grinning ducking and running

listen to the pronunciation of grinning ducking and running
الإنجليزية - الإنجليزية
smiling crouching down and fleeing
grinning ducking and running very very fast
smiling crouching down and fleeing quickly
grinning ducking and running

  الواصلة

  grin·ning ducking and run·ning

  التركية النطق

  grînîng dʌkîng ınd rʌnîng

  النطق

  /ˈgrənəɴɢ ˈdəkəɴɢ ənd ˈrənəɴɢ/ /ˈɡrɪnɪŋ ˈdʌkɪŋ ənd ˈrʌnɪŋ/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات