all its bearings
tüm yatakları içinde
in its own right
kendi çapında
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
judge a book by its cover
dış görünüşüne aldanarak bir şeyi yargılamamak
keep its hands out of
uzak durmak
lose its importance
özelliğini yitirmek
lose its meaning
anlamını yitirmek
maintains its freshness
tazeliğini korumak
of its kind
Türünün
of its own accord
kendiliğinden
of or relating to canada or its people
veya canada ya da kişi ile ilgili
on its last legs
(deyim) Bozulmak üzere, ölmek üzere, bir ayağı çukurda
on its part
kendi adına
on its way
yolunda
owe its existence to something
Varlığını bir şeye borçlu olmak
put an animal out of its misery
hayvanı öldürerek acılarına son vermek
rear its ugly head
(deyim) Baş göstermek, ortaya çıkmak
rear its ugly head
(deyim) Çirkin yüzünü göstermek
restore s.t. to its owner
bir şeyi sahibine iade etmek
run around like a chicken with its head cut off
deli dana gibi dolanmak
run its course
Doğal akışı içinde tamamına ermek; olacağına varmak
run its course
1-doğal akışını sürdürmek2-normal seyrini izlemek (hastalık)3-yolunda gitmek
serve its purpose
amacına hizmet
since its founding
kuruluşundan bu yana
something out of its place in time
zamanla yerini bir şey dışarı
stop something in its track
bir şeyin gidişatını durdurmak
take its course
Doğal akışı içinde tamamına ermek; olacağına varmak
take its toll
Zarar veya ziyana neden olmak, kötü etkisini göstermek
the rotten apple injures its neighbours
(Atasözü) Körle yatan şasi kalkar
tip on to its side
Yana yatmak
tip onto its side
Yana yatmak
to its core
özünde
turn something on its head
(deyim) Bir şeyi tam tersi şekilde yanlış kullanmak
aim at its objective
hedefine yönelmek
among its kind
benzerleri arasında
apply in its entirety
(Politika, Siyaset) bütünü ile uygulamak
at its height
en yüksek mevklde
at its height
kemalde
at its own discretion
kendi takdirine bağlı olarak
at its own expense
kendi harcamasında
at its sole discretion
kendi takdirine göre
at its sole discretion
sadece kendi keyfiyetine göre
at its sole discretion
kendi inisiyatifine göre
at its sole discretion
kendi takdirinde
at its sole discretion
sırf kendi keyfiyetine göre
at its sole discretion
kendi takdirine bağlı
at its zenith
doruğunda, zirvesinde
bare its teeth
(hayvan) dişlerini göstermek
bare its teeth
hayvan dişlerini göstermek
be shaken off its foundation
temelinden sarsılmak
be worth one's/its
{k} çok değerli olmak, ağırlığınca altın değmek/etmek; çok işe yaramak
because of its rarity
nadir olması nedeniyle
best in its class
sınıfında en iyi
best of its era
döneminin en iyisi
best of its era
çağının en iyisi
best of its period
döneminin en iyisi
bring smth. in its wake
beraberinde getirmek
bring smth. in its wake
peşisıra getirmek
can the leopard change its spots
kırk yıllık yani olur mu kâni
change its meaning
anlam değiştirmek
come to its proper consistency
kıvamını bulmak
conceal its property
(Ticaret) mallarını saklamak
every bad has its worse
(deyim) beterin beteri vardır
for its own sake
kendi iyiliği için
for its own sake
onun iyiliği için
for its scrap value
hurda fiyatına
fulfil its responsibilities
sorumluluklarını yerine getirmek
in its being seen
görülmesinde
in its being written
yazılmasında
in its clutches
pençesinde
intelligent tutoring system,  İTS
bilgisayar destekli ogretim
it
çekicilik
it
ilişki
it
{i} (oyunlarda) ebe
it
önemli kimse
it
cazibe
it
şahsiyet
it has had its day
modası geçti
it has had its day
önemini yitirdi
leader of its sector
sektörünün lideri
leave something to its fate
kaderine terketmek
leave something to its fate
kaderine bırakmak
lose its currency
güncelliğini yitirmek
lose its meaning
anlamı kalmamak
lose its meaning
anlamını kaybetmek
lose its significance
önemini kaybetmek
lose its significance
önemini yitirmek
lose its value
değerden düşmek
maintain its characteristics
özelliğini korumak
make its presence felt
kendini hissettirmek
move from its usual place
bulunduğu yerden kaldırmak
not to find its value
değerini bulmamak
on its behalf
(Politika, Siyaset) kendi namına
on its behalf
(Avrupa Birliği) kendi adına
on its own initiative
(Avrupa Birliği) kendiliğinden
prick up its ears
(hayvan) kulaklarını dikmek
reach its peak
zirvesine ulaşmak
rear its ugly head
(deyim) yeniden ortaya çıkmak
rear its ugly head
(deyim) başını göstermek
resin and its derivatives
(Kimya) reçine ve türevleri
restore s.t. to its
bir şeyi sahibine iade etmek
restore something to its owner
bir şeyi sahibine iade etmek
run its course
doğal akışını sürdürmek
shorten its life
ömrünü kısaltmak
show (its) effect (drug etc)
faydasını göstermek
since its inception
kurulduğu tarihten bu yana
since its inception
kurulduğundan bu yana
since its invention
icat edildiğinden beri
spin its cocoon
(Tekstil) kozasını örmek
stand on its hind legs
susta durmak (köpek)
start spinning its cocoon
askıya çıkmak
take its course
olacağına varmak
take its toll
(deyim) take its toll(of sth.) kucuk capta zarar veya ziyana neden olmak
that tells its own tale
bu yeter
the best of its age
çağının en iyisi
the best of its era
döneminin en iyisi
the best of its period
döneminin en iyisi
this regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the
(Avrupa Birliği) Bu Tüzük üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
together with its benefits
faydalarının yanısıra
wind its way
(yol, nehir, kafile v.b.) kıvrıla kıvrıla/döne döne gitmek
within the limits of its power
(Avrupa Birliği) yetkileri dahilinde
التركية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
Its is extremely rare as a pronoun, the pronoun it being very rarely stressed. There is also very rarely a need for its as a possessive pronoun

The mind has its reasons and the heart has its.

Belonging to it (used as a possessive adjective)

This jar has a lid; this is its lid.

Information Technology services is an in house service provider on campus (pg 49 in current UCT Phone book) Responsible for the hardware, operation and support of general computing services, networks, systems software support, approved software applications support, hardware support and computer acquisitions (see MAG) Enquiries to ITS should be routed via the Help Desk on 4500 (see Help Desk) See also PCS and TSS
Intelligent Transportation System; an umbrella term, includes an advanced technology approach to traffic management; original name was IVHS
Information Technology Services, the University department responsible for computer services, including staffing, maintenance and operation of Users Branches
See: Intermarket Trading System
Intermarket Trading System - Links the NYSE and other national market centers in a communications and data-processing network ITS, cooperatively developed by the system's competing markets, enables brokers and partici-pating market-makers to reach electronically into any of the markets within seconds, whenever the Consolidated Quote System (CQS) indicates the possibility of better execution
Inter-Plan Teleprocessing System
pron. belonging to it
[BSG] (1) Indirect To Segment 635/645/ 6180 indirect words contain a "further indirection tag", which allows for iteration of the indexing/indirection process after the address in the word has been picked up The Multics processors added a feature whereby the appending unit watches the pike as these words come by, and if this "further indirection" field of an even-addressed word contains octal 43 ("ITS"), hijacks it before it even gets to the CU, interpreting its "address" field as a segment number (of the TPR) and passing on the odd word of the pair on to the control unit in its place The net effect is that the word-pair can be viewed as a segment-word "pointer pair", a pointer to a location in two-dimensional virtual memory, and this pair of words, referred to as an "ITS pair" or "ITS pointer", is the standard Multics pointer format On the 6180, a ring number (see TRR) was added Both processors had instructions to store pointer registers in this format
Intelligent transportation system A network of changeable message signs and highway advisory radio that notifies drivers of changing roadway and traffic conditions
Information Technology Services
Information Technology Systems
Intelligent Transportation Systems A broad range of diverse technologies, including information processing, communications, control and electronics, which, when applied to our transportation system, can save time, money and lives
Its is a third person singular possessive determiner. You use its to indicate that something belongs or relates to a thing, place, or animal that has just been mentioned or whose identity is known. You can use its to indicate that something belongs or relates to a child or baby. The British Labor Party concludes its annual conference today in Brighton. Japan, with its extreme housing shortage. Its is the possessive form of the pronoun it and is correctly written without an apostrophe. It should not be confused with the contraction it's (for it is or it has), which should always have an apostrophe. used to refer to something that belongs to or is connected with a thing, animal, baby etc that has already been mentioned (it)
It links the R/3 application server with one or more Web servers, thus enabling the R/3 to communicate with the Internet
Possessive form of the pronoun it
Integrated Titling System - LPI computerised record for land titles
Information Technology Services - We look after computing services on both campus' of University College Northampton
Individual Training Standard
Intelligent Transportation System
Intelligent Transport Systems
Integrated Technology Services IVR - Interactive Voice Response
A system that uses modern electronic, communication and control technologies to provide travelers with better information on traffic condition, provide vehicles with safety equipment and improve the transportation infrastructure
Information Technology System
Intelligent Transportation Systems
Information Technology Services, the name of a UCSF communications services provider
Intelligent Transport Systems - Use of modern electronic techniques to utilise better existing transport infrastructure
its price went down
its price was reduced, it was made cheaper
'its
plural form of 'it
a chain is only as strong as its weakest link
An organization (especially a process or a business) is only as strong or powerful as its weakest person. A group of associates is only as strong as its laziest member
a life of its own
An independent existence with some characteristics of life

A massive hangover with a life of its own kept Fess pinned to his bed most of Sunday.

allow nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
be on its way out
To be going out of fashion
be on its way out
To be in the process of becoming redundant
behind its time
Showing characteristics of the past; present in one's work after later advances in the field; coming later than could be generally accepted
come into its own
to be very helpful or to do well in a particular situation
every dog has its day
Everyone has a time of success and satisfaction
in its infancy
still in an early stage

Space tourism is still in its infancy.

it
Italy
it
Italian
it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

let Nature take its course
Alternative form of let nature take its course
let nature take its course
To permit events to proceed or a situation to develop without intervention or interference

Her life is not worth living, people say; see, she is dependent on others even for food and water; let nature take its course.

on its merits
Considering only intrinsic good points and bad points, without prejudice or other considerations, such as procedural ones

The proposal should be discussed on its merits.

permit nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
put through its paces
To test completely; to exercise the full range of abilities or functions

Before buying the car, we put it through its paces.

run around like a chicken with its head cut off
To act in a haphazard or aimless way; frantically or without control

The president doesn't know what to do. He's running around like a headless chicken.

stand on its own
To be independent of others
sum of its parts
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
take its toll
To affect, especially negatively; to damage or degrade; to cause destruction

Heavy smoking and drinking will take its toll on a person's health.

turn on its head
to completely change

The global economic crisis has managed to turn on their head stock exchanges worldwide.

turn on its head
To turn upside-down; to invert

The crisis turned on their head the formulas that had seemed to work.

worth its weight in gold
Highly valuable

I find my dog is worth its weight in gold on those long snowy weekends when I can't get out.

you can't judge a book by its cover
It is not possible to make reliable judgments about things or people by considering external appearances alone
you can't tell a book by its cover
Alternative form of you can't judge a book by its cover
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
fall flat on its face
Fail or make a mistake in an embarrassing way
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
on its last leg
(deyim) In such bad condition that it will soon be unable to work as it should
rear its ugly head
(deyim) Appear. This phrase is used only of something undesirable or unpleasant, as in The interview went very well until a question about his academic record reared its ugly head. This expression was first recorded in slightly different form in Anthony Trollope's Barchester Towers (1857): "Rebellion had already reared her hideous head."
rear its ugly head
(deyim) Appear

The question of money always rears its ugly head in the matters of business.

run its course
Complete its natural development without interference

The doctor insisted I rest for a few days while the infection ran its course.

take its course
Complete its natural development without interference
to take its toll of something
to cause the loss for

The war took its toll of human life.

to take its toll of something
to cause the damage for

Every year at Christmas drunken driving takes its toll.

turn it on its head
(deyim) 1. Use something in a completely wrong way2. Change something completely
turn something on its head
(deyim) 1. Use something in a completely wrong way2. Change something completely
Haifa and its environs
Haifa and the communities which surround it, Haifa and its suburbs (Israel)
Hold a wolf by its ears
get right to the issue, get straight to the main point
biggest of its kind
largest of its type, largest one of any like it
cut off in its prime
stopped or brought to an end when it was at its best
devoid of its contents
empty, containing nothing
erode its edge
gradually wear away its edge
every bullet has its billet
each bullet is meant for a specific target
every pot has its lid
there's a suitable match for everyone
everything has its place
everything has a place where it belongs
in its entirety
wholly, completely
in its infancy
in the early stages of development, just beginning
in its own right
by reason of one's own ability or ownership etc ; "she's a rich woman in her own right rather than by inheritance"; "an excellent novel in its own right"
in its present state
in the condition it is now in, in its present form
in its prime
young, just beginning
it
information technology TI
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
Information Technology
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Short form meaning Information Technology
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
Information technologies
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology - see ICT
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
left its mark
made a mark, made an impression (emotional or physical)
like a chicken with its head cut off
without direction, erratically, in a crazed or frenzied manner
lost its meaning
no longer meaningful
making its first steps
walking for the first time; making progress on its own
missed its mark
did not hit the target, fell short of the goal
of its own accord
of its own agreement, by its own free will
on its way
soon to arrive
raised its head
appeared again after a period of absence
returned to its former state
returned to the way it was before, went back to its previous condition
serve its purpose
be used for a particular reason
tell its own tale
testify against himself, give testimony about his own actions
the city and its environs
city and the area surrounding it, city and the suburbs
the river burst its banks
the river overflowed, the river flooded its banks
wagged its tail
moved its tail from side to side
within its jurisdiction
within the frame of the legal authority, through the municipal area
التركية - الإنجليزية

تعريف its في التركية الإنجليزية القاموس.

it
dog
it
{f} thrust
it
lower
it
scoundrel
it
{f} shove
it
bastard
it
pooch
it
{f} pushing
it
dig into
it
{f} jog
it
push
it
mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
its

  التركية النطق

  îts

  النطق

  /əts/ /ɪts/

  علم أصول الكلمات

  [ 'it ] (noun.) 1842. Probably by analogy with possessives ending in 's. There is no apostrophe, by analogy with his, hers, yours, etc. and to distinguish the pronoun from the contraction it's (“it is, it has”). Note that the corresponding Old English and Middle English genitive form is his. Its can function as either a possessive adjective or a possessive pronoun. Its form is the same when used in either case. While common as a possessive adjective, its is extremely rare as a possessive pronoun.

  رصف المشتركة

  its over, its ok, its up, its me, its own

  فيديوهات

  ... Press most important ever got its ...
  ... it has managed to preserve its historical sensor ...

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات