gerçekleşmek

listen to the pronunciation of gerçekleşmek
التركية - الإنجليزية
come true
materialize
actualize
to become a reality, materialize; to come true
to come true; to materialize, to become fact
accrue
light
substantiate
take shape
come off
(Ticaret) recognise
become reality
come to pass
come to fruition
gerçek
actual

Tom has actually never been to Boston. - Tom gerçekten asla Boston'da bulunmadı.

Tom says he has actually seen a ghost. - Tom gerçekten bir hayalet gördüğünü söylüyor.

gerçek
{s} real

Understanding you is really very hard. - Seni anlamak gerçekten çok zor.

She's really smart, isn't she? - O gerçekten zeki, değil mi?

gerçek
truth

Scientific truth is a creation of the human mind. - Bilimsel gerçek insan aklının bir yaratılışıdır.

At last, the truth became known to us. - Sonunda gerçek bizim tarafımızdan öğrenildi.

gerçek
genuine

Tom was genuinely surprised. - Tom gerçekten şaşırmıştı.

The document is neither genuine nor forged. - Belge ne gerçek ne de sahte.

gerçek
{s} authentic

I doubt the authenticity of the document. - Belgenin gerçekliğinden şüpheliyim.

gerçek
{s} true

His story sounds true. - Onun hikayesi gerçek görünüyor.

I'm ashamed to say that it's true. - Onun gerçek olduğunu söylemeye utandım.

gerçek
{s} virtual

Have you ever experienced virtual reality? - Sanal gerçekliği hiç deneyimledin mi?

It would be virtually impossible to convince Tom to come along with us. - Tom'u bizimle gelmesi için ikna etmek gerçekte imkansız olurdu.

gerçek
{s} factual

The factual world is often weirder than the fictional world. - Gerçek dünya genellikle kurgusal dünyadan daha tuhaftır.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

gerçek
{s} substantial

Using cash makes you think money is truly substantial. - Nakit kullanmak sana paranın gerçekten önemli olduğunu düşündürür.

gerçek
{i} Right

These items must be returned to their rightful owner. - Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir.

Do you really want to sell your house right now? - Evini hemen satmayı gerçekten istiyor musun?

gerçek
fact

This fact must not be forgotten. - Bu gerçek unutulmamalı.

Many economists are ignorant of that fact. - Çok sayıda ekonomist, o gerçekten habersiz.

gerçekleşme
realization
gerçek
lowdown
gerçek
(Argo) fair dinkum
gerçek
honest-to-goodness
gerçek
the real mccoy
gerçek
low-down
gerçek
honest-to-god
gerçek
substantive
gerçek
candid

Even though the media reports that she is a potential presidential candidate, does anyone really think that she is a potential president? - Medya onun potansiyel bir başkan adayı olduğunu bildirmesine rağmen, herhangi biri gerçekten onun potansiyel bir başkan olduğunu düşünüyor mu?

gerçek
genuineness
gerçek
echt
gerçek
objective

Tom believes the philosophy of Ayn Rand is truly objective. - Tom, Ayn Rand felsefesinin gerçekten tarafsız olduğuna inanmaktadır.

gerçek
(Ticaret) tangibles
gerçek
disillusioned
gerçek
leal
gerçek
(Politika, Siyaset) achievable
gerçek
essential
gerçek
substance
gerçek
very

Tom isn't very good at concealing the way he really feels. - Tom gerçekten hissettiği şekli gizlemede çok iyi değildir.

I was really very happy. - Gerçekten çok mutluydum.

gerçek
effective

That was really effective. - O gerçekten etkiliydi.

Preventive measures are much more effective than the actual treatment. - Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir.

gerçek
full-fledged
gerçek
gospel

What he says is gospel. - Onun söylediği şey gerçek.

gerçek
(Ticaret) effective tax rate
gerçek
sure enough
gerçek
regular

Esperanto is a truly regular and easy language. - Esperanto gerçekten düzenli ve kolay bir dildir.

gerçek
as large as life
gerçek
pucka
gerçek
intrinsic
gerçek
outright
gerçek
issue of fact
gerçek
pukka
gerçek
dyed-in-the-wool
gerçek
veritable
gerçek
proper

A proper gentleman brings his lady red roses. - Gerçek bir beyefendi kadınına kırmızı güller getirir.

The facts weren't properly understood. - Gerçekler tam olarak anlaşılmadı.

gerçek
positive

I felt really positive. - Gerçekten olumlu hissettim.

gerçek
heartfelt
gerçekleşme
fruition
gerçekleşme
actualization
gerçekleşme
{i} accruing
gerçek
sterling
gerçek
{s} earnest
gerçek
the real

No one knows the real reason why we love dogs. - Hiç kimse bizim köpekleri niçin sevdiğimizin gerçek nedenini bilmiyor.

The portrait looks exactly like the real thing. - Portre tam olarak gerçek şey gibi görünüyor.

gerçek
{i} sooth
gerçek
the true

Wonder is the true character of the philosopher. - Filozofun gerçek karakteri meraktır.

The true secret of writing a good letter is to write as if you were talking. - İyi bir mektup yazmanın gerçek sırrı sanki konuşuyormuşsun gibi yazmaktır.

gerçek
{s} veracious
gerçek
veracity
gerçek
for real

At that time, I thought that I was going to die for real. - O zaman, gerçekten öleceğimi sandım.

Is this all for real? - Bunun hepsi gerçek mi?

gerçek
exact

I think I'm starting to understand exactly what real love is. - Sanırım gerçek aşkın ne olduğunu tam olarak anlamaya başlıyorum.

I know exactly what you mean. Parents can be really annoying. - Ne demek istediğini tam olarak biliyorum. Anne ve babalar gerçekten sinir bozucu olabiliyorlar.

gerçek
{s} rightful

These items must be returned to their rightful owner. - Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir.

gerçek
{i} actualities
gerçek
{i} troth
gerçek
{s} honest to god
gerçek
earnest(1)
gerçek
simonpure
gerçek
straightout
gerçek
dinkum
gerçek
{s} original
gerçek
veritas
gerçek
bona fide
gerçek
straight-out
gerçek
real, true, genuine, authentic
gerçek
reality, truth
gerçek
literal

I am literally crying right now. - Ben şimdi gerçekten ağlıyorum.

She explains the literal meaning of the sentence. - O, cümlenin gerçek anlamını açıklar.

gerçek
actuality
gerçek
{i} reality

Parents look to the new generation as a generation that is far from reality and busy running after unrealistic dreams. - Ebeveynler yeni nesile gerçeklikten uzak ve gerçekçi olmayan hayallerin peşinde koşturan bir nesil olarak olarak bakıyor.

You ought to face the stark reality. - Yalın gerçeklikle yüz yüze gelmelisin.

gerçek
{s} unfeigned
gerçek
(Hukuk) genuine, actual
gerçek
sincere

Tom seemed really sincere. - Tom gerçekten samimi görünüyordu.

I sincerely, truly believe that. - İçtenlikle, gerçekten ona inanıyorum.

gerçek
verity
gerçek
truthful

To be truthful, this matter doesn't concern her at all. - Gerçekçi olmak gerekirse, bu konu onu hiç ilgilendirmez.

I don't think he is truthful. - Onun gerçekçi olduğunu sanmıyorum.

gerçek
really, in truth
gerçek
genunine
gerçek
truism
gerçek
honest to goodness
gerçek
low down
gerçek
real; genuine, true, authentic; factual; actual; reality; truth; fact; actuality
gerçek
{s} tangible
gerçekleşme
realization, materialization; coming true
gerçekleşme
{i} materialization
isteği gerçekleşmek
have one's own way
safhalarla gerçekleşmek
phase
التركية - التركية
Gerçek olmak, gerçek durumuna gelmek, tahakkuk etmek
çıkmak
tahakkuk etmek
Gerçek
hakiki
Gerçek
asıl
Gerçek
fiziksel
Gerçek
şeniyet
Gerçek
reel
Gerçekleşme
sübut
Gerçekleşme
tahakkuk
gerçek
Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek
gerçek
Temel, başlıca, asıl
gerçek
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki
gerçek
Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici
gerçek
Yalan olmayan, doğru olan şey
gerçek
Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan
gerçek
Gerçek olma durumu, gerçeklik, realite
gerçek
Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan
gerçek
Yapay olmayan
gerçek
Gerçeklik, realite: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar
gerçek
Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç
gerçekleşme
Gerçekleşmek işi, tahakkuk: "Kurduğu hülyalar yavaş yavaş gerçekleşmeye yüz tutuyordu."- O. C. Kaygılı
gerçekleşme
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
gerçekleşmek
المفضلات