incoming

listen to the pronunciation of incoming
الإنجليزية - التركية
{s} gelen

Gelen bir fırtına var. - There's a storm incoming.

yeni
gelmekte olan
yeni başlayan
{s} yeni (hükümet/yıl)
girme
{s} giren, ele geçen
{s} yeni gelen
geliş
{s} giren
income
{i} kazanç

Tom ve Meryem her yıl kazançlarının yarısından fazlasını biriktirir. - Tom and Mary save over half of their income each year.

income
gelir

Gelirin, benimkinin yaklaşık iki katı kadar büyük. - Your income is about twice as large as mine is.

Muhalefet partisi gelir vergisini düşürmek için bir yasa tasarısı sundu. - The opposition party put forward a bill to reduce income tax.

incoming call
(Bilgisayar,Telekom) gelen çağrı
incoming call
(Bilgisayar) gelen arama
incoming data
gelen veri
incoming line circuit
(Bilgisayar,Teknik) geliş hattı devresi
incoming goods
gelen mallar
incoming bytes
(Bilgisayar) gelen bayt miktarı
incoming call
gelen cagri
incoming calls barred
(Bilgisayar,Telekom) gelen çağrılara kapalı
incoming calls barred
gelen cagrilara kapali
incoming control
giriş kontrolü
incoming document
gelen evrak
incoming fax
(Bilgisayar) gelen faks
incoming letter
gelen mektup
incoming line circuit
gelis hatti devresi
incoming newwave links
(Bilgisayar) gelen newwave bağlantıları
incoming port
(Bilgisayar) gelen bağlantı noktası
income
(Ticaret) kar

Hükümet, çok yüksek gelirlere özel bir vergi uygulamaya karar verdi. - The government decided to impose a special tax on very high incomes.

income
rant
income
(Ticaret) gelirler

Hükümet, çok yüksek gelirlere özel bir vergi uygulamaya karar verdi. - The government decided to impose a special tax on very high incomes.

Ve iyi haber şu ki ekonomi tekrar büyüyor. Maaşlar, gelirler, ev fiyatları ve emeklilik hesapları yeniden artıyor. Yoksulluk yine düşüyor. - And the good news is that today the economy is growing again. Wages, incomes, home values and retirement accounts are all rising again. Poverty is falling again.

income
(Ticaret) akar
income
gelirli

Ben sabit gelirliyim. - I'm on a fixed income.

ABD silahlı cinayet oranı diğer yoğun nüfuslu, yüksek gelirli ülkelere göre 15 kat daha yüksektir. - The U.S. gun homicide rate is 15 times higher than other populous, high income countries.

chat incoming ring
(Bilgisayar) sohbet gelen çalış
income
{i} bütçe
income
safi gelir
income
gross income brüt gelir
income
biyo
income
(Tıp) Vücuda giren gıda
income
gayri safi gelirincome net gelir
rotation of the incoming air
hava dolaşımı
the incoming tenant
yeni kiracı
the incoming tide
denizin yükselmesi
the incoming tide
met
الإنجليزية - الإنجليزية
coming (or about to come) in
The act of coming in; arrival
succeeding to an office
a warning that something is coming towards you; especially enemy artillery fire
{s} entering, arriving, approaching
Many WaveTrain optical components can act upon light incident upon them from either of two opposite directions, and typically these components have two or more WaveTrain inputs and two or more WaveTrain outputs To help the user keep track of which inputs are related to which outputs, we have adopted a convention of referring to one direction as incoming and the other as outgoing, which by convention refer to light propagating in the direction of decreasing and increasing z, respectively In general there is nothing to prevent one from connecting a component the opposite way, but for components which act upon the phase of the light one must take the sign reversal into account
An incoming plane or passenger is one that is arriving at a place. The airport was closed for incoming flights. outgoing
the act of entering; "she made a grand entrance"
{i} entrance, arrival, approach
a warning that something is coming towards you; especially enemy fire
An incoming official or government is one that has just been appointed or elected. the problems confronting the incoming government. outgoing
Coming in, succeeding, or following, as occupant or possessor; as, in incoming tenant
coming in or succeeding or of the future; "incoming class"; "incoming mail"; "the incoming president
Information that is being sent to your computer
coming in or succeeding or of the future; "incoming class"; "incoming mail"; "the incoming president"
Coming in; accruing
Income; gain
Calling Line Identification is provided on both an incoming and outgoing basis This feature displays the call identification information and the calling party's Directory Number (including nonpublished and nonlisted directory numbers) prior to the call being answered Calling party's name is not available Callers have the ability to inhibit the display of calling party information to the terminating number Incoming calling identification is provided to the Primary Directory Number and to any associated Secondary Directory Number Incoming calling line identification cannot just display to the Primary Directory Number when the number is shared
A link control signal indicating that a packet may soon be sent to the receiving entity
An incoming message or phone call is one that you receive. We keep a tape of incoming calls. outgoing
{i} inflowing
incoming call
A call offered to a route or service from an external carrier See also Offered call
incoming call
A call placed by another party to your wireless phone In virtually all current wireless phone service plans, the owner of the wireless phone pays for all calls, both incoming (calls from others) and outgoing (placed by you) Back to the top
incoming call
A call offered to a route or service from an external carrier
incoming call
The call that someone else places into your cell phone
incoming call
In X 25 communications, a call arriving at the data terminal equipment (DTE)
incoming inspection
(Ticaret) The activity that conducts quality, quantity and product verification measurements on newly-received material from a vendor or other internal manufacturing site. It samples receipts based on product and vendor parameters and categorizes them as usable for production or as a reject to be reworked or returned to the vendor
incoming line
phone line through which one can receive calls
incoming mail
mail that has just been delivered and has not yet been read and/or sorted
incoming passenger
traveler who is arriving
income
(or uncountable) Money one earns by working or capitalising off other people's work

In 1970 the richest 1 percent made 9 percent of the nation’s income; now that top slice makes closer to 25 percent. — Evan Thomas, , Newsweek 2010-12-04.

income
That gain which proceeds from labor, business, property, or capital of any kind, as the produce of a farm, the rent of houses, the proceeds of professional business, the profits of commerce or of occupation, or the interest of money or stock in funds, etc
income
Dividends, interest, and/or short-term capital gains paid to a mutual fund's shareholders Income is earned on a fund's investment portfolio after deducting operating expenses
income
As defined by the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA) of 1996, income is any periodic form of payment to an individual, regardless of source (wages, salaries, commissions, bonuses, workers' compensation, disability, pension or retirement program payments, interest, etc ) All income is subject to withholding for child support provided it does not exceed the state or federal Consumer Credit Protection Act limits
income
That which comes in as the periodical produce of one's work, business, lands, or investments, commonly expressed in terms of money (OED) Many households, particularly in the non-industrialized world, have multiple sources of diverse incomes, including firewood gathered from common lands, food grown in a kitchen garden, and work payments in money and goods This may make estimation of income as a sum of money misleading
income
The return from an investment on a sustainable basis
income
Any form of periodic payment to a person, regardless of source, including wages, salaries, commissions, bonuses, workers' compensation, disability, pension or retirement program payments, and interest
income
For a corporation it is the same as earnings, for an individual, money earned through employment and investments
income
is money received by a person or organization because of effort (work), or from return on investments
income
Money that is derived from assets held and earnings (such as rent and interest) but not "purchase money" (land converted into money)
income
1) Payments of dividends, interest, and/or short term capital gains earned by securities held by a fund Income dividends are paid after deducting operating expenses 2) An investment objective of many fixed income funds Capital appreciation is not a consideration for these funds
income
The amount of money received from employment (salary, wages, tips), profit from financial instruments (interest, dividends, capital gains), or other sources (child support, Social Security, pensions, disability)
income
That which is caused to enter; inspiration; influence; hence, courage or zeal imparted
income
Opposed to output
income
The money derived from an investment, through interest or dividends
income
The word "income," in its broad sense, is the gain derived from capital, labor, or a combination of the two It is distinguishable from the capital itself Ordinarily, for income tax purposes, the word "income" is not used alone Rather it is used within such descriptive terms as gross income, taxable income, and adjusted gross income, all of which are defined elsewhere in this glossary
income
Money that the organization has received from contributions, grants, the performance of services, etc GuideStar takes this figure from line 12 of IRS Form 990 or from the GuideStar Financial Statement completed by the organization These are net figures from which rental expenses, costs, sales expenses, direct expenses, and costs of good sold (lines 6b, 8b, 9b, and 10b on Form 990) have been deducted If GuideStar currently has neither Form 990 information nor a GuideStar Financial Statement for the organization, the figure is taken from the IRS Business Master File Income listed on the Business Master File is a gross figure that includes the expenses listed above
income
regular payments from an investment derived from interest on cash or bonds, dividends on shares, or rent from properties
income
For each person in the sample who is 15 years old and over, questions are asked on the amount of money income received in the preceding calendar year from each of the following sources: (1) money wages or salary; (2) net income from nonfarm self-employment; (3) net income from farm self-employment; (4) Social Security or railroad retirement; (5) Supplemental Security Income; (6) public assistance or welfare payments; (7) interest (on savings or bonds); (8) dividends, income from estates or trusts, or net rental income; (9) veterans' payment or unemployment and workmen's compensation; (10) private pensions or government employee pensions; (11) alimony or child support, regular contributions from persons not living in the household, and other periodic income
income
Interest and dividends earned on securities held by a mutual fund and paid out to fund shareholders in the form of income dividends
income
Money one earns by working or capitalising off other peoples work
income
the financial gain (earned or unearned) accruing over a given period of time
income
A person's or organization's income is the money that they earn or receive, as opposed to the money that they have to spend or pay out. Many families on low incomes will be unable to afford to buy their own home. the money that you earn from your work or that you receive from investments, the government etc. corporate income tax disposable income income statement income tax national income accounting
income
In this Faculty Practice Plan Agreement, all professional income will go to the FPP In turn, each FPP participant can receive a base salary and related fringe benefits, both of which may be partially derived from practice-related sources, University funds and sponsored program funds Each FPP participant will also receive supplemental salary where net individual earnings (sum of Type I, II and III incomes plus funding from University sources minus applicable assessments and deductions as described elsewhere in this document) exceed that required for base salary Except as provided in Section A: Chapter II: C 4, all money derived from professional activities of an individual faculty member shall be included and credited to that faculty member This shall be used as one factor to make up his/her base salary and/or supplemental salary All professional income shall be classified into one of three types (Type I, II or III income) depending on its source
income
For corporations, same as earnings For individuals, money earned through employment and investments
income
{i} amount of money received in payment for goods or services or from other sources; revenue, profits
income
Money earned through employment and investments
income
A monetary gain from an investment, generally referring to periodic interest payments from a bond or bond mutual fund, or dividend-paying stocks Income fund A type of mutual fund designed to provide current income, either on a monthly or quarterly basis Share prices of income funds are not fixed; they tend to fall when interest rates are rising and to increase when interest rates are falling These funds invest in corporate, government, or municipal bonds, as well as pools of mortgage-backed securities (such as Government National Mortgage Association (Ginnie Maes)) and occasionally, high-yielding stocks Issuer The legal entity that has the power to issue and distribute a stock, bond, or other security Issuers can include corporations, governments, and investment trusts Issuers of stock report on developments of interest to shareholders and pay dividends, while issuers of bonds are responsible for making timely payments of interest and principal
income
As defined by the Census Bureau income is wage or salary income; self-employment income; interest, dividend, or net rental income; Social Security income; public assistance income; all other income, which includes unemployment compensation, veterans' payment, pensions, alimony, etc
income
That which is taken into the body as food; the ingesta; sometimes restricted to the nutritive, or digestible, portion of the food
income
revenue; receipts; salary; especially, the annual receipts of a private person, or a corporation, from property; as, a large income
income
regular payments from an investment derived from interest on cash or bonds, dividends on shares, or rent from investment properties
income
Interest and dividends earned on securities held by a mutual fund and paid out to shareholders Reinvested income significantly add to returns, through compounding Taxes are payable on dividend income including those that are reinvested
income
A coming in; entrance; admittance; ingress; infusion
income
In accounting terms, this refers to all revenues received by a company, both as a result of its sales and other sources such as interest, dividends or rent
income
Dividends, interest and/or short-term capital gains paid to a mutual fund's shareholders Income is earned on a fund's investment portfolio after deducting operating expenses
the incoming
invasion
incoming
المفضلات